Aandeel in het totaal

Doelenboom

Portefeuillehouder: R. Visscher-Noordzij, G. Faber, D. Straat
Verantwoordelijk directeur: A. Roggeveen

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

De gemeente investeert zowel bestuurlijk als ambtelijk in relevante relaties en netwerken. We gaan in gesprek aan en zoeken actief de samenwerking op in de stad met iedereen die een bijdrage kan en wil leveren aan het realiseren van de toekomstvisie Zaans Evenwicht. De gemeente maakt communicatief beleid en is transparant over de afwegingen die het bestuur daarbij maakt. De gemeentelijke dienstverlening moet makkelijk bereikbaar, goed toegankelijk, vraaggericht  en betaalbaar zijn. Waar mogelijk verminderen en vereenvoudigen we regels. Dat geeft ruimte aan anderen om initiatiefrijk en ondernemend te zijn.

 

 

 

1 Samen met inwoners, ondernemers en partners Zaans Evenwicht realiseren

De gemeente werkt samen met inwoners, ondernemers, instellingen en andere overheden aan een toekomstbestendige stad. In 2016 resulteerde dit in MAAK.Zaanstad dat net als Inverdan een impuls geeft aan de ontwikkeling van de stad en richting geeft aan initiatieven en investeringen (zie programma 4). In 2017 werken we verder aan MAAK.Zaanstad, via verbetering van de kwaliteit van de bestaande stad (denk aan funderingsherstel, duurzame energie en verbeteren bereikbaarheid) en het versterken een aantal gebieden. De doorontwikkeling van het centrum van Zaanstad gaat ons allemaal aan en doen we in gesprek met de hele stad. De ontwikkeling van specifieke gebieden of buurten, zoals bij funderingsherstel of de verbetering van de Russische buurt (zie programma 4), doen we samen met de direct betrokkenen.

De gemeente blijft investeren in voor Zaanstad relevante relaties en netwerken om met elkaar– gemeente en andere overheden, bedrijven, organisaties en inwoners - het verschil te maken. We laten ons graag uitnodigen om met eigen ogen te zien wat in de wijken en buurten leeft én we gaan actief zelf op pad in de stad om te zien waar kansen en knelpunten liggen.

EffectindicatorNulmetingRealisatie 2015Begroting 2016Begroting 2017Streef- waardeBron
Percentage inwoners dat aangeeft zich medeverantwoordelijk te voelen voor de leefbaarheid in eigen buurt.83%78%80%80%83%Zaanpeiling

Om deze doelstelling te bereiken leveren we de volgende prestaties

1.1 Samen Zaans Evenwicht realiseren

Gelet op de positieve ervaringen die Zaanstad heeft met het “in gesprek gaan met de stad” zetten we deze ingeslagen weg voort. We zoeken samenwerking met iedereen die een bijdrage kan en wil leveren. Daarbij blijven we vragen stellen in alle fases van het beleidsproces: Wie zijn belanghebbenden, wat is hun rol en hoe kunnen we ze betrekken? We informeren betrokkenen, gaan het gesprek aan, luisteren, verwerken de input en koppelen hierover terug. Daarbij gebruiken we digitale mogelijkheden en experimenteren we op de website met meer mogelijkheden voor interactie.
Een aantal ambities uit MAAK.Zaanstad vraagt veel van ons als gemeente. Transformatie van de Achtersluispolder bijvoorbeeld of het realiseren van de grotere woningbouwopgave zijn complexe processen die we alleen samen met bewoners, ondernemers, eigenaren én andere overheden kunnen. Deze complexe processen laten zich niet stapsgewijs plannen, organiseren en sturen, en zullen organisatie en bestuur voor nieuwe uitdagingen in hun manier van werken stellen.

