Aandeel in het totaal

Doelenboom

Portefeuillehouder: L. Vissers-Koopman, D. Emmer, J. Olthof
Verantwoordelijk directeur: H. Vlug

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

De openbare ruimte draagt bij aan een veilig en comfortabel woon-, werk- en ondernemersklimaat. De gemeente geeft ruimte aan derden om een bijdrage te leveren aan het beheer van de openbare buitenruimte en mogelijkheden om te recreëren in de regio.

1 Kwaliteit openbare ruimte

De gemeente zorgt voor een schone en veilige openbare ruimte en betrekt de burger bij het onderhoud. Steeds meer inwoners zijn actief in hun eigen woon- en werkomgeving. Zij ruimen bijvoorbeeld gezamenlijk zwerfafval op of onderhouden groenvoorzieningen. Hiermee wordt de openbare ruimte meer divers en de betrokkenheid met de eigen leefomgeving vergroot. In goed overleg benut de gemeente samen met bewoners, bedrijven en instellingen de mogelijkheden om het beheer en het onderhoud van de openbare ruimte te laten overnemen, zoals bij groenadoptie.

De gemeente organiseert het dagelijks onderhoud aan de openbare ruimte zodanig, dat er mede voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ruimte ontstaat om te re-integreren en werkervaring op te doen. Ook besteden wij werken uit aan de sociale werkvoorziening.

De komende jaren wordt de kwaliteit in de openbare ruimte gehandhaafd op het huidige peil en worden de achterstanden niet verder ingelopen.

De gemeente streeft ernaar om de openbare ruimte niet alleen vanuit een technische invalshoek te beheren, maar ook vanuit het perspectief van dienstverlening en beleving. Daarom wordt ingezet op het verhogen van de waardering van de burger voor het onderhoud van de openbare ruimte en het vergroten van de tevredenheid van de afhandeling van meldingen.

In 2016 is door een omvangrijke organisatiewijziging gerealiseerd dat het het werk meer op wijkniveau wordt georganiseerd. Hierdoor plaatst de gemeente zichzelf dichter bij burgers en bedrijven. Onderdeel van de organisatiewijziging is het creëren van een aanspreekpunt voor initiatieven. De betere zichtbaarheid en aanspreekbaarheid van de gemeente in de wijken moet bijdragen aan een hogere waardering voor de werkzaamheden in de openbare ruimte.

EffectindicatorNulmetingRealisatie 2015Begroting 2016Begroting 2017Streef- waardeBron
De waardering van de burger voor het onderhoud van de openbare ruimte.6,0 (2010)6,26,06,36,7Zaanpeiling
Percentage bewoners dat tevreden is over de afhandeling van meldingen openbare ruimte45% (2010)52%55%60%65%Zaanpeiling
Het aantal mensen met afstand tot de arbeidsmarkt dat binnen het werkveld openbare ruimte doorstroomt naar regulier werk2015 is nulmeting39283540Gemeentelijke registratie

Om deze doelstelling te bereiken leveren we de volgende prestaties

1.1 Beheer en onderhoud openbare ruimte

Voor een goed functionerende stad dient de basis op orde te zijn. Er is afgelopen jaren veel gedaan om onderhoudsachterstanden in te lopen en het doel is dit peil vast te houden. Dat houdt in dat er geen nieuwe onderhoudsachterstanden ontstaan. Bij het beheer van de openbare ruimte zoeken wij samenwerking met alle partijen die hier een rol in kunnen spelen. Dit vraagt van de gemeentelijke organisatie een goed netwerk, adequaat blijven reageren op signalen en sturen op klanttevredenheid.

Inwoners willen in toenemende mate invloed hebben op het onderhoud van de openbare ruimte en de gemeente stimuleert dit. Met behulp van goede communicatie over groenadoptie nodigt de gemeente bewoners uit om bij te dragen aan het beheer en het onderhoud van de openbare ruimte. Hiermee wordt de betrokkenheid van de bewoners bij het onderhoud van de openbare ruimte gestimuleerd en bovendien draagt het bij aan het verbeteren van de sociale kwaliteit in de woonwijken. Dit ingezette beleid continueren wij de komende jaren. De gemeente zal in toenemende mate initiatieven van burgers ten aanzien van de openbare ruimte stimuleren en de daarbij behorende ondersteuning bieden. Hierdoor ontstaan mogelijkheden voor actief burgerschap. Naast groenadoptie door bewoners kijken wij of ook andere doelgroepen (zoals bedrijven, winkelcentra en scholen) onderdelen van de openbare ruimte willen adopteren. Het doel is te komen tot een betere samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid van de overheid en de maatschappij.

