Aandeel in het totaal

Doelenboom

Portefeuillehouder: D. Emmer
Verantwoordelijk directeur: A. Roggeveen

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

Zaanstad is een financieel stabiele gemeente waar de uitvoering van de beleidsdoelstellingen vorm krijgt binnen door de gemeenteraad vastgestelde kaders met een actief risicomanagement.

 

Het financiële beleid ligt grotendeels vast in de Gemeentewet. De gemeente heeft wel enige beleidsvrijheid. Voor de gemeentefinanciën stelt de raad de kaders vast met de begroting en de financiële verordeningRekenkamer Metropool Amsterdam. De controlerende rol van de gemeenteraad komt tot uiting bij de jaarstukken. Namens de raad controleert de accountant de jaarstukken. Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland is verantwoordelijk voor het financieel toezicht. De ondersteunt de gemeenteraad bij zijn kader stellende en controlerende taak.

 

Het heffen en innen van belastingen ligt ook grotendeels vast in de Gemeentewet waardoor de  beleidsvrijheid beperkt is. De gemeenteraad stelt de Belastingverordeningen vast. Gemeenten kunnen alleen belastingen heffen die zijn opgenomen in de Gemeentewet en retributies (betaling aan de overheid voor een verleende dienst) mogen maximaal kostendekkend zijn.

 

Het college is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). De waardering wordt ook gebruikt door medeoverheden. De Waarderingskamer houdt toezicht op de kwaliteit van de uitvoering van de Wet WOZ. De uitvoering van de Wet WOZ en het heffen en innen van belastingen voeren wij efficiënt uit.

 

Het programma Financiën ondersteunt de andere programma's in de begroting. Daarnaast stelt de gemeente zich tot doel in de begroting de beleidsmatige en financiële aspecten zo transparant en eenvoudig mogelijk te presenteren als basis voor een goed debat.

1 Stabiel financieel beleid

De gemeente werkt aan een stabiel financieel beleid waarmee de financiële basis op orde blijft. Het uitgangspunt is dat we rekeningen niet doorschuiven naar toekomstige bestuursperiodes en dat we tegenvallers kunnen opvangen. Ook streeft de gemeente naar een positief oordeel van de toezichthouders over de gemeentefinanciën en interne beheersing van de gemeente. Daarmee wentelen wij de financiële problemen niet af op de belastingbetaler.

Een kanttekening daarbij is dat de gemeente in 2017 voorziet dat de beheersing in het maatschappelijk domein als geheel systeem, ook in relatie tot zorgleveranciers, nog niet voldoende op orde zal zijn. Dit is een probleem dat nog in het gehele land speelt. Landelijk wordt daarom gezocht naar een manier om de verantwoording goed in te richten in een netwerk waarin veel partijen een bijdrage leveren aan de zorg.

In 2017 treedt de wetswijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) in werking. De doelstelling van deze wetswijziging is om gemeenten meer onderling vergelijkbaar te maken. Eén van de maatregelen is het verplicht activeren van investeringen met een maatschappelijk nut, zoals investeringen in openbare ruimte en infrastructuur. Hierdoor ontstaat tijdelijk begrotingsruimte. Begrotingsruimte is niet hetzelfde als extra geld. Voor het benutten van deze begrotingsruimte moet de gemeente lenen. De gevolgen daarvan zijn dat er extra rentekosten moeten worden gedekt in de begroting en dat op termijn de lening moet worden afgelost. Bij deze begroting worden daarom kaders aan de raad voorgelegd met mogelijkheden om deze nieuwe begrotingsruimte in te zetten.
Om de onderlinge vergelijkingen mogelijk te maken, rapporteren wij in de huidige begroting nieuwe landelijke indicatoren. Vooralsnog worden geen streefwaarden benoemd.

Indien de gemeente deze nieuwe begrotingsruimte wil inzetten, is het noodzakelijk dat dit zeer verantwoord gebeurt. Anders overschrijdt de gemeente op termijn het begrotingskader waardoor de begroting door vaste kosten wordt vastgezet. Alleen toekomstige extra baten of lagere lasten kunnen ervoor zorgen dat het begrotingskader op langere termijn niet wordt overschreden en voldoende flexibiliteit houdt. De spelregels worden voorgelegd aan de raad en de werking van de systematiek wordt toegelicht in de paragraaf Investeringen.

Met de vrijvallende begrotingsruimte wordt een reserve (het Transformatiefonds) gevormd. Dit Transformatiefonds wordt ingezet om van overheidswege te interveniëren in het wegnemen van belemmeringen voor het ontwikkelen van een woningbouwlocatie. De onrendabele top van de grondexploitatie kan dan worden gedekt uit het Transformatiefonds. Uit de extra baten die de woningbouw oplevert kunnen de rentekosten worden gedekt en kan worden gereserveerd voor toekomstige investeringen die noodzakelijk zijn door de groei van de stad. Deze reserveringen komen dan in het Investeringsfonds. Om een zuiver gebruik van het Transformatiefonds te garanderen, wordt een stevige governance ingericht.