Prestatie-indicator

Nulmeting

Realisatie
2015

Begroting 2016

Begroting
2017

Streef-
waarde

Bron

Percentage inwoners dat vindt dat Zaanstad veel doet om de mensen bij het bestuur van de gemeente te betrekken

12% (2010)

12%

14%

15%

15%

Zaanpeiling

Oordeel inwoners over de interesse van de gemeente in de mening van burgers (10-puntschaal)

5,9 (2012)

5,8

6,1

6,2

6,2

Zaanpeiling

Oordeel inwoners over de mate waarin burgers betrokken worden bij de totstandkoming van gemeentelijke plannen (10-puntschaal)

5,6 (2012)

5,4

5,9

6

6

Zaanpeiling

Activiteiten:

In gesprek gaan met de stad inclusief terugkoppeling daarover aan betrokkenen o.a. via MAAK.Zaanstad

Meer gebruik van filmpjes en interactie op onze website

Actualiseren netwerkstrategie met nadruk op bestuurlijke samenwerking op verschillende schaalniveaus en beleid beïnvloeding van andere overheden

(Digitale) omgevingsanalyses maken voor beleidsontwikkeling, dienstverlening en communicatie

1.2 Verminderen regeldruk

Bij het programma regeldruk zijn op het terrein van efficiëntie en het schrappen van overbodige en tegenstrijdige regels de belangrijkste doelstellingen  gerealiseerd en wordt niet meer veel ruimte verwacht. Op het terrein van het maken van betere regels (geen overbodige regels, minder tegenstrijdige regels. Waar het gaat om ruimte voor maatwerk binnen de regels) en het hanteren van de menselijke maat bij zowel de toepassing van regels en bij (dreigende) conflicten is de informele methode inmiddels breed door de organisatie omarmd. Er is nog meer te bereiken als de ervaring met deze methode toeneemt. De verbetering is te zien in de daling van het aantal bezwaarschriften bezwaar- en beroepszaken in het ruimtelijke zakendomein, al speelt het relatief lage aantal bouwprojecten van de afgelopen tijd ook een rol.

 

De opgave van de gemeente voor deze periode ligt nu vooral bij het omgaan met de verschillende rollen van de overheid en in het bijzonder met de meervoudigheid daarvan: soms moeten we regels stellen, soms ruimte bieden en andere keren is een actieve overheid nodig om ontwikkelingen van de grond te krijgen en steeds vaker moeten we de verschillende rollen afwisselen per onderwerp of fase. De afgelopen jaren hebben wij hiermee veel geëxperimenteerd. We komen nu in de fase dat wij de verschillende rollen veel meer ‘gewoon’ onderdeel van ons werk maken. De experimenten pasten goed binnen programmasturing. Maar het sturen op het vergroten van de competenties om met de informele werkwijze te werken én om te gaan met meervoudige sturing vraagt een aanpak binnen de lijn, waarbij reflecteren en leren een belangrijke plek dienen te moeten krijgen. Daarmee bouwen wij voort op en geven wij invulling aan het speerpunt dat in de laatste kadernota is genoemd onder de noemer ‘besturen en organiseren’. De activiteiten rond verminderen regeldruk, informele werkwijze, mediation en het omgaan met verschillende sturingsrollen en instrumenten wordt daarmee in de lijn gebracht.

Prestatie-indicatorNulmetingRealisatie 2015Begroting 2016Begroting 2017Streef- waardeBron
Aantal bezwaar- en beroepsprocedures per 1000 inwoners6,9 (2012)7,47,07,07,0Gemeentelijke registraties
Percentage ingetrokken bezwaren na contact30% (2013)nb nieuwe indicator50%40%50%Gemeentelijke registratie
Aantal gehouden hoorzittingen afgezet tegen het aantal ingediende bezwaarschriften57% (2013)nb nieuwe indicator30%30%20%Gemeentelijke registratie
Percentage besluiten sociaal domein dat na bezwaar in stand blijft74% (2013)nb nieuwe indicator74%75%75%Gemeentelijke registratie
Percentage besluiten ruimtelijk domein dat na bezwaar in stand blijft95% (2013)nb nieuwe indicator95%95%95%Gemeentelijke registratie
Percentage besluiten sociaal domein dat na beroep in stand blijft87% (2013)nb nieuwe indicator85%85%85%Gemeentelijke registratie
Percentage besluiten ruimtelijk domein dat na beroep in stand blijft92% (2013)nb nieuwe indicator92%92%92%Gemeentelijke registratie
Aantal klachten per 1000 inwoners4,0 (2014)4,34,04,04,0Gemeentelijke registratie

Activiteiten:

 • De regeldruk waar mogelijk verminderen
 • Mediator inzetten bij conflicten tussen gemeente en belanghebbende(n)
 • Klachtenanalyse van klachten bij Klant Contact Centrum (KCC), Ombudsman en sociale media
 • Reflecteren op meervoudige sturing van de gemeente

