Aandeel in het totaal

Doelenboom

Portefeuillehouder: D. Straat, A. Verschuren, J. Olthof, D. Emmer
Verantwoordelijk directeur: H. Vlug

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

Zaanstad is door haar combinatie van wonen, werken, landschap en industrie een unieke gemeente. Daarnaast is de gemeente onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam (MRA)MAAK.Zaanstad. Door deze facetten is er volop potentie om te ontwikkelen. Het gevarieerde woningaanbod, goede bereikbaarheid, behoud van cultuurhistorisch erfgoed en landelijk gebied dragen bij aan deze ontwikkeling. Verdere versterking van kwaliteit van wonen, leven en werken in de stad maakt dat de stad ook in de toekomst een fijne plek is om te zijn. In is versterking van kwaliteit gekoppeld aan de groei van de stad. De druk op de Zaanse woningmarkt neemt toe door vergrijzing en toenemende trek naar de Metropoolregio Amsterdam. Zaanstad kiest er bewust voor om deze groei te faciliteren en de komst van meer mensen en de bouw van extra woningen te gebruiken om kwaliteit  aan onze stad toe te voegen. Meer diversiteit in het woningaanbod, zodat Zaankanters gemakkelijker een wooncarrière kunnen maken in eigen stad. Een uitgebreider aanbod van zaken als cultuur, sport en horeca. Goed onderwijs en ruimte om te ondernemen. Nieuwe verbindingen in de stad, en met de rest van de Metropool.

 

Er is samen met de stad gekozen voor binnenstedelijke ontwikkeling. Dat betekent groei in de bestaande stad en het transformeren van bedrijventerreinen.

 

MAAK.Zaanstad is een stevige ambitie. Bij de realisatie komen complexe vraagstukken voorbij, zoals het transformeren van bedrijventerreinen, het toevoegen van woningen in de bestaande stad, het op peil houden van het voorzieningenniveau en het garanderen van de bereikbaarheid. Waar het in de jaren van de crisis vaak ging om faciliteren, dereguleren en ontwikkeling loskrijgen, is voor de totstandbrenging van de ambitie en de daarbij horende complexe vraagstukken sterkere sturing en een meer actieve rol van de gemeente nodig. Dat gaat dan zowel om inzet van het publiekrechtelijke instrumentarium als om gebiedsontwikkeling.  

 

Het is van belang om regelmatig de vraag aan de stad te stellen of de gemeente de goede dingen doet. Dit gebeurt onder meer middels MAAK.Zaanstad.

Ook de wetgever speelt in op de veranderende rol van de overheid en trends voor de fysieke leefomgeving, zoals het centraal stellen van participatie of nieuwe vormen van gebiedsontwikkeling. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet is 2017 het jaar waarin de verkenningen leiden tot daadwerkelijke veranderingen van kaders, beleid en processen.

 

De gemeente is verantwoordelijk voor een goede ruimtelijke ordening binnen de gemeentegrenzen; hiervoor stellen wij bestemmingsplannen op. Vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet heeft de gemeente ervoor gekozen alvast in de geest van de Omgevingswet te werken. Hierdoor komt de focus meer te liggen op de totale fysieke leefomgeving.

1 Ruimtelijke ontwikkeling

De Omgevingswet zal een andere focus aanbrengen in onze omgang met de stad. Cultuurverandering en nieuwe manieren van werken horen hier bij. De focus ligt op de samenhang tussen het gebied en de gebruiker en de verbreding van het huidige planologische instrumentarium, waardoor we beter in staat zijn om de ontwikkeling van de stad te faciliteren. Kern hiervan is lokale bestuurlijke afwegingsruimte om inwoners van Zaanstad zo veel mogelijk te betrekken bij de fysieke leefomgeving en daarin integrale keuzes te maken.