 

Een deel van de werkzaamheden in de openbare ruimte is bij uitstek geschikt om mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring te laten opdoen. Door middel van het Service Plus Team (SPT) en het team Werken in de Wijk (WidW) hebben mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt onder begeleiding werk- en leerervaring opgedaan en zijn zij uitgestroomd naar reguliere werkgevers. De gemeente wil deze voorbeeldfunctie blijven vervullen en gaat de mogelijkheden daartoe de komende jaren verder optimaliseren.

 

Ten aanzien van beheer van de openbare ruimte werken wij samen met overheidspartijen in de regio. Het doel van de samenwerking is om gebruik te maken van elkaars kwaliteiten, zodat de gemeentelijke taken professioneel en tegen lagere maatschappelijke kosten kunnen worden uitgevoerd. Met dat doel zoekt de gemeente ook aansluiting bij innovatie in de grond-, weg- en waterbouwsector. Innovatie is toekomstgericht, werkt stimulerend voor bewoners, bedrijven en het imago van de gemeente en het opent deuren bij andere overheden. Nieuwe ontwikkelingen in de grond-, weg- en waterbouwsector kunnen alleen floreren als overheden daarvoor de ruimte bieden aan marktpartijen. De openbare ruimte is hét laboratorium voor nieuwe producten en werkwijzen. Zaanstad wil meer ruimte voor procesinnovatie (bijvoorbeeld meer gebruik maken van nieuwe aanbestedings- en samenwerkingsvormen) en productinnovatie (nieuwe materialen en uitvoeringsmethoden) bieden en zoekt daarvoor de samenwerking op met marktpartijen.

Prestatie-indicatorNulmetingRealisatie 2015Begroting 2016Begroting 2017Streef- waardeBron
Gemiddeld kwaliteitsniveau verwijderen zwerfafval (rapportcijfer 1-10)6,3 (2013)7,56,06,06,0Meting bureau CREM
Aantal nieuwe maatschappelijke initiatieven om bij te dragen aan de openbare ruimte53 (2015)53405050Gemeentelijke registratie
Percentage meldingen dat binnen de afhandelingstermijn wordt afgedaan89%96%94%95%95%Gemeentelijke registratie
Het aantal mensen met afstand tot de arbeidsmarkt dat binnen het werkveld openbare ruimte begeleiding ontvangt om te kunnen doorstromen naar regulier werk.151 (2015)151808080Gemeentelijke registratie

Activiteiten:

 • Het uitvoeren van dagelijks onderhoud van de openbare ruimte op het vastgestelde kwaliteitsniveau B/C
 • Het realiseren van omvormingen die leiden tot structureel lagere onderhoudslasten, zoals vastgelegd in de begroting 2014-2017
 • Bij gladheid van wegen zorgen voor een begaanbare hoofdinfrastructuur en de implementatie van bestrijding met pekelwater op fietspaden
 • Actualisatie van de beleidsnota verkeersregelinstallaties
 • Opstellen monitoringsplan biodiversiteit openbare ruimte
 • Evaluatie verordeningen openbare ruimte en aansluiting op het omgevingsplan
 • Continue verbeteren van het proces Meldingen Openbare Ruimte

Risico’s en beheersmaatregelen

Risico

Toelichting

Beheersmaatregel

Inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt heeft mogelijk gevolgen voor het afgesproken kwaliteitsniveau openbare ruimte

De gemeente wil graag een voorbeeldfunctie vervullen en de werkzaamheden voor onderhoud openbare ruimte lenen zich goed voor arbeidsparticipatie

Intensivering begeleiding

Onvoldoende aanbod van medewerkers

Deel van het werkpakket realiseren wij met mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Mogelijk gaan meerdere partijen zich richten op deze doelgroep.

