Algemene Reserve Grondbedrijf

Doel

De ARG fungeert enerzijds als een buffer tussen de jaarlijkse algemene middelen van de gemeente en de grondexploitaties en anderzijds als een vereveningsreserve omdat opbrengsten van rendabele plannen worden gebruikt om onrendabele plannen te dekken;

Instelling

Raadsbesluit

Voeding

Mutaties in het weerstandsvermogen hangen samen met veranderingen in risico’s in de plannen.

  • Uit de jaarrekening 2015 blijkt dat de ‘Algemene Reserve Grondzaken’ (ARG) hoger uitkomt dan was begroot en dat het risicoprofiel afneemt;
  • In de nota Weerstandsvermogen (cf Raadsbesluit 2011) is vermeld dat de tweemaal per jaar - bij de jaarrekening en de begroting - het weerstandsvermogen van grondzaken opnieuw worden berekend maar alleen op basis van de cijfers van de jaarrekening vindt aanvulling of uitname plaats.
  • In het MPG 16.1 (basis jaarrekening) is gemeld dat € 862.000 uit de ARG kan vrijvallen.

Bestedingsplan

Toelichting

Jaarlijks worden de afdrachten uit de ARG bij de jaarrekening bepaald op basis van de berekening van het benodigde weerstandsvermogen en het werkelijk beschikbare weerstandsvermogen waarbij afdrachten worden gedaan als de ARG boven de bovengrens (125%) van het benodigde weerstandsvermogen uitkomt en stortingen uit de algemene middelen noodzakelijk zijn als de ARG onder de 75% daalt;