MAAK.Zaanstad legt het accent op de ruimtelijke en economische ontwikkeling van de stad.
Deze visie blijft niet bij ambities alleen, maar gaat ook in op de aanpak. Welke interventies en investeringen zijn nodig en hoe gaan we dit realiseren samen met betrokkenen? MAAK.Zaanstad betreft een ambitie voor de langere termijn, die we bereiken door vandaag, morgen en overmorgen te handelen. Inzet van het publiekrechtelijk instrumentarium hoort daarbij. Het stimuleren van ontwikkeling door functieverruiming in een gebied of juist het tegengaan van ongewenste ontwikkeling door het beperken van milieuruimte zijn voorbeelden hiervan.

EffectindicatorNulmetingRealisatie 2015Begroting 2016Begroting 2017Streef- waardeBron
Ranking (woon)aantrekkelijkheid van de stad2927272526Atlas Nederlandse gemeenten

Om deze doelstelling te bereiken leveren we de volgende prestaties

1.1 Gedifferentieerde aanpak

In de afgelopen jaren richtte de gemeente zich vooral op het mogelijk maken van initiatieven. Omdat het grootste deel van de ontwikkelingen in de stad door anderen dan de gemeente zelf wordt gedaan, blijft deze rol in de toekomst belangrijk. Om een grote ambitie te verwezenlijken, is dit niet genoeg. De gemeente zal om ontwikkelingen op gang te brengen ook zelf initiatief moeten nemen en meer moeten sturen op de gewenste kwaliteit.
Onze kernkwaliteiten moeten worden behouden en waar nodig en mogelijk versterkt. Ook voor het tegengaan van ongewenste ontwikkelingen en voor creëren van een prettige en gezonde leefomgeving zijn strakkere kaders nodig.

Zaanstad is divers en kent verschillende opgaven: behoud, beschermen en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving. De planologische instrumenten kunnen hieraan een uitwerking geven en initiatieven faciliteren. Door de Omgevingswet is nog meer maatwerk per gebied mogelijk dan onder de huidige wetgeving.

De Omgevingswet gaat ons hiervoor betere en integrale instrumenten bieden. Hierbij zullen de omgevingskwaliteit en de gebruiker centraal staan. Om ons hierop voor te bereiden wordt, als het gaat over bestemmingsplannen, al gewerkt in de geest van de Omgevingswet door het opstellen van gebieds- en gebruikersperspectieven. Participatie aan de voorkant neemt een belangrijke rol in het bestemmingsplanproces in.
Door deze werkwijze en het zoeken naar ruimte in onze beleidskaders willen wij initiatiefnemers uitnodigen om te investeren in de stad. Een gelijke werkwijze is in het afgelopen jaar gevolgd voor MAAK.Zaanstad. In bijeenkomsten is met de verschillende gebruikers gesproken over uiteenlopende thema’s en diverse gebieden. De werkwijze om samen met de gebruikers en partners te komen tot een integrale aanpak zetten we door in 2017. We richten ons op het gebiedsniveau en maken via de geschetste werkwijze gebiedsplannen voor de eerste gebieden.

Zaanstad heeft meer plekken nodig waar iets speciaals gebeurt. Plekken die ontwikkeling aanjagen; mooie openbare plekken, terrasplekken op pleinen en aan de oevers van de Zaan, een boulevard om te flaneren, een prettige fietsroute en ga zo maar door. Door aanpak van de openbare ruimte en investering in routes voor langzaam verkeer op een aantal plekken (aanloopstraten en groeiassen) te combineren met een ondersteuningsprogramma voor functieverruiming en aanpak van beeldbepalende panden versterken wij de ruimtelijke kwaliteit in en de samenhang tussen de wijken. Extra inzet op schoon hoort hier vanzelfsprekend bij.
Door een transformatie naar een mix van wonen, werken en creatieve plekken nemen deze straten aan betekenis toe.
Het uitdenken van een goede maatregel om eigenaren van verpauperde panden te bewegen in hun panden te investeren vraagt beleidsontwikkeling en daarvoor is capaciteit gereserveerd.

