Omschrijving

Classificatie

Boekwaarde ultimo 2015

Begroot saldo boekwaarde ultimo 2016

Toevoeging 2017

Onttrekking 2017

Begroot saldo boekwaarde ultimo 2017

Mutatie 2018

Begroot saldo boekwaarde ultimo 2018

Mutatie 2019

Begroot saldo boekwaarde ultimo 2019

Mutatie 2020

Begroot saldo boekwaarde ultimo 2020

Voorziening SDV uitstaande leningen

B

141

141

141

141

141

141

Totaal 02 Werk, inkomen en economie

141

141

141

141

141

141

Bouw Cultuurcluster (UPC)

D

2.180

2.180

2.180

2.180

2.180

2.180

Totaal 03 Maatschappelijke voorzieningen

2.180

2.180

2.180

2.180

2.180

2.180

Afvalzorg

D

4.354

3.588

-114

3.474

-3.474

0

0

0

Afwikkeling gebiedsontwikkeling

A

553

516

-32

484

-19

465

-14

451

451

Gebiedsontwikkeling

A

6.136

6.038

119

6.157

121

6.278

124

6.402

126

6.528

Voorziening subs. HIRB Kogerveld

A

733

268

-268

0

0

0

0

Onderhoud vastgoed

C

867

0

0

0

16

16

32

48

Totaal 04 Ruimtelijke- en gebiedsontwikking

12.643

10.410

119

-414

10.115

-3.372

6.743

126

6.869

158

7.027

Afvalstoffen egalisatievoorziening

D

808

801

-198

603

-208

395

-164

231

142

373

Milieumaatregelen

B

400

400

400

400

400

400

Totaal 05 Milieu- en duurzaamheid

1.208

1.201

0

-198

1.003

-208

795

-164

631

142

773

Begraafplaatsen egalisatievoorziening

D

436

366

30

-125

271

22

293

26

319

29

348

Civiele kunstwerken

D

381

447

66

513

66

579

66

645

66

711

Marktgelden egalisatievoorziening

D

0

39

39

78

39

117

39

156

39

195

Parkeervoorziening

D

619

619

619

619

619

619

Riolen egalisatievoorziening

D

7.023

8.018

1.386

-6.000

3.404

810

4.214

476

4.690

749

5.439

Riolen bijdrage toekomstige vervangingsinvesteringen*

D

0

0

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Wilhelminasluis

B

0

115

115

115

115

115

Totaal 06 Beheer buitenruimte

8.459

9.604

1.521

-125

11.000

937

11.937

607

12.544

883

13.427

Dwangsommen handhaving

A

0

0

0

0

0

0

Totaal 07 Veiligheid en handhaving

0

0

0

0

0

0

Reorganisatie

A

304

304

304

304

304

304

Wachtgelden wethouders

A

335

335

335

875

1.210

1.210

1.210

Totaal 08 Burger en Bestuur

639

639

639

875

1.514

1.514

1.514

Voorziening dubieuze private debiteuren

A

425

425

425

425

425

425

Voorziening dubieuze publieke debiteuren

A

2.102

2.812

723

3.535

733

4.268

736

5.004

741

5.745

Voorziening SOZA dubieuze publieke debiteuren

A

7.639

7.639

7.639

7.639

7.639

7.639

Totaal 09 Financiën

10.166

10.876

723

11.599

733

12.332

736

13.068

741

13.809

Eindtotaal

35.436

35.051

2.363

-737

36.677

-1.035

35.642

1.305

36.947

1.924

38.871

* Bij begroting 2017-2020 wordt voorgesteld om een voorziening riolen bijdrage toekomstige vervangingsinvesteringen in te stellen. In 2017 zal een dotatie worden gedaan aan deze voorziening van € 6 miljoen uit de Riolen egalisatievoorziening. De egalisatievoorziening riolen is in eerste instantie de voorziening waarin alle voor- en nadelen vanuit het product riolen terechtkomen. Jaarlijks wordt beoordeeld op basis van het saldo van de egalisatievoorziening per balansdatum, welk bedrag kan worden overgeheveld naar de voorziening ‘ter bijdrage aan toekomstige vervangingsinvesteringen’.

Op de website is meer informatie te vinden over alle voorzieningen die een saldo bevatten in 2017 en verder.

Classificatie:
A Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten.

B Op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten.

C Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.

D Tot de voorzieningen worden ook gerekend van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden.