In deze begroting is een verplichte set indicatoren toegevoegd. Dit is het gevolg van een wijzigingen van het BBV. De bedoeling hiervan is de onderlinge vergelijkbaarheid tussen gemeenten te vergroten. Via www.waarstaatjegemeente.nl is informatie per gemeente te raadplegen en kan een vergelijking worden gemaakt met andere gemeenten of landelijke gemiddelden. In het BBV is geen normering opgenomen voor deze indicatoren. Daarom zijn in deze begroting bij de BBV-indicatoren geen streefwaarden en begrote waarden voor 2017 opgenomen.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van deze indicatoren, de toelichting daarop en in welke programma's deze zijn opgenomen.

Programma

Naam Indicator

Eenheid

Toelichting

P1

Verwijzingen Halt

Aantal per 10.000 jongeren

Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd 12-17 jaar.

P1

Harde kern jongeren

Aantal per 10.000 inwoners

Het aantal hardekern jongeren, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-24 jaar.

P1

Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).

P1

Kinderen in uitkeringsgezin

% kinderen tot 18 jaar

Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

P3

Achterstandsleerlingen

% 4 t/m 12 jarigen

Het percentage leerlingen (4-12 jaar) in het primair onderwijs dat kans heeft op een leerachterstand.

P1

Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren tot 18 jaar

Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

P1

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.

P1

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

Aantal per 10.000 inwoners

Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 180 deelnemende gemeenten.

P2

Functiemenging

%

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

P2

Bruto Gemeentelijk Product

Verhouding tussen verwacht en gemeten product

Bruto gemeentelijk product (BGP) is het product van de toegevoegde waarde per baan en het aantal banen in een gemeente. De verhoudingswaarde tussen verwacht BGP en gemeten BGP geeft aan of er boven verwachting (<100) of beneden verwachting (>100) wordt geproduceerd.

P2

Vestigingen (van bedrijven)

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

P2

Banen

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar

Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

P2

Netto arbeidsparticipatie

% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking.

P2

Werkloze jongeren

% 16 t/m 22 jarigen

Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).

P2

Personen met een bijstandsuitkering

Aantal per 10.000 inwoners

Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners.

P2

Lopende re-integratievoorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners van 15 – 64 jaar

Het aantal reïntegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

P3

Absoluut verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen.

P3

Relatief verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.

P3

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

P3

Niet sporters

%

Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.

P4

Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig

%

Als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.

P4

Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser

%

Als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.

P4

Nieuw gebouwde woningen

Aantal per 1.000 woningen

Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.

P9

Gemiddelde WOZ waarde

Duizend euro

De gemiddelde WOZ waarde van woningen

P5

Omvang huishoudelijk restafval

Kg/inwoner

De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg)

P5

Hernieuwbare elektriciteit

%

Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

P7

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Aantal per 1.000 inwoners

Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.

P7

Winkeldiefstallen

Aantal per 1.000 inwoners

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

P7

Geweldsmisdrijven

Aantal per 1.000 inwoners

Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).

P7

Diefstallen uit woning

Aantal per 1.000 inwoners

Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.

P1

Jongeren met een delict voor de rechter

% 12 t/m 21 jarigen

Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

P9

Demografische druk

%

De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar.

Par. Lokale heffingen

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

In Euro’s

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.

Par. Lokale heffingen

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

In Euro’s

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

par. Bedrvoer.

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

par. Bedrvoer.

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

par. Bedrvoer.

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

par. Bedrvoer.

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

par. Bedrvoer.

Overhead

% van totale lasten