Door de voorbereiding en invoering van zowel de Omgevingswet als MAAK.Zaanstad komt er de komende jaren een grotere druk op de organisatie wanneer het gaat over de beschikbare capaciteit.

Activiteiten:

Risico analyse MAAK.Zaanstad opstellen

Knooppuntontwikkeling i.s.m. provincie

Toepassen van de Leidraad Ruimtelijke Kwaliteit

Opstellen van gebiedsplan Centrum Zaandam (MAAK.Zaanstad)

Uitvoering van het implementatieplan van de Omgevingswet

Vorm geven aan de instrumenten van de omgevingswet, omgevingsvisie, omgevingsverordening en omgevingsplannen

Opzetten nieuw participatieproces voor activiteiten in de fysieke leefomgeving

Uitwerking digitaal stelsel (milieugebruiksruimte)

Opstellen bestemmingsplannen in de geest van de omgevingswet

Ontwikkelen kwaliteitskader voor de gehele stad, ruimtelijk en programmatisch

Verkenning en aanpassing beleidskaders met oog op de fysieke leefomgeving

Opstellen bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte onder Crisis- en Herstelwet

Opstellen visie op lintbebouwing

Risico’s en beheersmaatregelen

Risico

Toelichting

Beheersmaatregel

Voldoende capaciteit beschikbaar stellen, duidelijkheid creëren en de benodigde flexibiliteit inbouwen voor MAAK.Zaanstad

Er is altijd bijdrage en commitment vanuit de gemeente nodig naar onze partners omtrent MAAK.Zaanstad. Dit vraagt enerzijds om duidelijkheid en een rechte rug en anderzijds moeten we kunnen meebewegen.

Mogelijk zijn we onvoldoende in staat om een dergelijke grote last te dragen. Daardoor kunnen bv. afspraken niet worden nageleeft waardoor wij mogelijk onze partners verliezen.

Er is een goede Governance nodig voor de besturing van MAAK.Zaanstad

Er is onzekerheid en onbekendheid wanneer het gaat over de nieuwe werkwijze van de Omgevingswet

Door de Omgevingswet verandert de huidige werkwijze werlke invloed heeft op de financien, juridische aspecten en de planning

Alle betrokkenen aangehaakt houden bij de voorgang van de Omgevingswet

2 Woningaanbod

Wonen is een van de belangrijkste basisbehoeften. Woonbehoeften en -wensen zijn er in veel soorten en maten. We streven naar een veelzijdig en kwalitatief woonaanbod, voor jong en oud, huurders en kopers, mensen met een krappe en ruimere beurs, voor huidige én nieuwe bewoners. Een goede samenwerking met corporaties, bewoners, ontwikkelaars, investeerders, particuliere woningeigenaren en opdrachtgevers is daarbij onontbeerlijk. Dat geldt ook voor samenwerking en afstemming in de regio.

Vraag en aanbod moeten goed op elkaar aansluiten. Gelet op de prognoses over de groei van het aantal huishoudens in de komende jaren moeten vooral binnenstedelijk extra woningen worden gerealiseerd. Waarbij we op de lange termijn zoeken naar mogelijkheden voor de woningbouw.

Iedereen moet een woning kunnen krijgen die aansluit bij de persoonlijke wensen en (financiële) mogelijkheden, ook wanneer het gaat om de afstemming van wonen en zorg. We zetten in op het beter benutten van de betaalbare sociale woningvoorraad en het bevorderen van de doorstroming.

De basiskwaliteit moet op orde zijn, daarom is het beleid voor funderingsproblematiek geïntensiveerd. De inzet is: een langere levensduur van de woning, vermindering van energielasten en daardoor een betere betaalbaarheid. Als de markt dit niet oppakt, zal de gemeente vanwege de maatschappelijke noodzaak instrumenten inzetten om een kwaliteitsslag op meerdere fronten mogelijk te maken.

