Omschrijving

AR / BR

Classificatie

Boekwaarde ultimo 2015

Begroot saldo boekwaarde ultimo 2016

Toevoeging 2017

Onttrekking 2017

Begroot saldo boekwaarde ultimo 2017

Mutatie 2018

Begroot saldo boekwaarde ultimo 2018

Mutatie 2019

Begroot saldo boekwaarde ultimo 2019

Mutatie 2020

Begroot saldo boekwaarde ultimo 2020

Herindicatie 2015

BR

B1

1.400

52

0

0

52

0

52

0

52

0

52

Algemene reserve Sociaal

AR

A2

12.679

4.835

0

-250

4.585

0

4.585

0

4.585

0

4.585

Totaal 01 Jeugd en zorg

14.079

4.887

0

-250

4637

0

4637

0

4637

0

4637

Actieplan Jeugdwerkloosheid

BR

B2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Herstructureringskosten Baanstede

BR

B1

1.652

1.652

0

0

1.652

0

1.652

0

1.652

0

1.652

Participatiemiddelen

BR

A2

40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Regionaal werkbedrijf

BR

B2

578

578

0

0

578

0

578

0

578

0

578

Werkgelegenheidsprojecten

BR

A2

2.047

1.541

0

-346

1.195

-346

848

-113

735

-25

710

Totaal 02 Werk, inkomen en economie

4.317

3.771

0

-346

3425

-346

3078

-113

2965

-25

2940

Buurt Sportcoaches

BR

B2

177

177

0

0

177

0

177

0

177

0

177

Combinatiefuncties

BR

B2

927

927

0

0

927

0

927

0

927

0

927

Fonds Beeldende Kunst

BR

B2

180

180

0

0

180

0

180

0

180

0

180

Inrichting Cultuurcluster

BR

B3

990

990

0

0

990

0

990

-990

0

0

0

Jongerencentrum Assendelft

BR

B1

165

165

0

0

165

0

165

0

165

0

165

Nationaal Actieplan Sport & Beweging

BR

B2

114

76

0

-38

38

-38

0

0

0

0

0

Popactiviteiten "De FluX"

BR

B2

108

208

0

0

208

0

208

0

208

0

208

Sport a fonds perdu

BR

B2

5.191

3.783

0

-264

3.519

-328

3.192

-348

2.844

-364

2.479

WAP Poelenburg

BR

B2

1.059

759

0

-100

659

-100

559

-100

459

0

459

Totaal 03 Maatschappelijke voorzieningen

8.911

7.265

0

-402

6863

-466

6398

-1438

4960

-364

4595

Bestemmingsplannen Hembrugterrein

BR

B1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen Monumenten

BR

B2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cofinanciering Hembrugterrein

BR

A2

573

10

0

0

10

0

10

0

10

0

10

De Fabriek (vm ISV-geld)

BR

C1

110

100

0

-10

90

-10

80

-10

70

-10

60

De Omzoom

BR

B2

645

458

0

0

458

0

458

0

458

0

458

Hembrugterrein (Van Geel)

BR

B1

317

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Infrastructurele werken

BR

B1

435

273

1.222

-825

669

-14

655

365

1.020

-360

660

ILG

BR

B1

1.067

1.067

0

0

1.067

0

1.067

0

1.067

0

1.067

Noorderwelf

BR

B1

22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prioritering Ruimtelijke Investeringen (PRI)

BR

B2

879

363

0

0

363

0

363

0

363

0

363

Strategisch Groenproject

BR

B1

677

677

0

0

677

0

677

0

677

0

677

Voetpad Guisveld

BR

B2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Woonschepen Nauerna

BR

B2

53

0

0

0

0

0

.0

0

0

0

0

Zaanverbinding

BR

A2

270

185

0

0

185

0

185

0

185

0

185

Zijkanaal D –kadevoorzieningen

BR

B2

257

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ZMOP2 Fonds Fysiek / Bedrijventerrein