Risico’s en beheersmaatregelen

Risico

Toelichting

Beheersmaatregel

Toename van bezwaarschriften

De aantrekkende economie leidt tot een toename van bouwprojecten en dit kan weer leiden tot een toename van bezwaarschriften

Met intensieve communicatie tijdens de aanvraagprocedure(omgevingsmanagement) bezwaarschriften voorkomen

1.3 Transparante besluitvorming en informatie

Een betrouwbare overheid is een voorwaarde voor inwoners en andere partijen om initiatief te nemen en samen te werken. Daarom maken wij zoveel mogelijk inzichtelijk welke afwegingen zijn gemaakt voorafgaand aan besluiten. Transparant zijn in het doen en laten van bestuur en organisatie draagt bij aan vertrouwen.

Ontwikkelingen in de informatietechnologie en digitalisering bieden meer mogelijkheden om transparant te zijn als overheid. In 2016 heeft de gemeente de informatiestrategie (IV-strategie) bepaald. Hierdoor kunnen we adequaat inspelen op de snelle technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. De IV-strategie richt zich op drie thema’s: datagestuurd werken, het verbeteren van de informatiepositie van burgers, bedrijven en partners en werken aan de slimme samenleving stad (smart society).

Prestatie-indicator

Nulmeting

Realisatie
2015

Begroting 2016

Begroting
2017

Streef-
waarde

Bron

Oordeel van inwoners over de duidelijkheid van de informatie in het algemeen (10-puntschaal)

6,9 (2012)

6,7

7,2

7,3

7,5

Zaanpeiling

Oordeel van inwoners over de kwaliteit van de gemeentelijke informatie via de website en lokale kranten (10-puntschaal).

7,0 (2012)

6,9

7,2

7,3

7,5

Zaanpeiling

Activiteiten:

Nog meer inzet bij communicatie van filmpjes en sociale media om gemeentelijk nieuws sneller te verspreiden

Tijdige informatievoorziening op maat via de gemeentelijke communicatiekanalen aan inwoners, ondernemers en andere partijen over de plannen en besluiten die voor hen relevant zijn

Uitwerken van de IV-strategie samen met maatschappelijke partners en bedrijven en het actualiseren van de strategie

Niet gekozen bezuinigingen en intensiveringen opnemen in financiële kadernota en begroting

2 Gemeentelijke dienstverlening

Zaanstad wil transparante en betrouwbare dienstverlening leveren. Daarom werken wij met heldere procedures, aanspreekbare en bereikbare ambtenaren en duidelijke taal in brieven en andere gemeentelijke uitingen. We willen dat inwoners zaken digitaal kunnen regelen en werken daarom aan een website die eenvoudig en duidelijk is. We vragen feedback aan gebruikers en verbeteren de bruikbaarheid continu. Ook bouwen we onze webcare uit.
Inwoners die geen toegang hebben tot internet kunnen gebruik maken van de traditionele aanvraagprocedures. Als het nodig is, zoekt de gemeente persoonlijk contact of komen medewerkers thuis bijvoorbeeld bij het niet kunnen ophalen van een paspoort, bij meervoudige of complexe zorgvragen of als een inwoner een bezwaar of klacht indient.
Voor ondernemers heeft de gemeente een digitaal Ondernemersloket

EffectindicatorNulmetingRealisatie 2015Begroting 2016Begroting 2017Streef- waardeBron
Percentage inwoners dat tevreden is over de balie Burgerzaken in het stadhuisnb: nieuwe indicator75%75%75%80%Zaanpeiling
Percentage inwoners dat tevreden is over de eerstelijns-afhandeling van telefonische vragennb: nieuwe indicator50%65%65%80%Zaanpeiling

Om deze doelstelling te bereiken leveren we de volgende prestaties

2.1 Digitaal behandelen van vergunningen

De gemeente werkt aan het verminderen van regel- en administratieve (lasten)druk. Bij vergunningen hebben we de doorlooptijd van vergunningen korter gemaakt (ruim binnen de wettelijke termijn) zodat de vergunningen sneller worden afgegeven. We minimaliseren de indieningsvereisten bij de aanvraag en vervangen waar mogelijk vergunningen door meldingen. Ook kan de intake van vergunningen digitaal. Bij bezwaar en beroep tegen de vergunningen gaan we in gesprek met de indiener en werken we in bepaalde gevallen met mediation en bemiddeling om lange juridische trajecten te voorkomen.