Goede afstemming in het werkproces

1.2 Vervanging in de openbare ruimte

Ten aanzien van de vervanging van de openbare ruimte worden de komende jaren geen onderhoudsachterstanden meer ingelopen. Om de kosten voor vervanging te beperken, is in de begroting 2014-2017 besloten een deel van de vervangingen op sobere wijze uit te voeren. Dit houdt in dat we de openbare ruimte vervangen zonder ingrijpende aanpassingen. In het meerjareninvesteringsplan specificeren wij de projecten die in aanmerking komen voor herinrichting of een sobere vervanging. Bij herinrichting wordt de openbare ruimte in overleg met belanghebbenden aangepast aan de eisen van het hedendaagse gebruik. In wijken waar groot onderhoud en/of herinrichting nog niet aan de orde is, zorgen wij er ten minste voor dat straten en stoepen rond winkels en maatschappelijke voorzieningen veilig begaanbaar en bereikbaar zijn voor ouderen en mindervaliden.

Ten aanzien van het investeringsplan voor de openbare ruimte streven wij de komende jaren naar meer synergie met de andere beleidsvelden. De aantrekkende economische ontwikkeling in de regio leidt tot een toename van bouwinitiatieven en investeringen door het bedrijfsleven. De gemeente wil gelijktijdig met de noodzakelijke vervangingsinvesteringen optimaal profiteren van de aantrekkende economie en middels de investeringen in de openbare ruimte hier een bijdrage aan leveren.

Prestatie-indicator

Nulmeting

Realisatie
2015

Begroting 2016

Begroting
2017

Streef-
waarde

Bron

Areaal verhardingen dat wordt vervangen

Nieuw beleid en nieuwe streefwaarde miv 2014

236.554 m2

267.000 m2

267.000 m2

267.000 m2

Gemeentelijke registratie

Percentage realisatie investeringen openbare ruimte

100%

82%

100%

100%

100%

Gemeentelijke registratie

Activiteiten:

Realiseren van het meerjareninvesteringsplan voor de openbare ruimte

Investeren in de kwaliteit van het bomenbestand in Saendelft in de periode 2017-2019

Intensivering vervanging speelvoorzieningen, trapvelden en jongerenvoorzieningen

Het verwerven van subsidies

Actualiseren meerjareninvesteringsplan openbare ruimte voor komende jaren

Het uitbreiden van het laadpalennet in de openbare ruimte ten behoeve van elektrisch vervoer

2 Inzameling afval- en regenwater

De gemeente streeft naar een doelmatige en milieuverantwoorde inzameling en afvoer van regen- en afvalwater. Het rioleringsbeleid is vastgelegd in het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP). Daarnaast anticiperen wij op de klimaatverandering en verkennen wij de mogelijkheden om het waterbergend vermogen in de openbare ruimte te vergroten.

Om deze doelstelling te bereiken leveren we de volgende prestaties

2.1 Onderhoud riolering

Het gemeentelijk rioolbeheer richt zich op een doelmatig beheer en onderhoud van de riolering conform een actueel beleidskader.

Op basis van het Bestuursakkoord Water zijn afspraken gemaakt om de maatschappelijke kosten van de gehele waterketen te beperken. Om dit te bereiken, heeft de gemeente ingezet op het intensiveren van de samenwerking met regiogemeenten, het drinkwaterbedrijf en het hoogheemraadschap. Het intensiveren van de samenwerking vindt plaats op basis van bestuursconvenanten met betrokken partijen in de regio.

Prestatie-indicator

Nulmeting

Realisatie
2015

Begroting 2016

Begroting
2017

Streef-
waarde

Bron

Areaal geïnspecteerd riool

Is nieuwe indicator

15.900 m

17.454 m

31.000 m

fluctueert

Gemeentelijke registratie

Activiteiten:

Inspectie riolering conform inspectieplan

Opstellen voortgangsrapportage rioolbeheer

Actualiseren Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan

Uitvoeren maatregelen samenwerkingsconvenanten regiogemeenten Zaanstreek-Waterland, drinkwaterbedrijf en hoogheemraadschap

Opstellen actieplan voor maatregelen voorkoming extreme wateroverlast (uiterlijk 2020 gereed)

Bewustwordingscampagne klimaatverandering

2.2 Vervanging riolering

Voor een goed functionerend rioolstelsel is het nodig dat vervanging tijdig wordt uitgevoerd. Onderhoudsachterstanden in de riolering lopen we, in tegenstelling tot de openbare ruimte, de komende jaren in. Bij het inplannen van rioolvervanging is een goede afstemming met vervangingsprojecten in de openbare ruimte noodzakelijk om te komen tot een doelmatige besteding van financiële middelen. Om dit te bereiken, actualiseren wij het investeringsplan jaarlijks.

Prestatie-indicatorNulmetingRealisatie 2015Begroting 2016Begroting 2017Streef- waardeBron
Areaal riolering dat wordt vervangen25.280 m (2011)16.093 m20.000 m15.000 m15.000 mGemeentelijke registratie
Percentage realisatie investeringen riolenn.v.t.86%100%100%100%Gemeentelijke registratie

Activiteiten:

 • Realiseren rioolinvesteringen uit het meerjareninvesteringsplan openbare ruimte
 • Actualiseren rioolinvesteringen voor komende jaren in meerjareninvesteringsplan openbare ruimte
 • Het aansluiten van ongerioleerde panden op het riool
 • Ontheffingsaanvraag voor ongerioleerde panden die niet worden aangesloten op het riool

Risico’s en beheersmaatregelen

Risico

Toelichting

Beheersmaatregel

Slechte fundering woningen

Bij projecten openbare ruimte worden woningen aangetroffen met slechte funderingen, waardoor rioolbeheer vertraging oploopt of duurder wordt

Vooropname kwaliteit woningen

3 Voorzieningen uitvaart

Op basis van de Wet op de Lijkbezorging dient de gemeente te voorzien in de mogelijkheid tot begraven. De gemeente Zaanstad biedt op diverse locaties de mogelijkheid tot begraven. Daarnaast exploiteert een aantal kerkgenootschappen begraafplaatsen. De kerkgenootschappen kunnen bij tekorten in de exploitatie in aanmerking komen voor subsidie.

Om deze doelstelling te bereiken leveren we de volgende prestaties

3.1 Begraven en begraafplaatsen

Zorgdragen voor nette begraafplaatsen en het faciliteren van begrafenissen.

Activiteiten:

Faciliteren van begrafenissen

Het chemievrij onderhouden van de begraafplaats

Extra inzet op het ruimen van grafvelden zodat deze opnieuw kunnen worden uitgegeven

Herziening uitvoeringsbesluiten om aansluiting te realiseren op het omgevingsplan

Evaluatie chemievrije onkruidbestrijding op begraafplaatsen

Risico’s en beheersmaatregelen

Risico

Toelichting

Beheersmaatregel

Afname begrafenissen

Teruglopend aantal begrafenissen kan leiden tot verminderde inkomsten leges

Geen

4 Fundering

Zaanstad telt nog ruim 8.000 particuliere vooroorlogse woningen met een verhoogd risico op funderingsproblemen. In het beleidsplan “Nieuw fundament” is uitgegaan van 100 herstelde woningen per jaar. Uit onderzoek blijkt dat funderingsherstel bij een omvangrijk deel van de bestaande woningvoorraad binnen afzienbare tijd noodzakelijk is. Met gelijkblijvend tempo van funderingsherstel zal het nog decennia duren voordat we alle problemen met funderingen hebben opgelost. De gemeente zet vanaf 2017 in op de koers die is vastgelegd in MAAK.Zaanstad door de komende jaren te gaan intensiveren. De basis blijft hetzelfde, zoals verminderen van funderingsrisico's bij projecten in de openbare ruimte, het stimuleren van funderingsherstel en het vergroten van de bewustwording van mogelijke funderingsproblemen bij eigenaren van panden. Zaanstad zet in op versnelling van funderingsherstel, waarbij de verwachting is dat wij met de komst van een landelijk fonds een bijdrage kunnen leveren om het voor een grotere groep eigenaren mogelijk te maken zelf de problematiek aan te pakken. Daarbij zal nadrukkelijker samenhang met andere beleidsvelden worden gezocht om de totale bestaande woonkwaliteit te verbeteren. De inzet is daarom ook gericht op een langere levensduur van de woning, levensloopbestendigheid en vermindering van energielasten met op den duur een betere betaalbaarheid van de woonlasten. De basiskwaliteit moet op orde zijn, en hiervoor is er een nadrukkelijke relatie met Wonen (zie programma 4).