Zowel lokaal als regionaal streven we naar een evenwichtige verdeling van de woningvoorraad met voldoende diversiteit in prijs, type en kwaliteit. Lokaal onderkennen we dat er verschillen zijn tussen en binnen wijken. Aan al deze wijken willen we een toegevoegde waarde leveren, zodat de wijk wordt versterkt.

In 2017 treedt de wetswijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) in werking. De doelstelling van deze wetswijziging is om gemeenten meer onderling vergelijkbaar te maken. Om deze vergelijkingen mogelijk te maken, rapporteren wij in de huidige begroting nieuwe landelijke indicatoren. Vooralsnog worden geen streefwaarden benoemd.

EffectindicatorNulmetingRealisatie 2015Begroting 2016Begroting 2017Streef- waardeBron
Woningbouwproductie ZaanstadN.v.t.4015008001.000Woningbouwmonitor Zaanstad
Woningvoorraad sociale huur corporatiesN.v.t25.19825.10025.10025.100Woningnet / monitor betaalbare voorraad SRA
Percentage jaarlijkse verhuringen van het totaal tot de aftoppingsgrens (2014; < 597)N.v.t.84%61%61%61%Woningnet / monitor betaalbare voorraad SRA
Aantal nieuwe verhuringenN.v.t.1.4661.4001.4001.700Woningnet / monitor betaalbare voorraad SRA
Gemiddelde inschrijfduur starters bij acceptatie (in jaren)N.v.t.98,697.5Woningnet / monitor betaalbare voorraad SRA
Nieuw gebouwde woningen (aantal per 1.000) woningen)Nb. nieuwe indicatorNb. nieuwe BBV indicator--Basisregistratie adressen en gebouwen

Om deze doelstelling te bereiken leveren we de volgende prestaties

2.1 Woningvoorraad

Door sturing op kwaliteit en gedifferentieerde woonmilieus werken we aan een veelzijdige en aantrekkelijke stad en versterking van onze positie in de regio. Het streven is om in Zaanstad tot 2040 tussen de 15.000 en 20.000 woningen te realiseren en om de komende tien jaar de bouwproductie te verhogen naar 1000 woningen per jaar. Dit is een lastige opgave vanwege de complexiteit van binnenstedelijke ontwikkeling. Ter stimulering van de woningbouwproductie wordt een Transformatiefonds in het leven geroepen. Daarnaast wordt ingezet op de acquisitie van investeerders en beleggers én intensivering van de marketing om Zaanstad beter voor het voetlicht te brengen van nieuwe bewoners. In 2017 kan de productie naar verwachting worden opgevoerd tot zo’n 800 woningen (netto toevoeging), waaronder woningen die via (collectief) particulier opdrachtgeverschap worden gebouwd. Via MAAK.Zaanstad wordt gewerkt aan knooppuntontwikkeling en transformatie van bedrijvenlocaties, waardoor in de toekomst meer ruimte ontstaat voor woningbouw.

 

Ook voor de kwaliteit van de bestaande voorraad (veilig, duurzaam, levensloopbestendig) wordt ingezet op een intensivering van de aanpak, volgens de lijn van MAAK.Zaanstad. Op verschillende plekken in de stad zijn ontwikkelaars en corporaties actief met de bouw en renovatie van woningen. Vooral Poelenburg, Zaandam-Zuid, Pelders-Hoornseveld, Kogerveldwijk, Rosmolenwijk en Wormerveer-Noord verdienen extra aandacht. Vanuit het actieprogramma Wijkontwikkeling 2.0 wordt daarom als pilot  - in samenhang met MAAK.Zaanstad - in de Russische buurt  samen met andere partijen gewerkt aan een nieuwe manier van wijkontwikkeling: door het opnieuw inrichten van de openbare ruimte, het verleiden van eigenaren en bewoners tot investeren in hun panden, de aanpak van illegale (over)bewoning, een gecombineerde aanpak van funderingsherstel en energiemaatregelen en het actief ondersteunen van bewonersinitiatieven.