In 2017 bereidt de gemeente zich voor op de invoering van de Omgevingswet. Op het gebied van vergunningen leidt dit tot organisatorische aanpassingen (zie programma 4).

Prestatie-indicator

Nulmeting

Realisatie
2015

Begroting 2016

Begroting
2017

Streef-
waarde

Bron

Percentage vergunningen dat binnen drie weken volgens de versnelde procedure wordt verleend

18% (2014)

50%

60%

65%

75%

Gemeentelijke registratie

Activiteiten:

Voorbereiden op de Omgevingswet (de impact hiervan op het proces en systeem van vergunningenverlening)

2.2 Toegankelijkheid digitale dienstverlening

De gemeente Zaanstad stelt steeds meer producten en diensten digitaal beschikbaar via www.zaanstad.nl. Zo kunnen inwoners, ondernemers en instellingen snel en makkelijk zelf hun zaken regelen. We werken conform het Uitvoeringsprogramma visie op dienstverlening 2017.  

 

De gemeente vindt het belangrijk dat onze website toegankelijk is voor iedereen. Dus ook voor senioren, mensen met dyslexie, mensen die Nederlands als tweede taal spreken en voor mensen met een visuele, auditieve, verstandelijke of motorische handicap. Vooruitlopend op wetgeving hierover wil Zaanstad de brede toegankelijkheid van www.zaanstad.nl realiseren in 2017 met onder andere het Drempelvrij-keurmerk. We werken met heldere teksten in eenvoudig Nederlands en met gebruiksvriendelijke formulieren. Inwoners die geen toegang hebben tot internet of die niet digitaal vaardig zijn, vallen niet tussen wal en schip. De menselijke maat is hierin bepalend. Er is altijd de telefonische ingang of persoonlijke ondersteuning van het Sociaal Wijkteam voor een snel antwoord of ondersteuning met het internet.

 

Prestatie-indicatorNulmetingRealisatie 2015Begroting 2016Begroting 2017Streef- waardeBron
Percentage aangeboden telefoongesprekken dat binnen 30 seconden wordt opgenomen63% (2010)60%65%70%75%Gemeentelijke registratie
Percentage telefoongesprekken dat eerstelijns wordt afgehandeld.63% (2013)69%70%70%68%Gemeentelijke registratie
Het behalen van het drempelvrij keurmerk niveau 1 voor www.zaanstad.nl100% (2014)100%100%100%100%Externe audit

Activiteiten:

 • Vereenvoudigen van de formulieren op de website
 • Vereenvoudigen taalgebruik (digitale) brieven met Helder Zaans
 • Webcare evalueren en doorontwikkelen
 • De website www.zaanstad.nl minimaal toegankelijk maken volgens de nieuwe webrichtlijnen
 • Uitbreiden capaciteit KCC (bij voorkeur uit uitkeringsbestand) om 70% van de te verwachten 190.000 telefoongesprekken binnen 30 seconden te kunnen beantwoorden

Risico’s en beheersmaatregelen

Risico

Toelichting

Beheersmaatregel

Het KCC-callcenter kan niet alle telefoongesprekken meer binnen dertig seconden beantwoorden

Door de drie decentralisaties in het sociaal domein nam met name telefonie toe. Het is nog niet duidelijk of dit structureel van aard is. Bij meer dan 180.000 telefoongesprekken per jaar kan het KCC-callcenter niet alle telefoongesprekken meer binnen dertig seconden beantwoorden

De gemeentelijke organisatie, KCC en Sociale Wijkteams stemmen onderling goed af om deze klantvragen af te handelen. Slimme hulpformulieren, maar ook telefonisch of fysiek contact, zorgen voor een juiste verwijzing van alle sociale (hulp)vragen. Bij (snel) toenemend aantal telefonische klantcontacten breidt het KCC zo snel mogelijk haar capaciteit uit. Het kost echter wel drie maanden aan training om een medewerker op basisniveau werkzaam te krijgen; hierdoor zal het weer op niveau brengen van het servicelevel langzaam tot stand komen

2.3 Digitaal behandelen van aanvragen

Steeds meer zien we dat aanvragen voor allerlei producten of diensten van de gemeente (geboorte, verhuizing, reizen, een nieuwe baan, autorijden) digitaal worden aangevraagd. Zaanstad probeert dat te stimuleren. Om het percentage digitale aanvragen weer verder te laten stijgen start in 2017 een communicatiecampagne ‘Uw contact met de gemeente begint bij www.zaanstad.nl’. Wij willen dat steeds meer mensen bekend raken en daadwerkelijk meer digitaal overheidszaken gaan regelen via het hoofdportaal www.zaanstad.nl.

