Dit hoofdstuk zet de grondslagen en kaders uiteen waarlangs de begroting 2017-
2020 is uitgewerkt. Hierbij gaat het onder meer om de te hanteren indexpercentages,
prognoses over woningbouwontwikkeling en belastingen en tarieven.

Omschrijving

Grondslag

Lonen (incl. sociale lasten)

2,20% ten opzichte van de vorige begroting

Prijzen

1,20% ten opzichte van de vorige begroting

Subsidies

1,90%

Onroerende zaakbelastingen

1,20%

Overige belastingen

1,20%

Leges en Tarieven

Kostendekkend

Rekenrente

3%

Algemene uitkering

Meicirculaire (in deze Kadernota : decembercirculaire)

Financiële regels

Coalitieakkoord 2014-2018 en budgetregels

Omschrijving

2017

2018

2019

2020

Woningen

68.900

69.500

70.200

70.800

Inwoners

153.160

154.231

155.079

156.054

Lonen, prijzen en subsidies
Uitgangspunt bij de lonen is de cao. De VNG en de vakbonden hebben een principeakkoord over de Cao Gemeenten gesloten. Het akkoord is een kortdurende cao met procesafspraken en een loonafspraak. De cao loopt van 1 januari 2016 tot 1 mei 2017. Per 1 januari 2016 stijgen de salarissen met 3% en per 1 januari 2017 met 0,4%. Op basis van nacalculatie hoeven we niet voor het volledige percentage te compenseren. Deze afspraken zijn meegenomen in de berekening van de salarisbegroting.

Uitgangspunt bij de prijscompensatie is de prijs netto materiële overheidsconsumptie uit het Centraal Economisch Plan 2016. De verhoging van de subsidies is een afgeleide van de loonstijging en de prijsstijging. Hierbij telt de loonstijging voor 70% en de prijsstijging voor 30% mee.

Ontwikkeling inwoners en woningen
De ontwikkeling van het aantal inwoners en woningen zijn belangrijke parameters in de verdeling van de algemene uitkering en dus ook voor het aandeel van de gemeente Zaanstad. Deze cijfers zijn daarnaast het uitgangspunt bij de voorlopige berekening van de algemene uitkering, opbrengst onroerendezaakbelastingen en opbrengsten bouwleges.

Onroerendezaakbelastingen en overige belastingen
Ten aanzien van de onroerendezaakbelasting (OZB) en overige belastingen zijn geen nieuwe afspraken gemaakt. De opbrengsten worden verhoogd met de prijsindex (1,20%).

Leges en tarieven
Uitgangspunt voor leges en tarieven is 100% kostendekkendheid, tenzij andere afspraken zijn gemaakt.

Rekenrente
De rekenrente is 3%. Vanwege fluctuaties in de rente wordt jaarlijks bekeken of deze moet worden aangepast. Bij de vorige kadernota was het percentage nog 3,5%.