 

Er wordt zuinig omgegaan met onze sociale woningvoorraad. De bestaande voorraad is met 38%  voldoende groot om huishoudens met een inkomen tot modaal te huisvesten, maar niet iedereen zit op een (financieel) passende plek en de wachtlijsten zijn lang. In de Raamovereenkomst 2016-2020 is met de Zaanse woningcorporaties en huurdersorganisaties afgesproken dat de sociale voorraad niet zal krimpen en dat verder wordt gewerkt aan maatregelen gericht op doorstroming en betere benutting. De afspraken in de Raamovereenkomst worden verder geconcretiseerd in prestatieafspraken voor 2017.

 

Zaanstad opereert binnen een regionale woningmarkt. Op basis van (hernieuwde) regionale samenwerkingsafspraken werken we samen aan versnelling van de woningbouwproductie, voldoende spreiding van betaalbare woningen en afspraken rond woonruimteverdeling. De Stadsregio houdt per 1 januari 2017 op te bestaan. Het jaar 2017 zal in het teken staan van verdere uitwerking van de nieuwe samenwerking op MRA-niveau en binnen de  verschillende deelregio’s. Zaanstad maakt daarbij deel uit van Zaanstreek-Waterland.

 

Prestatie-indicatorNulmetingRealisatie 2015Begroting 2016Begroting 2017Streef- waardeBron
Aantal woningen binnen het project Zelfdoen waarvan de vergunning is afgegeven402020150Woningbouwmonitor Zaanstad

Activiteiten:

 • Intensiveren van het funderingsherstel en uitvoeren van de Zaanse Energie Agenda om de kwaliteit van de woningvoorraad te verbeteren (zie programma 5 en 6)
 • Uitvoeren wijkaanpak 2.0 in de Russische Buurt
 • Versnellen van de nieuwbouwproductie door prioritering fysieke projecten, toepassen van de rode loper bij kansrijke projecten en intensivering van marketing en acquisitie
 • Prestatieafspraken 2017 en 2018 met corporaties en huurdersorganisaties uitvoeren c.q. maken
 • Uitvoeren acties Langer zelfstandig wonen (zie programma 1)

Risico’s en beheersmaatregelen

Risico

Toelichting

Beheersmaatregel

Toenemende mismatch tussen vraag en aanbod op de woningmarkt.

Woningvoorraad niet betaalbaar voor lage inkomendgroepen. Te weinig instroommogelijkheden voor starters en middeninkomens. Afnemende diversiteit en leefbaarheid in wijken. Verslechterde kwaliteit bestaande woningvoorraad (o.a. funderingsherstel)

Lokale prestatieafspraken met corporaties en marktpartijen.Regionale afspraken over woonruimteverdeling en de betaalbare voorraad.Facilitering verbetering kwaliteit door inzet gemeentelijk instrumentarium ( bv. BKZ).Voorziening € 200.000 voor niet aflossen leningen funderingsherstel

3 Kwaliteit buitengebied

We streven naar een hoogwaardig kwalitatief buitengebied met instandhouding van landschappelijke, cultuurhistorische en natuurwaarden, aantrekkelijk om te beleven en in te recreëren. Het Zaanse landschap is medebepalend voor de aantrekkelijkheid van het woon- en werkklimaat van zowel Zaanstad als dit deel van de MRA. Door toenemende verstedelijking en verdichting neemt de druk op het groen en het landschap in de metropoolregio en dus ook in Zaanstad toe. Inwoners en bezoekers willen in toenemende mate gebruik maken van het buitengebied. Het is een opgave om de kwaliteit van het landschap met de bijzondere natuurwaarden te behouden en waar mogelijk te versterken.