Door het opnieuw inrichten van de openbare ruimte, eigenaren en bewoners te verleiden tot investeren in hun panden, een gecombineerde aanpak van funderingsherstel en energiemaatregelen (actieprogramma ‘Verbeteren kwaliteit bestaande voorraad) en door het actief ondersteunen van bewonersinitiatief wordt een impuls aan de buurt gegeven. Met het zoeken naar nieuwe investeerders en inzet van eigen middelen hopen we ook slechte panden gecoördineerd te kunnen aanpakken. Vanwege de maatschappelijke noodzaak als de markt dit niet oppakt, zal de gemeente instrumenten inzetten om een kwaliteitsslag op meerdere fronten mogelijk maken.

EffectindicatorNulmetingRealisatie 2015Begroting 2016Begroting 2017Streef- waardeBron
Het aantal verbeterde funderingen van particuliere woningenn.v.t.117100150300Gemeentelijke registratie

Om deze doelstelling te bereiken leveren we de volgende prestaties

4.1 Funderingsrisico's en herstel

Voor de kwaliteit van de woningvoorraad en de leefomgeving in buurten en wijken is tijdig funderingsherstel van woningen van belang. De aanpak van de gemeente richt zich op:

 • Het onderkennen van risicogebieden en het verzorgen van goede communicatie met woningeigenaren over de funderingsrisico's
 • Het vroegtijdig beoordelen van woningen in gebieden waar de gemeente van plan is om projecten in de openbare ruimte te gaan uitvoeren. Dit verschaft inzicht in de kwaliteit van het woningbestand, zodat bewoners via een gerichte aanpak  worden geactiveerd om de funderingen te verbeteren. Deze proactieve aanpak beperkt uitvoeringsrisico's en kosten op het moment dat de gemeente projecten gaat uitvoeren (zie programma 7).  
 • Het samenwerken met rijksoverheid, banken, verzekeringspartijen en woningbouwcorporaties om het funderingsherstel zo goed mogelijk te faciliteren (zie programma 4). Funderingsherstel stelt eigenaren van panden voor een grote financiële opgave. Het is in het belang van alle partijen dat eigenaren de stap tot funderingsherstel kunnen zetten.

Prestatie-indicator

Nulmeting

Realisatie
2015

Begroting 2016

Begroting
2017

Streef-
waarde

Bron

Percentage projecten openbare ruimte dat zonder hoge meerkosten (binnen norm) is gerealiseerd

Is nieuwe indicator

100%

90%

90%

100%

Gemeentelijke registratie

Activiteiten:

Zoeken en uitwerken nieuwe (Zaanse) financiële arrangementen om funderingsherstel mogelijk te maken door eigenaren die niet op de reguliere markt terecht kunnen (nieuwe maatwerklening / erfpachtmodel / BKZ-model)

Lobby om funderingsherstel bij hogere overheid onder de aandacht te krijgen en (waar mogelijk en redelijk) blokkerende wet- en regelgeving te laten aanpassen (zie ook programma’s 4 en 8)

Inzetten om samen met andere partijen, zoals het Rijk, banken, NHG en andere gemeenten te komen tot een landelijk fonds duurzaam funderingsherstel

Tijdig beoordelen van funderingsrisico's bij projecten in de openbare ruimte, zodat goede inplanning van vervangingsinvesteringen openbare ruimte mogelijk is

Verbreden communicatie rond de Zaanse funderingsproblematiek en de eigenaren wijzen op de eigen verantwoordelijkheid voor hun pand

Aansporen van buurtcollectief en zelforganisatie stimuleren en aansluiting zoeken bij herstelmoment van corporaties om middels schaalgrootte goedkoper te kunnen inkopen

Onderzoeken mogelijkheden van aanbod arrangementen door marktpartijen voor intensiveren funderingsherstel, mede om de eigenaar te ontzorgen en aan te sporen aan de slag te gaan met funderingsherstel

Uitbreiden en monitoren meetboutenbestand en inzetten op innovatie, zoals gebruik van satellietfoto’s en big data om gehele bestaande woningvoorraad op houten fundering beter in beeld te krijgen

In uiterste geval dat de veiligheid in het geding komt opleggen last onder bestuursdwang (zie programma 7)

5 Markten en kermissen

De gemeente draagt mede zorg voor de organisatie van markten en kermissen.

