Inwoners

1-1-2012

1-1-2013

1-1-2014

1-1-2015

1-1-2016

Totaal aantal inwoners

148.290

149.630

150.670

151.543

152.473

0 - 4 jaar

8.440

8.360

8.290

8.367

8.341

5 - 19 jaar

26.350

26.430

26.480

26.526

26.675

20 - 64 jaar

89.810

90.200

90.480

90.478

90.698

65 jaar en ouder

23.690

24.640

25.420

26.172

26.759

Aandeel niet westerse allochtonen als % totale bevolking

18,40%

18,70%

19,10%

19,30%

19,87%

Bevolkingsprognoses

2020

2025

2030

2035

2040

Totaal aantal inwoners

156.054

159.761

162.134

165.105

167.266

0 t/m 23 jaar

41.956

42.053

42.167

42.778

43.426

65 jaar en ouder

28.638

30.860

33.630

36.342

37.706

Sociaal economische gegevens in % van de bevolking van 15-64 jaar*

1-1-2012

1-1-2013

1-1-2014

1-1-2015

1-1-2016

Totale bevolking 15-64 jaar (t/m 2014) en 15-74 jaar (vanaf 2015)*

98.264

98.736

99.190

114.683

115.443

Arbeidsongeschiktheid

5,6%

5,1%

4,7%

4,3%

3,9%

Werkloosheid (niet werkende werkzoekenden)

* 6,9%

5,6%

6,5%

9,5%

11,8%

Bijstandsgerechtigden

2,5%

3,0%

3,4%

3,8%

3,9%

WW-uitkeringen

2,0%

3,0%

3,8%

4,9%

4,9%

* De definitie van 'beroepsbevolking' is per 1 januari 2015 aangepast. UWV merkt hierover op:
" De beroepsbevolking conform de internationale definitie omvat iedereen van 15 tot 75 jaar die werkt (werkzame beroepsbevolking) en iedereen die zonder werk is en beschikbaar en op zoek is naar werk (werkloze beroepsbevolking)”. Vanwege het gebruik van de internationale definitie voor zowel nww als de beroepsbevolking, wijkt het nww-percentage af van eerdere jaren.

Periodiek bijstandsgerechtigden

1-1-2012

1-1-2013

1-1-2014

1-1-2015

1-1-2016

Wet Werk en Bijstand (WWB)

2.499

2.898

3.364

3.721

3.931

Inkomensvoorzieningen Oudere Arbeidsongeschikte Werknemers en Zelfstandigen (IOAW/IOAZ

60

70

106

105

184

Tewerkgestelde inwoners

1-1-2012

1-1-2013

1-1-2014

1-1-2015

1-1-2016

Aantal tewerkgestelde inwoners in de sociale werkgemeenschappen

428

469

415

441

374

Aantal werkzame personen naar sectoren in % van totaal aantal werkzame personen

Medio 2012

Medio 2013

Medio 2014

Medio 2015

Medio 2016

Totaal aantal werkzame personen

53.378

52.754

51.343

50.493

50.573

Landbouw

0,80%

0,80%

1,00%

1,00%

Deze gegevens zijn niet meer beschik-baar

Industrie

14,80%

14,70%

14,00%

14,00%

Bouwnijverheid

9,70%

8,80%

8,00%

8,00%

Handel, Horeca en Reparatie

21,20%

21,30%

22,00%

22,00%

Vervoer en communicatie

6,10%

6,20%

6,00%

7,00%

Financiële en Zakelijke diensten

16,90%

17,10%

18,00%

19,00%

Niet-commerciële diensten

30,50%

31,00%

31,00%

33,00%

Totaal

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Lengte van wegen (in km)

2012

2013

2014

2015

2016

Totaal

595

594

595

595

593

Gemeentelijke en waterschapswegen

553

552

553

553

551

Provinciale wegen

27

27

27

27

27

Rijkswegen

15

15

15

15

15

Woningvoorraad

1-1-2012

1-1-2013

1-1-2014

1-1-2015

1-1-2016

Aantal woningen

64.619

66.188

66.628

66.549

66.961

Aandeel huurwoningen

52%

52%

52%

52%

52%

Aandeel koopwoningen

48%

48%

48%

48%

48%

Gemiddelde WOZ-waarde

192.000

189.000

177.000

170.200

174.600

Gemiddelde WOZ-waarde huurwoningen

163.000

159.000

147.000

139.500

137.000

Gemiddelde WOZ-waarde koopwoningen

223.000

222.000

209.000

202.400

208.900

Financiële kerngegevens

Begroting 2015

Rekening 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Saldo lasten en baten

0

-10.341

0

0

Algemene reserves

23.373

33.217

19.923

19.731

Inkomsten gemeentefonds

-226.754

-231.067

-239.068

-241.687

Opbrengst OZB

-31.513

-31.383

-31.906

-31.446

Omvang gemeentebegroting

537.721

538.695

454.622

496.185