Vanaf 2016 werkt de gemeente met een andere accountant. Deze zal waarschijnlijk andere accenten leggen en vragen stellen. De andere accountant, de inrichting van de verantwoording in het sociale domein en de herziene BBV vragen in 2017 meer aandacht bij de interne beheersing van de financiën.

Tot slot zijn er in 2017 landelijke verkiezingen. Het nieuw op te stellen regeerakkoord kan andere financiële voorwaarden scheppen voor Zaanstad. Wij monitoren dit proces en waar nodig reageren wij via landelijke netwerken als VNG en G32.

EffectindicatorNulmetingRealisatie 2015Begroting 2016Begroting 2017Streef- waardeBron
Oordeel toezichthouderMatigRedelijkRedelijkRedelijkRedelijkJaarlijkse beoordeling van de financiële positie door de toezichthouder
Oordeel accountant over getrouwheidPositiefPositiefPositiefPositiefPositiefAccountantsverklaring bij de jaarstukken
Oordeel accountant over rechtmatigheidPositiefPositiefPositiefPositeifPositiefAccountantsverklaring bij de jaarstukken
Positie in de ranglijst woonlasten grote gemeenten11> 3> 3> 5Kerngegevens belastingen grote gemeenten, COELO
Demografische druk (groene + grijze t.o.v. 15-64 jaar)51,7% (2014)Nb. nieuwe BBV indicator--CBS

Om deze doelstelling te bereiken leveren we de volgende prestaties

1.1 Organisatie financiële processen

Bij een financieel solide beleid hoort dat jaarlijkse noodzakelijke uitgaven uit de exploitatie kunnen worden betaald. Kapitaallasten moeten beheersbaar blijven, zodat de begroting meerjarig niet wordt vastgezet. De gemeente dekt structurele lasten met structurele baten. Door actief te sturen op risico’s en te zorgen voor voldoende buffer om tegenvallers op te vangen, voorkomen wij incidentele tegenvallers zo veel mogelijk. Risicomanagement is daarbij een belangrijk instrument.

Prestatie-indicatorNulmetingRealisatie 2015Begroting 2016Begroting 2017Streef- waardeBron
Realisatie uitvoering verbijzonderde interne controles (VIC's)100%100%100%100%Gemeentelijke registratie
Tijdigheid P&C-documenten conform planning raad100%100%100%100%Jaarplanning raad
Het aantal afgeronde 213a-onderzoeken per jaar2122Minimaal 1Gemeentelijke registratie

Activiteiten:

  • Vergroten van de efficiency in financiële processen door de inzet van leanmanagement
  • Verder digitaal ontsluiten van financiële informatie
  • Extra inzet bij interne beheersing vanwege herziene BBV, inrichting verantwoording in het sociale domein en andere accountant
  • Monitoring gevolgen nieuw regeerakkoord
  • Vergroten van de effectiviteit van audits door de inzet van meerdere auditvormen, betere afstemming in de auditcommissie en inzet van een ambtelijke klankbordgroep
  • Meer gebruik maken van geautomatiseerde controles in financiële processen

Risico’s en beheersmaatregelen

Risico

Toelichting

Beheersmaatregel

Nieuw regeerakkoord

Er kunnen nieuwe afspraken worden gemaakt die het financiële kader van de gemeente Zaanstad negatief beïnvloeden.

Tijdig de consequenties van het nieuwe beleid voor Zaanstad in beeld brengen en via landelijke netwerken als VNG en G32 adviseren ten aanzien van de gevolgen.

1.2 Investeringsfonds

Het Investeringsfonds is opgezet ter dekking, geheel of gedeeltelijk, van nieuwe en uitbreidingsinvesteringen. De gemeente rapporteert twee keer per jaar via het Meerjarenperspectief Grondzaken (MPG) over de realisatie van de projecten die een bijdrage krijgen uit het Investeringsfonds.

Activiteiten:

Opstellen van een integrale rapportage over het Investeringsfonds

Implementeren van vernieuwde kaders en regels met betrekking tot het Investeringsfonds

Relatie leggen met de investeringen die worden gedaan vanuit de BBV ruimte

2 Innen lokale belastingen en heffingen

Onze inspanningen bij het innen van belastingen en heffingen richten zich op een zo optimaal mogelijke opbrengst voor de gemeente tegen zo laag mogelijke uitvoeringskosten.

