Reserve Wijkactieplan Poelenburg

Doel

De reserve Wijkactieplan Poelenburg (WAP) is in 2010 ingesteld met als doel het uitvoeren van projecten in het kader van het wijkactieplan Poelenburg. Het kunnen projecten betreffen in het kader van veiligheid, leren en opgroeien en integratie en sociale samenhang;

Instelling

In juni 2013 heeft de Raad ingestemd met de rapportage Poelenburg waarbij is vastgesteld dat de gecombineerde inzet van fysieke en sociaal-maatschappelijke maatregelen nodig blijft om invulling te geven aan de ambities voor Poelenburg waarbij het Wijk Uitvoeringsplan Poelenburg 2012-2015 (WUP) leidend is bij de inzet van middelen conform het Raadsbesluit van april 2012;

Raadsbesluit

Voeding

Ultimo 2015 bedroegen de beschikbare middelen welke na afloop van de WUP-periode nog beschikbaar waren € 1,1 miljoen;

Bestedingsplan

Bij de Bestuurlijke rapportage 2016 is gemeld dat in 2016 een bedrag van € 0,3 miljoen wordt ingezet voor diverse wijkactiviteiten die bijdragen aan de versterking van de leefbaarheid van de wijk;

Het wijkuitvoeringsprogramma Poelenburg is voor de periode 2017-2019 geactualiseerd en verlengd waarbij de jaarlijkse kosten ad € 100.000 uit de reserve worden gedekt.

Toelichting