De gemeente streeft ernaar om 60% te gaan werken op afspraak. Voor de burgers die digitaal geen afspraak kunnen (laten) maken verzorgen wij in de publiekshal maatwerk. Voor de kwetsbare groep inwoners die om gezondheidsredenen niet in staat is om naar het stadhuis te komen, hebben wij een service van huisbezoeken voor de aanvraag en afgifte van identificatiedocumenten. Het uitgangspunt is dat dienstverlening voor iedereen bereikbaar blijft.

Prestatie-indicator

Nulmeting

Realisatie
2015

Begroting 2016

Begroting
2017

Streef-
waarde

Bron

Percentage digitale aanvragen bij producten uit de basisregistratie personen

25% (2014)

47%

60%

65%

75%

Gemeentelijke registratie

Percentage bezoeken stadhuis op afspraak

16% (2010)

50%

60%

60%

60%

Gemeentelijke registratie

Activiteiten:

Gastvrouw en gastheer inzetten om burgers in het stadhuis te ondersteunen bij het digitaal aanvragen van producten en diensten van de gemeente

Pilot “Service thuis afleveren paspoort en identiteitskaart”

Communicatiecampagne opstarten die stimuleert dat meer inwoners hun overheidszaken gaan regelen via het hoofdportaal www.zaanstad.nl

2.4 Onderhouden en digitaal ontsluiten Zaanse historie

Conform de Archiefwet 1995 bewaart het Gemeentearchief archiefstukken in goede en geordende staat zodat burgers deze kunnen raadplegen. Dat gebeurt steeds vaker digitaal. Met name het populaire genealogische materiaal digitaliseren we en we starten met het digitaliseren van de bouwvergunningen. Ook volgt Zaanstad de ontwikkeling van e-depots, waar informatie digitaal wordt overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

Zaanstad beschikt niet alleen over de archieven van de besturen van de voormalige gemeenten, maar ook over een belangrijke collectie particuliere archieven uit de 18e, 19e en 20e eeuw, bedrijfsarchieven en een grote collectie beeld- en bibliotheekmateriaal. Met het ontsluiten en het in samenhang plaatsen in de historische context, maken wij deze collecties toegankelijk. Met het ontsloten en gedigitaliseerde materiaal draagt het gemeentearchief, samen met haar partners in de regio, actief bij aan het behoud van het erfgoed van de Zaanstreek (zie programma 3 en 4).

Prestatie-indicator

Nulmeting

Realisatie
2015

Begroting 2016

Begroting
2017

Streef-
waarde

Bron

Digitaliseren bouwvergunningen

0%

nb nieuwe indicator

nb nieuwe indicator

20%

100%

Digitaal gemeentearchief

Ontsluiten archieven Zaanse oudheidkundige verzameling

0% (2015)

nb nieuwe indicator

70%

100%

100%

Gemeentelijke registratie

Activiteiten:

Ontsluiten van o.a. aangeboden bedrijfsarchieven van Verkade, deurenfabriek/fineerfabriek/schaverij Bruynzeel en boekhandel/drukkerij Out

Nader toegankelijk maken van de gedigitaliseerde bevolkingsregisters en burgerlijke stand (digitaliseren en daarna scans handmatig door met name vrijwilligers koppelen aan zoektermen)

In gebruik name van de nieuwe leerkist Burgerschap voor leerlingen van groep 7/8 zodat leerlingen op verschillende manieren leren historisch onderzoek te doen naar het eigen verleden

2.5 Dienstverlening bedrijfsvoering en overhead

De dienstverlening van bedrijfsvoering richt zich vooral op de eigen organisatie maar sommige onderdelen hebben een directe relatie met en zichtbaarheid voor inwoners, ondernemers en instellingen. Dit zijn het verwerken van subsidieaanvragen, het betalen van facturen van leveranciers, een zorgvuldige procedure bij het inkopen en aanbesteden van diensten, leveringen en werken en de toegankelijkheid en veiligheid van fysieke en digitale omgevingen van de gemeente. De activiteiten gericht op de eigen organisatie lichten we toe in de paragraaf bedrijfsvoering.

