Reserve Nieuwe Informatiesystemen

Doel

De beschikbare middelen zijn bedoeld om een versnelling in de digitalisering door te voeren;

Instelling

Begroting 2008

Raadsbesluit

Voeding

Bij de begroting 2008 is de reserve basisregistratie & digitalisering ingesteld met initiële stortingen in 2008 (€ 575.000) en 2009 (€ 425.000);

In 2015 is de reserve basisregistratie & digitalisering bij de Najaarsrapportage omgezet in een reserve nieuwe informatiesystemen met een saldo ad € 387.000 ultimo 2015.

Bestedingsplan

Toelichting

De nieuwe reserve is bedoeld ter dekking van de implementatiekosten van de aanschaf of vervanging van informatiesystemen, waarvan de vier onderhanden projecten concreet worden benoemd:

  • Een integraal systeem voor het beheer van de openbare ruimte - het huidige systeem wordt niet meer ondersteund door de leverancier – waarbij vermeld zij dat het ondersteunen van Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)) verplicht wordt;
  • Vervanging van het personeelssysteem dat sterk verouderd is door een systeem dat medewerkers, managers en HR professionals beter ondersteunt en bespaart op handmatige werkzaamheden;
  • Een systeem voor Contract & Bestelmanagement waarbij de gehele inkoopketen wordt geoptimaliseerd qua rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid;
  • Een systeem voor documentbeheer en dossiervorming in het kader van digitale duurzaamheid.