Reserve Sport fonds a perdu

Doel

De reserve Sport a fonds perdu is in 2007 ingesteld op basis van het collegeprogramma 2006-2010 waarbij eenmalig middelen beschikbaar zijn gesteld voor het inlopen van onderhoudsachterstanden op sportaccommodaties. Het betrof hierbij onder meer:

 • Kapitaallasten van reeds geactiveerde kunstgrasvelden en vervangingsinvesteringen nieuwe kunstgrasvelden;
 • Subsidieregeling kleedkameraccommodaties;
 • Reservering onderhoudsachterstand zwembaden;
 • Bijdragen meerjarige investeringsprojecten (MIP).

Instelling

2007

Raadsbesluit

Voeding

Bestedingsplan

 • De beschikbare middelen in de reserve bedragen ultimo 2015 € 5.190.574.
 • In 2016 is naar verwachting € 1,589 miljoen uit de reserve ontrokken;
 • Het parkeerterrein sportpark Kalverhoek verkeert in slechte staat en is aan groot onderhoud toe waarbij enerzijds € 0,4 miljoen uit de reserve wordt gedekt en anderzijds dekking van € 0,4 miljoen plaats vindt door een bijdrage uit het MIP Openbare Ruimte;
 • In de Raadsinformatiebrief van 31-03-2016 is aangegeven dat voor het zwembad De Slag in 2016 extra onderhoudskosten noodzakelijk zijn om de accommodatie voor 5 jaar goed en veilig te laten functioneren;
 • De kosten die in 2016 uit de reserve worden gedekt, zijn als volgt schematisch weer te geven;

Onderhoudskosten De Slag

572.800

Routekaart buitensport

150.000

Kapitaallasten Kunstgrasvelden

210.120

Keepersgebied KFC

20.000

Voorbereidingskosten De Slag

186.300

Hondenveld Kalverhoek

50.000

Bijdrage onderhoud parkeerterrein Kalverhoek

400.000

 • Ultimo 2016 resteert (inclusief dotatie rente) € 3.783 miljoen in de reserve;
 • De afschrijvingslasten van reeds geactiveerde kunstgrasvelden welke in de komende jaren uit de reserve worden onttrokken bedragen € 1,561 miljoen;
 • De afschrijvingslasten van nieuwe kunstgrasvelden welke in de komende jaren uit de reserve  worden onttrokken bedragen € 2,079 miljoen;
 • Onderhoudskosten De Slag € 2017-2020 € 123.900.
 • Teneinde het financiële beeld van de reserve transparant weer te geven, wordt voorgesteld in 2017 de te onttrekken kapitaallasten van de kunstgrasvelden over te hevelen naar een nieuw in te stellen reserve kapitaallasten;  
 • Op basis van de huidige inzichten is de verwachting dat de reserve (exclusief overheveling reserve kapitaallasten) ultimo 2020 kan worden opgeheven.

Toelichting