Programma / Omschrijving

Product / Doel subsidie t.b.v.
programma

Subsidie-regeling

Begroting 2017

Bedrag 2017

Ontvanger

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

1 Jeugd en Zorg

Kinderopvang

Stimuleren van doorlopende leerlijnen en betere aansluiting op het basisonderwijs, voorkoming onderwijsachterstanden.

Subsidieregeling geharmoniseerde voorschoolse voorzieningen

720

720

Divers

558

643

728

Volksgezondheid

Verzorgen van (preventieve) gezondheidszorg en publieksvoorlichting

ASV/begrotingssubsidie

116

116

GGD Z'streek/W'land

116

116

116

Maatsch.opvang/verslavingszorg

Hulpverlening aan bewoners met psychische problemen

ASV/begrotingssubsidie

2.605

762

Stg. Parnassia Groep

762

762

762

Activiteiten o.h.g.v. OGGZ/in beeld houden van de doelgroep/ begeleiden zodat acceptatie ontstaat van passende zorg

ASV/begrotingssubsidie

0

125

GGD Z'streek/W'land

125

125

125

Verminderen en voorkomen dakloosheid, tegengaan overlast en bevorderen maatschappelijke participatie en rehabilitatie

ASV/begrotingssubsidie

0

1.645

Leger des Heils

1.645

1.645

1.645

Activiteiten o.h.g.v. woonbegeleiding van jongeren

ASV/begrotingssubsidie

0

73

RIBW Z'streek/W'land

73

73

73

Vrouwenopvang

Stimuleren van projecten en activiteiten gericht op het beëindigen van geweld in afhankelijksrelaties

Subsidieregeling Regio aanpak Veilig Thuis 2016-2018

1.834

1.115

Blijf van mijn lijf

1.115

1.115

1.115

0

546

GGD Z'streek/W'land

546

546

546

0

52

SMD Z'streek/W'land

52

52

52

0

72

Reclassering N'land

72

72

72

0

49

Overig

68

68

68

Jeugdbeleid

Bestraffen grensoverschrijdend gedrag en verzorgen van publieksvoorlichting

ASV/begrotingssubsidie

45

45

Halt Nederland

45

45

45

Specialistische ambulante jeugdhulp

ASV/begrotingssubsidie

230

230

Stg. Altra

230

230

230

Ov. taken Wmo (wijkbewoner)

Ondersteunen van bewoners met een beperking

ASV/begrotingssubsidie

1.213

1.107

Mee Amstel en Zaan

1.107

1.107

1.107

Diverse activiteiten i.h.k.v. de Wmo

ASV/begrotingssubsidie

0

79

RCO De Hoofdzaak

79

79

79

Ondersteunen slachtoffers van het verwerken van verkeersongevallen, misdrijven en calamiteiten

ASV/begrotingssubsidie

0

27

Slachtofferhulp Nederland

27

27

27

Opvoedingsondersteuning

Straathoekwerk

ASV/begrotingssubsidie

907

907

GGD Z'streek/W'land

907

907

907

Beschermd wonen

Wonen in een instelling met toezicht en begeleiding

ASV/begrotingssubsidie

8.782

7.521

RIBW Z'streek/W'land

7.521

7.521

7.521

ASV/begrotingssubsidie

0

162

Stg. De Zorgcirkel

163

163

163

ASV/begrotingssubsidie

0

224

Stg. Odion

224

224

224

ASV/begrotingssubsidie

0

701

Stg. Parnassia Groep

701

701

701

ASV/begrotingssubsidie

0

174

Overig

174

174

174

16.452

16.452

16.310

16.395

16.480

2 Werk, inkomen en economie

Sociale werkvoorziening

Bijdrage baanstede/expl. tekort Baanstede

11.517

11.517

Baanstede

10.938

10.432

9.303

Toerisme

Varen op de Zaan/bevorderen toerisme

ASV/begrotingssubsidie

25

25

Zaanveer

25

25

25

11.542

11.542

10.963

10.457

9.328

3 Maatschappelijke voorzieningen

Maatschappelijke initiatieven

Stimuleren en waarderen van vrijwilligersact. m.b.t. de Wmo en waarderen herdenkingsactiviteiten