 

Het gewijzigde BBV schrijft voor dat met ingang van 2017 alle kosten voor overhead in één begrotingsprogramma moeten worden opgenomen. Daarom nemen wij hier ook de kosten van leidinggevenden op die in voorgaande begrotingen werden toegerekend aan de diverse begrotingsprogramma’s.

 

 

Prestatie-indicatorNulmetingRealisatie 2015Begroting 2016Begroting 2017Streef- waardeBron
Percentage facturen betaald binnen 30 dagen74%78%92%85%100%Gemeentelijke registratie
Percentage incidentele subsidies dat binnen de termijn is afgehandeld73%92%93%93%100%Gemeentelijke registratie
Percentage WOB-verzoeken dat binnen de termijn is afgehandeld74% (2014)86,1100%100%100%Gemeentelijke registratie
Maatregelen getroffen voor een veilige digitale omgeving voor dienstverleningVoldoendevoldoendeVoldoendeVoldoendeGoedExterne audits

Activiteiten:

 • In gesprek gaan met leveranciers over het uitrollen van de module bestelmanagement ter verbetering van het factuurproces
 • Organiseren van bijeenkomsten voor ondernemers over het inkoopproces
 • Maatregelen treffen naar aanleiding van interne audits om de informatieveiligheid te verhogen
 • Monitoring fysieke toegankelijkheid van stadhuis en nog te bouwen cultuurcluster

Risico’s en beheersmaatregelen

Risico

Toelichting

Beheersmaatregel

Financiële schade voor de gemeente bij het niet behalen van wettelijke termijnen op administratieve processen

Bij betalen van facturen en het tijdig beantwoorden van WOB-verzoeken is in de wet geregeld dat de gemeente een boete betaalt wanneer hier aanspraak op wordt gemaakt bij het overschrijden van een termijn

Voor het proces van tijdig afhandelen van facturen zijn verschillende quick wins doorgevoerd. Er loopt een organisatie breed project met maatregelen op systeemniveau. Tijdige communicatie met leveranciers over hun factuur is vaak voldoende om onvrede te voorkomen.Inrichting van systeem voor de afhandeling van WOB dat de afhandeling goed monitort

3 Algemeen bestuur

Hieronder worden alle kosten die samenhangen met het bestuur verantwoord. Het gaat om de kosten van de gemeenteraad, griffie en B&W. Aan deze budgetten hangen geen prestaties. Het bestuur werkt (in)direct aan het realiseren van alle maatschappelijke doelen in de programma's.

Om deze doelstelling te bereiken leveren we de volgende prestaties

3.1 Burgemeester & wethouders

Hier worden alle kosten die samenhangen met B&W verantwoord.

3.2 Gemeenteraad

Hier worden alle kosten die samenhangen met de gemeenteraad verantwoord.

3.3 Griffie

Hier worden alle kosten die samenhangen met de griffie verantwoord.

Lasten incl. toevoegingen2017201820192020
Originele Begroting54.22054.21253.33953.339
Structurele effecten Burap607607607607
Kadernota438169246
Beginstand begroting 2017-202054.83254.85854.11654.193
Autonome ontwikkelingen1.0091.0751.1261.086
Beleidsbijstellingen9.1429.4369.3949.330
Dotaties reserves1.302-25-25-25
Totale lasten begroting 2017-202066.28565.34564.61164.585
Baten incl. onttrekkingen2017201820192020
Originele begroting 2016-2019-8.934-11.257-10.225-10.225
Structurele effecten Burap0000
Kadernota-447-1.160-1.160-960
Beginstand begroting 2017-2020-9.381-12.417-11.385-11.185
Autonome ontwikkelingen-326-363-363-563
Beleidsbijstellingen24333333
Aanwendingen reserves-1.4209300
Totale baten begroting 2017-2020-11.103-12.655-11.716-11.716