EffectindicatorNulmetingRealisatie 2015Begroting 2016Begroting 2017Streef- waardeBron
Waardering woonomgeving7,07,17,27.2>7,0Zaanpeiling
Percentage bewoners dat tevreden is over recreatievoorzieningen71% (2012)73%75%75%>70%Zaanpeiling

Om deze doelstelling te bereiken leveren we de volgende prestaties

3.1 Samenwerking versterken kwaliteit buitengebied

De schaalvergroting in de landbouw en verbreding van agrarische bedrijven is een ontwikkeling die vraagt om goede inpassing van bouwinitiatieven en ingrepen in het landschap.

 

In natuurgebieden die minder geschikt zijn voor de melkveehouderij treedt verruiging op en zijn beheermaatregelen nodig om het natuurlijk evenwicht in stand te houden, zoals in de polder Westzaan. Met uitvoering van het project Verbrakking Westzaan zijn de doelstellingen voor het Natura 2000 gebied gewaarborgd.

De afronding van het beheer- en inrichtingsplan voor de Kalverpolder is een voorbeeld waarbij meerdere partijen aan het herstel en de toekomst van het gebied hebben gewerkt. De deelnemende partijen hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor het beheer. Recreatieve projecten die voortkomen uit lopende programma’s zoals tussen IJ en Zwaterplan Zaans Blauw en het zijn momenteel in uitvoering. Agrariërs worden gestimuleerd om boerenlandpaden aan te leggen, zodat het landschap voor de wandelaar beter toegankelijk is.

 

Prestatie-indicatorNulmetingRealisatie 2015Begroting 2016Begroting 2017Streef- waardeBron
Extra aantal meters fietspadN.v.t.5902.6007503.950Gemeentelijke registratie
Extra aantal meters voetpadN.v.t.2.7503.0001.6006.000Gemeentelijke registratie

Activiteiten:

 • Respecteren van de rode contour bij vergunningverlening
 • Adviseren bij bouwplannen over landschappelijke inpassing conform het beeldkwaliteitsplan buitengebied
 • Faciliteren uitvoering verbrakking Westzaan
 • Inhoudelijke en bestuurlijke bijdrage aan beheerplannen voor Natura 2000
 • Uitwerken van het Groen- en Waterplan
 • Afronden van de projecten Tussen IJ en Z in de Omzoom en Noorderveen
 • Initiëren van de aanleg tweede deel Voetpad Guisveld
 • Met partners samenwerken aan verwezenlijking van de gestelde doelen voor het buitengebied
 • In procedure brengen en doorlopen vergunningentraject van recreatieve routes Krommenieërwoudpolder (zie programma 6)
 • Ecologische advisering

Risico’s en beheersmaatregelen

Risico

Toelichting

Beheersmaatregel

Subsidierisico landelijke projecten.

Binnen landelijk gebied worden subsidies aangevraagd. Bij subsidie loopt de gemeente Zaanstad risico dat niet alle kosten declarabel zijn

Bij aanvang sturen op dekking. de reserve Inrichten Landelijk Gebied en Strategisch Groen Project als achtervang voor niet-declarabele kosten ten behoeve van het landelijk gebied

