Programma

Mutatienummer omschrijving

Baat/Last

Exploitatie/ reserve

2017

2018

2019

2020

01

Budget Slim Investeren alloceren naar de vier sporen

Last

Exploitatie

5.505

6.371

7.893

8.213

01

Samenvoegen stuurbudget Wmo en jeugd & Dekkeing mo btv A&I & Tijdelijke dekking bezetting flexpool

Last

Exploitatie

1.604

2.853

2.765

3.180

01

Structurele dekking ondersteuning Communicatie & Samenvoegen stuurbudget Wmo en jeugd & Originele begroting 2016 & Meicirculaire 2016; Wmo 2015

Last

Exploitatie

-1.193

-824

-863

-936

01

Overheveling Algemene Reserve Sociaal van programma 2 naar programma 1

Baat

Reserve

-250

0

0

0

Totaal 01

Jeugd en zorg

5.666

8.400

9.795

10.457

02

Actualisatie MPG 16.2 & Originele begroting 2016 & Actualisatie MPG 16.1

Baat

Reserve

0

0

0

0

02

Deelname Sluis- en Haven Informatiepunt (SHIP) Noordzeekanaalgebied & Transformatie Maatschappelijk Domein & Originele begroting 2016

Baat

Reserve

-346

-346

-113

-25

02

Begroting 2017 Baanstede & Originele begroting 2016

Baat

Reserve

0

0

0

0

Totaal 02

Werk, inkomen en economie

-346

-346

-113

-25

03

Actualisatie Investeringsfonds 15.2

Last

Exploitatie

0

91

211

0

03

Actualisatie onttrekking reserve Cultuurcluster & Originele begroting 2016 & Loon-, prijs-, en subsidie-indexatie

Last

Exploitatie

32

0

990

0

03

Continuering bekostigingssystematiek rijksuitkering onderwijsachterstandenbeleid

Baat

Exploitatie

-4.268

0

0

0

03

Continuering bekostigingssystematiek rijksuitkering onderwijsachterstandenbeleid

Last

Exploitatie

4.268

0

0

0

03

Originele begroting 2016-2019

Baat

Reserve

-38

-38

0

0

03

Actualisering onttrekkingen reserve sport

Baat

Reserve

-264

-328

-348

-364

03

bestedingsplan 2017-2019 Wijkuitvoeringsprogramma Poelenburg

Baat

Reserve

-100

-100

-100

0

03

Correctie onttrekking reserve Monumenten

Baat

Reserve

0

0

-990

0

03

Actualisatie Investeringsfonds 16.1 & Originele begroting 2016

Baat

Reserve

0

-91

-211

0

Totaal 03

Maatschappelijke voorzieningen

-370

-466

-448

-364

04

Actualisatie investeringsfonds 15.1

Last

Exploitatie

622

0

1.500

0

04

Actualisatie kapitaalslasten

Last

Exploitatie

56

86

492

753

04

Actualisatie MPG 15.2

Baat

Exploitatie

3.304

-1.222

492

-20

04

Actualisatie MPG 15.2

Last

Exploitatie

-419

0

-512

0

04

Actualisatie MPG 16.2

Baat

Exploitatie

-1.018

-926

-754

-314

04

Actualisatie MPG 16.2

Last

Exploitatie

68

-3.336

208

0

04

Actualisatie MPG 16.2

Last

Reserve

5

0

0

0

04

Actualisatie MPG 16.2 & Actualisatie MPG 16.1

Baat

Exploitatie

-7.037

-431

-638

0

04

Actualisatie MPG 16.2 & Actualisatie MPG 16.1

Last

Exploitatie

9.233

4.785

851

1.650

04

Actualisatie MPG 16.2 & Actualisatie MPG 16.1

Baat

Reserve

-179

-100

-423

-450

04

Actualisatie MPG 16.2 & Originele begroting 2016 & Actualisatie MPG 16.1

Baat

Reserve

-319

-121

-124

-126

04

Actualisatie MPG 16.2 & Originele begroting 2016 & Actualisatie MPG 16.1

Last

Exploitatie

18.126

26.099

4.442

2.145

04

Actualisatie MPG 16.2 & Originele begroting 2016 & Actualisatie MPG 16.1

Last

Reserve

966

186

1.238

540

04

Originele begroting 2014-2017 en wijziging MPG 15.1

Last

Exploitatie

32

4.329

2.094

1.600

04

Originele begroting 2014-2017, wijziging MPG 15.1 en verlagen rekenrente van 4,0% naar 3,5%.

Last

Exploitatie

-2.797

-13.313

12.250

3.175

04

Originele begroting 2016-2019

Baat

Exploitatie

-6.368

-5.219

-1.415

-771

04

Originele begroting 2016-2019

Baat

Reserve

-632

-10

-10

-10

04

Originele begroting 2016-2019

Last

Exploitatie

-464

-86

-788

-90

04

Overzetten beleidsbudgetten gebiedsontwikkeling naar nieuw dienstproduct

Last

Exploitatie

1.315

1.368

618

599

04

Actualisatie MPG 16.1

Baat

Reserve

0

0

0

0

04

Originele begroting 2016 & Actualisatie MPG 16.1

Last

Reserve

0

0

0

0

04

Actualisatie MPG 16.2

Baat

Reserve

-276

0

0

0

04

Actualisatie MPG 16.2

Last

Reserve

18

0

0

0

04

Actualisatie onttrekking reserve Cultuurcluster

Baat

Reserve

0

0

0

0

04

Actualisatie Investeringsfonds 16.1

Baat

Reserve

0

0

-1.500

0

04

Actualisatie Investeringsfonds 16.1 & Originele begroting 2016

Baat

Reserve

-400

0

0

0

04

Actualisatie Investeringsfonds 16.1 & Originele begroting 2016

Last

Reserve

200

0

0

0

04

Actualisatie MPG 16.2 & Herschikking bedragen binnen structuur grondzaken

Baat

Reserve

-3.570

0

0

0

04

Actualisatie MPG 16.2 & Herschikking bedragen binnen structuur grondzaken & Actualisatie MPG 16.1