Om deze doelstelling te bereiken leveren we de volgende prestaties

5.1 Markten

Op grond van de Marktverordening organiseert de gemeente de markten in Zaanstad.

In 2016 is de marktregistratie gedigitaliseerd met als gevolg dat de processen op de markt nog beter zijn te monitoren. Hierop volgend wordt bekeken of de markten nog efficiënter kunnen draaien.

Activiteiten:

Organiseren van mogelijke verplaatsing van de markt naar de Vinkenstraat, als gevolg van bouwwerkzaamheden op Rozengracht

5.2 Kermissen

Op grond van de verordening organiseert de gemeente drie kermissen per jaar in Zaanstad.

Prestatie-indicator

Nulmeting

Realisatie
2015

Begroting 2016

Begroting
2017

Streef-
waarde

Bron

Het aantal kermissen in Zaanstad dat wordt georganiseerd

n.v.t.

3

3

3

3

Gemeentelijke registratie

Activiteiten:

Organiseren van drie kermissen

6 Recreatieve mogelijkheden

De gemeente werkt aan het in stand houden van de regionale recreatiegebieden met een aantrekkelijk recreatief aanbod. Voor een stad waar mensen wonen en werken, is het belangrijk om in de buitenlucht te kunnen ontspannen. Dat doet meer dan 50% van de mensen uit Zaanstad, zowel in parken en buitengebied als in regionale recreatiegebieden. De regionale recreatiegebieden bieden een breed aanbod aan dagrecreatieve voorzieningen, zoals watersport, strand, evenementen en horeca. De gemeente participeert als verbonden partij in het recreatiegebied Twiske-Waterland en het Alkmaarder– en Uitgeestermeer. Wanneer mensen buiten ontspannen, zullen zij zich ook meer bewust zijn van de waarde van natuur en milieu. Daarnaast werkt de gemeente aan het vergroten van de bewustwording van natuur en milieu, met name onder jongeren.

EffectindicatorNulmetingRealisatie 2015Begroting 2016Begroting 2017Streef- waardeBron
Tevredenheid bezoekers recreatiegebiedenn.v.t.7,07,07,07,0Recreatiemonitor RAUM en Twiske
Bezoekersaantallen Alkmaardermeer en Uitgeestermeer en Twiske1,45 miljoen1,63 miljoen1,75 miljoen1,75 miljoen1,75 miljoenRecreatiemonitor RAUM en Twiske
Bezoekersaantallen accommodaties NME154.000155.600155.000155.000155.000Opgave stichting NME

Om deze doelstelling te bereiken leveren we de volgende prestaties

6.1 Recreatieve mogelijkheden

De gemeente draagt (mede) zorg voor het beheer en de exploitatie van de recreatiegebieden Alkmaardermeer, Uitgeestermeer (RAUM) en Twiske.

De recreatieschappen hebben in het verleden een grote onderhoudsachterstand opgebouwd en met een financiële bijdrage van de provincie is een bestemmingsreserve beschikbaar voor het inhalen van achterstallig onderhoud. Aan de hand van een meerjarenplanning worden de onderhoudsachterstanden ingelopen. De recreatieschappen streven daarbij naar evenwicht in de inkomsten en uitgaven, waarbij voldoende reserves worden opgebouwd voor vervangingen. Daarbij kijkt de gemeente kritisch naar de meerwaarde van de huidige voorzieningen en bij vervanging naar de duurzaamheid van investeringen.

Op termijn is het onderhoud van alle bestaande voorzieningen niet meer haalbaar. Daarom werken de recreatieschappen aan een plan om onderdelen door derden te laten exploiteren, met een opbrengst uit huur of pacht voor het recreatieschap. Met het uitbesteden van voorzieningen ontstaat een goede afstemming van de vraag en het aanbod, waarbij het recreatieschap als initiator optreedt en zorgt voor de basisvoorzieningen. Er zijn al succesvolle stappen gezet, waaronder de uitgifte van zorgboerderij 'De Marsen' in het Twiske. Met dit beleid ontstaat een verdienvermogen bij de recreatieschappen. Om deze ontwikkeling te bespoedigen, hebben beide recreatieschappen een nieuwe visie opgesteld waar zij de recreant en de ondernemers bij betrekken.

