Reserve Nieuw Stadhuis

Doel

Reserve Nieuw Stadhuis

  • De reserve Nieuw Stadhuis is bij de jaarrekening 2010 ingesteld ter gedeeltelijke dekking van de kapitaallasten van het nieuwe stadhuis;
  • Het uitgangspunt hierbij was dat de bouw van het nieuwe stadhuis niet mocht leiden  tot een lastenverzwaring in de exploitatie.

Instelling

Jaarrekening 2010

Raadsbesluit

Voeding

Bestedingsplan

Toelichting

De toegerekende rentelasten ter financiering van de activa worden t/m 2016 berekend op basis van een rekenrente van 3,7%. Met ingang van 2017 is het op basis van de BBV niet meer toegestaan zonder dat er sprake is van afzonderlijke projectfinanciering af te wijken van het omslagpercentage. Met ingang van 2017 wordt de rekenrente op basis van deze wijziging gesteld op de omslagrente van 3%.