Baat

Reserve

-1.988

0

0

0

Totaal 04

Ruimtelijke- en gebiedsontwikkeling

8.477

12.089

18.021

8.682

05

Grondstoffenplan 2017 -2019 & Originele Begroting 2016

Baat

Exploitatie

-729

-708

-518

-2

05

Originele begroting 2016-2019

Baat

Reserve

-2.724

-2.585

-2.376

-2.421

05

Originele begroting 2016 & Meicirculaire gemeentefonds 2016

Last

Reserve

3.182

2.743

2.480

2.436

Totaal 05

Milieu- en duurzaamheid

-270

-550

-415

13

06

Actualisatie kapitaalslasten & Herberekening kapitaallasten

Last

Exploitatie

0

171

342

513

06

Actualisatie kapitaalslasten & Herberekening kapitaallasten & Lage rente

Last

Exploitatie

0

103

200

292

06

Herverdeling budgetten naar nieuwe afdelingen nav reorg OR Product riool & Actualisatie kapitaallasten

Last

Exploitatie

1.386

810

476

749

06

Originele begroting 2016-2019

Baat

Reserve

0

0

0

0

06

Originele begroting 2016-2019

Last

Exploitatie

1.511

1.865

2.377

2.452

06

Tarief rioolheffing

Baat

Exploitatie

449

697

928

1.263

06

Bijstelling onttrekking reserve Openbare Ruimte

Baat

Reserve

-325

-325

-325

-325

Totaal 06

Beheer buitenruimte

3.020

3.321

3.997

4.944

07

Originele begroting 2014-2017

Last

Exploitatie

-355

-526

-690

-690

Totaal 07

Veiligheid en handhaving

-355

-526

-690

-690

08

Originele begroting 2016-2019

Baat

Reserve

-639

-1.449

-510

-510

08

Originele begroting 2016-2019

Last

Reserve

175

175

175

175

08

Administratieve wijziging reserve Nieuw Stadhuis

Baat

Reserve

0

-93

0

0

08

Administratieve wijziging reserve Nieuw Stadhuis

Last

Reserve

2.118

0

0

0

Totaal 08

Burger en Bestuur

1.654

-1.367

-335

-335

09

Originele begroting 2016-2019

Baat

Reserve

-2.529

-2.876

0

0

09

Verlagen rekenrente van 4,0% naar 3,5% en rente effect afboeking Inverdan

Last

Exploitatie

-3.002

-5.492

-8.570

-9.563

09

Actualisatie Investeringsfonds 16.1 & Originele begroting 2016

Last

Reserve

2.868

2.926

11.026

3.014

09

Vorming reserve Transformatiefonds

Last

Reserve

9.520

9.410

9.095

8.780

09

Incidenteel oplossen tekort begroting 2019

Last

Reserve

0

0

977

0

09

Egaliseren saldo begroting 2017

Baat

Reserve

-985

0

0

0

09

Egaliseren saldi begroting 2018-2020

Last

Reserve

0

1.861

1.479

552

Totaal 09

Financiën

5.871

5.829

14.007

2.782

Totaal incidentele baten

-31.232

-16.271

-8.935

-4.075

Totaal incidentele lasten

54.578

42.656

52.756

29.540

Eindtotaal

23.346

26.385

43.821

25.465

Voor alle jaren in het overzicht geldt dat de incidentele baten kleiner zijn dan de incidentele lasten.
Daar kan uit worden geconcludeerd dat per saldo de structurele lasten niet met incidentele baten worden gedekt.

Toelichting

Indien de structurele lasten worden gedekt door de structurele baten is er sprake van 'materieel' begrotingsevenwicht. Voor het maken van het onderscheid tussen incidentele en structurele baten en lasten hanteren wij conform de kaders van het BBV en van de Provincie Noord-Holland de volgende regels:

  • Incidentele baten en lasten zijn baten en lasten die onder ongewijzigd beleid en omstandigheden voor maximaal drie jaar vaststaan. Rijksbijdragen, subsidies en projecten die langer dan 3 jaar lopen maar waar vooraf van bekend is dat die bijdrage, subsidie of het project op termijn stopt, worden als incidenteel beschouwd.
  • Het verschil tussen de jaarschijven bedraagt minimaal € 100.000.
  • Toevoegingen en onttrekking aan reserves en voorzieningen worden altijd als incidenteel beschouwd, tenzij het (onder voorwaarde) om financieringsreserves en dekkingsreserves gaat of onttrekkingen uit de daartoe toereikende (bestemmings)reserves voor minimaal 3 jaar met als doel structurele kosten te dekken.
  • Indien bestaand structureel beleid, niet zijnde een tijdelijke geldstroom, binnen drie jaar een wijziging ondergaat dan worden de daarmee samenhangende baten en lasten in het begrotingsjaar niet als incidenteel aangemerkt.