Reserve Infrastructurele Werken

Doel

De reserve Infrastructurele werken is in 2003 ingesteld ter bekostiging van investeringen in infrastructurele werken van civieltechnische aard, met een openbaar nut welke niet rechtstreeks ten laste van één plan gerekend kunnen worden

Instelling

2003

Raadsbesluit

Voeding

Bestedingsplan

  • Bij de begroting 2011-2014 is door de Raad is besloten is het nog niet bestemde van deze reserve per 1 januari 2011 over te zetten naar het Investeringsfonds;
  • De verwachte bijdragen voor de komende jaren en de afdracht hiervan naar het Investeringsfonds zijn in de meerjarenbegroting opgenomen;
  • Met ingang van 2017 is de BBV gewijzigd waarbij investeringen in maatschappelijk nut geactiveerd dienen te worden en het niet meer is toegestaan investeringen in maatschappelijk nut in het jaar van de kosten uit het fonds te onttrekken;
  • De opbrengsten kostenverhaal t.b.v. bovenwijkse voorzieningen worden via de reserve infrastructurele werken aan het investeringsfonds toegevoegd.

Toelichting