Subsidieregeling Vrijwilligers-
en herdenkingsactiviteiten

223

223

Divers

223

223

223

Maatschappelijke initiatieven

Ondersteunen van vrijwillige inzet , uitvoering van Buuv.nu / ondersteuning van vrijwilligers(organisaties)

ASV/begrotingssubsidie

1.072

366

SMD Z'streek/W'land

366

366

366

Maatschappelijke initiatieven

Ondersteunen van initiatieven van jongeren

ASV/begrotingssubsidie

0

121

Stg. RAAZ

121

121

121

Maatschappelijke initiatieven

Behartigen van belangen van vluchtelingen en asielzoekers

ASV/begrotingssubsidie

0

556

Vluchtelingenwerk

556

556

556

Maatschappelijke initiatieven

ASV/begrotingssubsidie

0

29

Overig

29

29

29

Maatschappelijke initiatieven

Zaanse buurthuizen te ondersteunen zodat zij een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappelijke opgaven in de wijk.

Subsidieregeling Buurthuizen

400

400

Divers

400

400

400

Niet Sportbedrijf zonder BTW

Stimuleren eigen kracht van sportorganisaties

Subsidieregeling Meedoen
in Sport

533

533

Divers

533

599

599

Impuls breedtesport

Verhogen van sportdeelname van bewoners d.m.v. stimuleren van sportactiviteiten

Subsidieregeling Meedoen
in Sport

44

44

Divers

44

44

44

Sporthallen

Sportvoorzieningen

ASV/begrotingssubsidie

60

60

stg. Beheer en expl
.Volleyhal

60

60

60

Sporthallen

Sportvoorzieningen

ASV/begrotingssubsidie

14

14

Omni ver. Theresia – expl. de Struijck

14

14

14

Aangepast sporten

Stimuleren van aangepast sporten d.m.v. regionaal samenwerkingsverband

ASV/begrotingssubsidie

28

28

Stg. Sportservice

28

28

28

Lokaal onderwijsbeleid

Bieden van hulp aan kinderen in het Voortgezet Onderwijs en het realiseren van verbindingen met de jeugdteams

ASV/begrotingssubsidie

166

166

Samenwerkingsverband Zaantsreek

166

166

166

Lokaal onderwijsbeleid

Realiseren van verbindingen tussen het Primair Onderwijs en de Jeugdteams

ASV/begrotingssubsidie

94

94

Samenwerkingsverband Zaantsreek

94

94

94

Lokaal onderwijsbeleid

Verminderen onderwijsachterstanden bij jonge kinderen 2,5-4 jaar

Subsidieregeling geharmoniseerde voorschoolse
voorzieningen

2.246

2.246

Kinderopvangorganisaties

0

0

0

Lokaal onderwijsbeleid

Verminderen onderwijsachterstanden bij (jonge) kinderen 4-12 jaar

ASV/begrotingssubsidie

1.857

1.857

Schoolbesturen PO

0

0

0

Lokaal onderwijsbeleid

Indicatie achterstanden bij jonge kinderen en toeleiding naarvoorschoolse voorzieningen

ASV/begrotingssubsidie

165

165

GGD

0

0

0

Musea

Beheer van ZOV collecte en expl. Honig Breethuis

ASV/begrotingssubsidie

35

35

Honig Breethuis

35

35

35

Musea

Uitvoeren taken Museumregister/ beheren collectie/aan- trekkelijk maken van ZM

ASV/begrotingssubsidie

898

898

Zaans Museum

898

898

898

Musea

Beheer gemeent.collectie

ASV/begrotingssubsidie

11

11

Zaans Museum

11

11

11

Musea

Monet atelier

ASV/begrotingssubsidie

31

31

10

5

0

Bibliotheken

Mogelijk maken dat boeken,tijdschriften, muziek- dragers beschikbaar zijn om kennisgaring en interesses aan te wakkeren

ASV/begrotingssubsidie

2.859

2.859

de Bieb

2.866

2.831

2.831

Bibliotheken

Verzorgen op lokaal niveau publieke mediadiensten (radio,tv,internet)

ASV/begrotingssubsidie

90

90

Radio Omroep Zaanstad

90

90

90

Podiumkunsten

Aanbieden van kwaliteitsfilms

ASV/begrotingssubsidie

176

176

Filmtheater de Fabriek

176

176

176

Podiumkunsten

Kwaliteitspodium voor podiumkunsten en musici/cultureel startpunt theater en jeugd/thuispodium cult.ver./aanjagen cult.ontw./organis. Evenementen en bijeenk.