De inhoudelijke ontwikkelingen in de recreatie en het landschap vormen aanleiding om de toekomst van de recreatieschappen tegen het licht te houden. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland zijn een traject gestart om alternatieve bestuursvormen te laten onderzoeken. In het proces van bestuurlijke vernieuwing van de schappen speelt mee dat de recreatiegebieden zich moeten oriënteren op een groeiende bevolking in de Metropoolregio Amsterdam, dat de inrichtingskwaliteit en het aanbod van voorzieningen zich op de veranderende recreatieve vraag moeten richten en dat de schappen structureel financieel gezond blijven. Cruciaal daarin is dat de provincie blijft participeren en meefinancieren in de recreatieschappen.

Activiteiten:

Afronden besluitvorming visie voor duurzaam beheer van de recreatiegebieden Alkmaardermeer en Uitgeestermeer en Twiske, waarin de exploitatie voor de komende periode is opgenomen

Het afronden van de inhaalslag achterstallig onderhoud

6.2 Natuur- en milieueducatie

Sinds 1993 beheert de stichting Natuur- en milieueducatie (NME), in 2015 voortgezet als het Zaans Natuur en Milieu Centrum (ZNMC), de kinderboerderij Darwinpark, het natuurmuseum, de heemtuin, de schoolwerktuinen en het biologisch lescentrum. Daaraan gekoppeld biedt het ZNMC een breed aanbod aan educatieve activiteiten, waaronder lespakketten voor basisschoolleerlingen en begeleiding van leerlingen in de schooltuinen. Daarmee leren kinderen over de natuur en worden zij zich meer bewust van de waarde van natuur en milieu. Het Kontakt Milieubeheer Zaanstreek (KMZ) geeft adviezen op het gebied van natuur en milieu en draagt zo bij aan een leefbaar, groen en gezond Zaanstad. Met de adviezen en initiatieven ontstaan bijvoorbeeld natuurspeelplaatsen, alternatieve en duurzame beheervormen en betrokkenheid van bewoners bij de openbare ruimte.

Het ZNMC heeft voor de periode 2014- 2018 een strategisch beleidsplan opgesteld met nieuwe ambities op het gebied van organisatie, samenwerking en inhoudelijke activiteiten. Kern van het beleidsplan is dat het ZNMC zich gaat verbreden met activiteiten, doelgroepen en haar netwerk. Zij verstevigen de samenwerking met nieuwe partners. De producten worden duidelijker afgestemd op het thema duurzaamheid en de organisatie gaat op zoek naar nieuwe financieringsbronnen om in de periode 2014 - 2018 financieel gezond te blijven. De gemeente levert ondersteuning bij de financiële uitwerking van het strategisch beleidsplan en onderzoekt in dat kader ook wat de effecten daarvan op termijn kunnen zijn op de subsidierelatie en de gemeentebegroting.

Prestatie-indicator

Nulmeting

Realisatie
2015

Begroting 2016

Begroting
2017

Streef-
waarde

Bron

Aantal lespakketten dat is verstrekt

n.v.t.

29.100

25.500

25.500

25.500

Opgave stichting NME

Activiteiten:

Beheer en onderhoud kinderboerderij Darwinpark, natuurmuseum, biologisch lescentrum, schooltuinen en heemtuin

Toezien op de uitvoering van het strategisch beleidsplan 2014-2018 en bij de Kadernota 2018-2021 de effecten daarvan op de huidige subsidierelatie voorleggen

Lasten incl. toevoegingen2017201820192020
Originele Begroting57.98857.75858.66658.666
Structurele effecten Burap305305305305
Kadernota-1.089-1.933-2.043-1.754
Beginstand begroting 2017-202057.20456.13056.92857.217
Autonome ontwikkelingen-9.187-8.274-7.109-6.380
Beleidsbijstellingen2.871-1.761-2.195-1.953
Totale lasten begroting 2017-202050.88846.09447.62448.883
Baten incl. onttrekkingen2017201820192020
Originele begroting 2016-2019-25.679-24.298-24.870-24.941
Structurele effecten Burap0000
Kadernota2222
Beginstand begroting 2017-2020-25.676-24.296-24.868-24.940
Autonome ontwikkelingen-5-5-5-5
Beleidsbijstellingen-6.247398858762
Aanwendingen reserves1.988-25-25-25
Totale baten begroting 2017-2020-29.940-23.927-24.039-24.208