Taakveld

Begroting lasten 2017

Begroting baten 2017

Begroting saldo 2017

0.1 - Bestuur

3.443

0

3.443

0.2 - Burgerzaken

4.691

-3.059

1.632

0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden

9.761

-9.255

506

0.4 - Overhead

53.764

-1.836

51.928

0.5 - Treasury

-2.838

-5.553

-8.391

0.61 - OZB woningen

427

-18.104

-17.677

0.62 - OZB- niet woningen

2.528

-14.518

-11.989

0.63 - Parkeerbelasting

43

-2.848

-2.805

0.64 - Belastingen Overig

58

-2.180

-2.122

0.7 – Algemene Uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

0

-241.687

-241.687

0.8 - Overige baten en lasten

42.078

-42.972

-894

1.1 - Crisisbeheersing en Brandweer

12.537

0

12.537

1.2 - Openbare orde en Veiligheid

3.665

-96

3.569

2.1 - Verkeer, wegen en water

15.113

-558

14.556

2.2 - Parkeren

1.173

-69

1.103

2.4 - Economische Havens en waterwegen

3.271

-1.025

2.246

2.5 - Openbaar vervoer

0

-14

-14

3.1 - Economische ontwikkeling

1.673

0

1.673

3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur

276

3.570

3.845

3.3 - Bedrijfsloket en –regelingen

160

-382

-222

3.4 - Economische promotie

19

-821

-802

4.2 - Onderwijshuisvesting

14.506

-279

14.226

4.3 - Onderwijsbel.& leerlingenzaken

11.143

-5.557

5.586

5.1 - Sportbeleid en activering

1.268

0

1.268

5.2 - Sportaccommodaties

7.817

1.242

9.059

5.3 - Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

6.071

0

6.071

5.4 - Musea

1.506

0

1.506

5.5 - Cultureel erfgoed

224

0

224

5.6 - Media

3.036

0

3.036

5.7 – Openbaar groen en recreatie

9.126

-58

9.068

6.1 - Samenkracht en burgerpart

13.174

-784

12.390

6.2 - Wijkteams

22.578

-102

22.476

6.3 - Inkomensregelingen

75.124

-59.741

15.383

6.4 - Begeleide participatie

12.792

-41

12.751

6.5 - Arbeidsparticipatie

5.172

0

5.172

6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+

11.404

-179

11.225

6.72 - Maatwerkdienstverlening 18-

21.319

-2.480

18.839

6.81 - Geëscaleerde zorg 18+

14.699

-723

13.977

6.82 - Geëscaleerde zorg 18-

12.870

-23

12.848

7.1 - Volksgezondheid

6.558

-70

6.488

7.2 - Riolering

23.667

-27.528

-3.862

7.3 - Afval

14.615

-19.130

-4.515

7.4 - Milieubeheer

6.400

-30

6.370

7.5 - Begraafplaatsen en crematoria

1.054

-1.143

-89

8.1 - Ruimtelijke Ordening

3.096

-6

3.090

8.2 – Grondexploitatie (niet- bedrijven terreinen)

34.634

-34.254

380

8.3 - Wonen en bouwen

10.632

-4.031

6.601

496.325

-496.325

0

Toelichting

Met ingang van de begroting 2017-2020 is de wijze waarop de informatie voor derden wordt verstrekt gewijzigd en vereenvoudigd. In de nieuwe regeling voor informatie voor derden wordt voorgeschreven welke taakvelden provincies en gemeenten moeten gebruiken voor het opstellen van de uitvoeringsinformatie. Deze voorgeschreven taakvelden vervangen vanaf de begroting 2017 de functies in de Iv-3 aanlevering. De begroting op functieniveau is geconverteerd naar taakveldniveau op basis van de conversietabel die daarvoor ter beschikking is gesteld vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

In de nieuwe regeling is ook voorgeschreven op welke wijze de overhead toegerekend moet worden aan de taakvelden. Dit is verwerkt in de begroting op taakveldniveau. De overige apparaatskosten zijn toegerekend aan de producten en taakvelden op basis van een inschatting van de budgethouder.