ASV/begrotingssubsidie

2.629

2.629

Het Zaantheater

2.629

2.629

2.629

Podiumkunsten

School/pop- en cultuurpodium

ASV/begrotingssubsidie

491

491

de Flux

491

491

491

Cultuurparticipatie

Cultuurbevorderende (samenwerkings) projecten/
cultuureducatie in vrije tijd/cultuuredcuatie in en om school

ASV/begrotingssubsidie

1.761

1.761

Fluxus

1.761

1.761

1.761

Cultuurparticipatie

Cultuurpart.-div.instellingen die op dit gebied aanvragen

ASV/begrotingssubsidie

166

166

Divers

190

236

241

Cultuurparticipatie

Amateuristische kunstbeoefening en kleine culturele org.

Subsidieregeling Amateurkunst
en kleine culturele instellingen

239

239

Divers

239

219

219

Cultuurcluster

Beheerconstructie

ASV/begrotingssubsidie

0

0

2

100

0

Overig kunst en cultuur

Overig

ASV/begrotingssubsidie

20

20

Grote Weiver

20

0

0

Evenementen Zaanstad

Diverse evenementen

Subsidieregeling Evenementen
Zaanstad 2009

320

320

Divers

320

320

320

16.628

16.628

12.372

12.502

12.402

4 Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Monumenten en archeologie

Diverse monumenten - participatie erfgoed

Subsidiereg. Instandhouding
Erfgoed Zaanstad 2012

253

253

Divers

188

188

188

Zaanboot

Verkeer en vervoer

ASV/begrotingssubsidie

125

125

Zaanveer

125

125

125

378

378

313

313

313

6 Beheer buitenruimte

GAF

Stimuleren van woningeigenaren om funderingsonderzoek te laten verrichten

Subsidieregeling funderings-
onderzoek

230

230

Divers

230

230

230

Groen & speelplaatsen

Bijdragen aan onderhoud van het Wilhelminapark

ASV/begrotingssubsidie

63

63

Stg. Wilhelminapark

63

63

63

Groen & speelplaatsen

Bijdragen aan het onderhoud van de Zaanse Schans

ASV/begrotingssubsidie

183

183

Stg. Zaanse Schans

183

183

183

Begraafplaatsen

Begraven en begraafplaatsen

Begraven en begraafplaatsen

46

46

46

46

46

Natuur- en Milieueducatie

Stg. Natuur- en Milieueducatie / werkgroep C169

ASV/begrotingssubsidie

0

0

Stg. Natuur- en Milieueducatie

0

0

0

Natuur- en Milieueducatie

Stg. Natuur- en Milieueducatie

ASV/begrotingssubsidie

473

473

Stg. Natuur- en Milieueducatie

473

473

473

Natuur- en Milieueducatie

Stg. Natuur- en Milieueducatie / natuur-milieucentrum

ASV/begrotingssubsidie

29

29

Stg. Natuur- en Milieueducatie

29

29

29

Natuur- en Milieueducatie

Stg. Natuur- en Milieueducatie / kontakt milieu

ASV/begrotingssubsidie

6

6

Stg. Natuur- en Milieueducatie

6

6

6

1.030

1.030

1.030

1.030

1.030

7 Veiligheid en handhaving

Openbare orde en veiligheid

Voorkomen en bestrijden van discriminatie

ASV/begrotingssubsidie

136

136

Bureau discriminatiezaken ZW

116

116

116

Totalen

46.166

46.166

41.104

40.813

39.669