EffectindicatorNulmetingRealisatie 2015Begroting 2016Begroting 2017Streef- waardeBron
Toestemming waarderingskamerAkkoordAkkoordAkkoordAkkoordAkkoordBrief waarderingskamer om WOZ beschikking en ozb-aanslag te mogen versturen

Om deze doelstelling te bereiken leveren we de volgende prestaties

2.1 Innen lokale belastingen en heffingen

De gemeente wil graag juridische procedures bij het heffen van lokale belastingen voorkomen. Daarom investeren wij in informatieverstrekking en mogelijkheden tot persoonlijk contact. Daarmee creëren wij draagvlak bij bewoners en instellingen zoals de woningcorporaties voor onze werkwijze. Geschillen beslecht de gemeente zoveel mogelijk aan de voorkant. Een goed gesprek levert op de lange termijn voor beide partijen vaak meer op. Deze aanpak hanteren wij ook ter voorkoming van juridische klachten en bezwaren Jaarlijks verstuurt de gemeente ongeveer 110.000 WOZ beschikkingen en zo’n 130.000 aanslagbiljetten.

In 2017 treedt de wetswijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) in werking. De doelstelling van deze wetswijziging is om gemeenten meer onderling vergelijkbaar te maken. Om deze vergelijkingen mogelijk te maken, rapporteren wij in de huidige begroting nieuwe landelijke indicatoren. Vooralsnog worden geen streefwaarden benoemd.

Prestatie-indicator

Nulmeting

Realisatie
2015

Begroting 2016

Begroting
2017

Streef-
waarde

Bron

Gemiddelde WOZ waarde x €1000,-

177 (2014)

171

Nb. nieuwe BBV indicator

-

-

CBS

Het uitgekeerde bedrag aan proceskostenvergoeding afgezet tegen het bedrag waarop maximaal een beroep kan worden gedaan.

20%

21,5%

15%

15%

15%

Gemeentelijke registratie

Percentage gehonoreerde WOZ-bezwaren afgezet tegen het aantal verstuurde beschikkingen

3,8% (2013)

2,1%

2,0%

2,0%

2,0%

Gemeentelijke registratie

Aantal gehouden hoorzittingen afgezet tegen het aantal verzoeken.

20% (2013)

20%

20%

20%

15%

Gemeentelijke registratie

Activiteiten:

In een zo vroeg mogelijk stadium persoonlijk contact opnemen met de bezwaarmaker

Vooroverleg met woningcorporaties en eigenaren van grote objecten

Afstemming met marktpartijen (o.a. no cure no pay bedrijven) continueren over de werkwijze van bezwaarafhandeling en de hoogte van de proceskostenvergoeding

3 Algemene dekkingsmiddelen

Op grond van artikel 8 lid 5 en 6 Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is de gemeente verplicht een onderdeel algemene dekkingsmiddelen en een post onvoorzien op te nemen in de begroting en jaarstukken. Met de algemene dekkingsmiddelen wordt een groot deel van de taken uit de begroting bekostigd. Onder de algemene dekkingsmiddelen vallen: Lokale heffingen, Algemene uitkeringen, Dividend, Saldo financieringsfunctie, Overige algemene dekkingsmiddelen, Onvoorzien.

Om deze doelstelling te bereiken leveren we de volgende prestaties

3.1 Lokale heffingen

De lasten en baten die samenhangen met Lokale heffingen worden hier verantwoord.

3.2 Algemene uitkeringen

De lasten en baten die samenhangen met Algemene uitkeringen worden hier verantwoord.

3.3 Dividend

De lasten en baten die samenhangen met Dividend worden hier verantwoord.

3.4 Saldo financieringsfunctie

De lasten en baten die samenhangen met Saldo financieringsfunctie worden hier verantwoord.

3.5 Overige algemene dekkingsmiddelen

De lasten en baten die samenhangen met Overige algemene dekkingsmiddelen worden hier verantwoord.

3.6 Onvoorzien

De lasten en baten die samenhangen met Onvoorzien worden hier verantwoord.

Lasten incl. toevoegingen2017201820192020
Originele Begroting10.6934.5895.2144.287
Structurele effecten Burap-1-1-1-1
Kadernota5.0553.2871.3611.255
Beginstand begroting 2017-202015.7487.8756.5745.542
Autonome ontwikkelingen-2.457-2.478-3.262-4.204
Beleidsbijstellingen-4.716-4.693-4.669-4.646
Dotaties reserves27.23611.41118.8139.332
Totale lasten begroting 2017-202035.81012.11417.4556.023
Baten incl. onttrekkingen2017201820192020
Originele begroting 2016-2019-285.602-280.945-281.497-277.097
Structurele effecten Burap0000
Kadernota-6.960-4.694-3.381-3.780
Beginstand begroting 2017-2020-292.562-285.639-284.878-280.877
Autonome ontwikkelingen-4.024-5.890-4.973-6.475
Beleidsbijstellingen6.097668-7.461610
Aanwendingen reserves-23.933-230-348-445
Totale baten begroting 2017-2020-314.422-291.092-297.662-287.188