BR

B2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Synagoge Zaandam

BR

B1

300

300

0

0

300

0

300

0

300

0

300

Investeringsfonds*

BR

A2

0

0

400

-5.557

-5.157

100

-5.157

450

-5.157

450

-5.157

Algemene reserve GB

AR

A2

9.032

8.334

13

-119

8.229

-121

8.107

-124

7.984

-126

7.858

Totaal 04 Ruimtelijke- en gebiedsontwikking

14.637

11.767

1.635

-6.511

6.891

-45

6.745

681

6.977

-46

6.481

Bodembeheer

BR

B2

5.403

8.164

3.182

-1.774

9.572

1.108

10.680

1.054

11.733

965

12.699

Duurzaamheidfonds

BR

B2

4.805

3.732

0

-825

2.907

-825

2.082

-950

1.132

-950

182

Klimaatprogramma

BR

B1

375

250

0

-125

125

-125

0

0

0

0

0

Luchtkwaliteit

BR

B2

240

240

0

0

240

0

240

0

240

0

240

ZMOP2 Fonds Fysiek

BR

B2

196

196

0

0

196

0

196

0

196

0

196

Totaal 05 Milieu- en duurzaamheid

11.019

12.582

3.182

-2.724

13.040

158

13.198

104

13.301

15

13.317

Gemeentelijk Adviesburo Funderingsherstel

BR

A2

654

654

0

0

654

0

654

0

654

0

654

Openbare Ruimte

BR

B3

2.147

1.797

0

-350

1.446

-350

1.096

-350

745

-350

395

Versneld afschrijven maatschappelijk nut

BR

B3

339

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Herplant bomen

BR

B1

245

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal 06 Beheer buitenruimte

3.385

2.451

0

-350

2100

-350

1750

-350

1399

-350

1049

Nieuwe informatiesystemen

BR

B1

387

387

0

0

387

0

387

0

387

0

387

Inrichting Nieuw Stadhuis

BR

C1

217

17

0

0

17

0

17

0

17

0

17

Nieuw Stadhuis

BR

C1

2.738

114

2.118

-639

1.594

-574

1.019

-510

510

-510

0

Wachtgelden bestuur

BR

A1

345

520

175

0

695

-700

-5

175

170

175

345

Totaal 08 Burger en Bestuur

3.687

1.038

2.293

-639

2.693

-1.274

1.418

-335

1.084

-335

749

Investeringsfonds*

BR

A2

36.579

39.234

2.868

-20.905

21.197

2.926

24.223

11.026

35.699

2.970

39.119

Transformatiefonds*

BR

A2

0

0

9.520

0

9.520

9.410

18.930

9.095

28.025

8.780

36.805

Dekking Kapitaallasten*

BR

C1

0

0

20.905

0

20.905

-137

20.768

-348

20.419

-445

19.974

Egalisatie begroting

BR

A2

3.383

14.132

2.211

-10.717

5.552

-2.656

2.757

-258

2.359

552

2.911

Algemene reserve

AR

A2

11.506

6.562

0

0

6.562

0

6.562

0

6.562

0

6.562

Totaal 09 Financiën

51.468

59.928

35.504

-31.622

63.736

9.543

73.240

19.515

93.064

11.857

105.371

Eindtotaal

111.503

103.689

42.614

-42.844

103.385

7.220

110.464

18.064

128.387

10.752

139.139

* In dit verloopoverzicht zijn de mutaties opgenomen waarvoor reeds een kredietbesluit is vastgesteld. De mutaties die zijn gepland, maar waarvoor nog geen kredietbesluit is vastgesteld, vindt u in de planningen van het investeringsfonds en transformatiefonds die separaat bij deze begroting zijn opgenomen.

De reserve dekking kapitaallasten is gevoed uit het investeringsfonds voor projecten die gedekt worden uit het investeringsfonds, maar die conform het nieuwe BBV moeten worden geactiveerd.

Op de website is meer informatie te vinden over alle reserves die een saldo bevatten in 2017 en verder.

Classificatie:
A1 Schommelingen in tarieven, niet specifiek te besteden.

A2 Gereserveerde gelden voor nog niet in uitvoering genomen plannen. Deze reserves zijn vrij besteedbaar omdat het doel van de reserve gewijzigd kan worden zonder dat dit tot een gat in de begroting leidt.
B1 Gereserveerde gelden voor gedeeltelijk in uitvoering opgenomen plannen. Dit kunnen ook meerdere losstaande plannen zijn, welke deels gebonden en deels vrij zijn.
B2 Gereserveerde gelden voor plannen die al in uitvoering zijn genomen. Zodra de plannen verder in uitvoering zijn wordt de reserve meer gebonden. Het doel van de reserve kan dan niet meer zonder financiële consequenties gewijzigd worden.
B3 Reserves die als (structureel) dekkingsmiddel in de lopende meerjarenraming zijn opgenomen. Vaak zal na de scope van de meerjarenraming de reserve nog steeds als dekkingsmiddel dienen, terwijl de reserve niet meer gebonden is.
C1 In artikel 59 van het BBV is bepaald dat alle investeringen met economisch nut dient te worden geactiveerd (bruto methode). De hieraan gekoppelde reserves zijn altijd volledig gebonden omdat zonder deze reserve de dekking voor kapitaallasten wegvalt.