4 Kwaliteit cultuurhistorisch erfgoed

De gemeente vindt het belangrijk dat zorgvuldig met het cultuurhistorisch erfgoed wordt omgegaan. We willen op deze manier de kwaliteit van de woon- en leefomgeving en de Zaanse identiteit versterken, nu en in de toekomst. Erfgoed heeft ook een belangrijke economische waarde. Dit is terug te zien in de vastgoedwaarde van monumentale panden en de waardestijging van panden en wijken rondom cultuurhistorisch waardevolle objecten. De drie van rijkswege beschermde gezichten in Zaanstad (Kerkbuurt Westzaan, Haaldersbroek Zaandam en Gortershoek Zaandijk) zijn populaire plekken om te wonen en dat is niet voor niets. Het behoud van erfgoed is voor de waardeontwikkeling op meer terreinen en gebieden van belang. Behoud van monumenten levert werkgelegenheid op, doordat vakmensen worden ingehuurd die de monumenten opknappen en onderhouden. Een goed onderhouden monumentenbestand zorgt voor een aantrekkelijke stad die bezoekers en toeristen aantrekt, zoals de Zaanse Schans laat zien met jaarlijks meer dan een miljoen bezoekers. Steeds meer bedrijven en bezoekers weten het Hembrugterrein te vinden en ook het nieuwe centrum van Zaandam heeft met zijn verwijzing naar de Zaanse houtbouw een speciale aantrekkingskracht.

Om deze doelstelling te bereiken leveren we de volgende prestaties

4.1 Samenwerking op het gebied van erfgoed

In Zaanstad is kennis en deskundigheid beschikbaar op het gebied van erfgoed. De gemeente zoekt actief naar mogelijkheden tot samenwerking met partners die bijdragen aan het behouden en versterken van het cultureel erfgoed binnen Zaanstad en het uitvoeren van onze wettelijke taak. Op basis van de Erfgoedvisie geldt vanaf 2016 een geactualiseerd uitvoeringsprogramma.

Zaanstad zit midden in de grootste herbestemmingsopgave van Nederland, het Hembrugterrein. Met meer dan vijftig te ontwikkelen monumenten tussen nu en tien jaar in een cultuurhistorisch rijk gebied. Daarnaast zien we een toename in hergebruik en herbestemming van monumenten in de gehele streek: het aantal projecten en vergunningsaanvragen voor monumenten stijgt al jaren. Deze projecten moeten allemaal, met name in de eindfase als het zich écht buiten in de gebouwen afspeelt, worden begeleid door mensen met kennis en expertise van het restauratievak. Er is capaciteit op het gebied van monumenten voor restauratiebegeleiding en het maken van cultuurhistorische verkenningen. Met name op dit laatste willen we sterk inzetten, bijvoorbeeld op de Willem Dreeslocatie nabij de Zaandijkerkerk en het centrumgebied van Zaandam.

Erfgoed is belangrijk voor de uitstraling en het imago van de stad. Cultuurhistorische waarden borgen wij en zetten we in als kwaliteit en troef. We zorgen voor een goede verankering van het erfgoed binnen de bestemmingsplannen.
Door het gemeentelijke aanwijzingsbeleid is het monumentenbestand uitgebreid en up-to-date. Hiervoor werken we samen met de Vereniging Zaans Erfgoed.

Verplicht archeologisch onderzoek bij bouwprojecten doen we zorgvuldig en is erop gericht dat er zo min mogelijk hinder ontstaat voor het bouwproces. Zaanstad heeft een eigen depot waar bijzondere vondsten worden onderzocht, gedocumenteerd en opgeslagen. We verspreiden de historische kennis via publicaties en bijeenkomsten.

Erfgoed vertelt het verhaal van onze stad en streek, en vormt daarmee een belangrijke inspiratiebron voor culturele activiteiten, evenementen en toeristische arrangementen. We willen de kansen en mogelijkheden daarvan nog meer benutten (zie programma 2 en 3).

Prestatie-indicator

Nulmeting

Realisatie
2015

Begroting 2016

Begroting
2017

Streef-
waarde

Bron

Afgegeven vergunningen

35

35

35

Gemeentelijke registratie

Afgegeven subsidies

25

30

30

Gemeentelijke registratie

Nieuwe monumenten

15

15

15

Gemeentelijke registratie

Activiteiten:

Actief begeleiden en initiëren herbestemmingen

Maken van inventarisaties naar typen gebouwen

Afgeven van vergunningen activiteit monumenten

Afgeven van subsidies m.b.t. monumenten, herbestemmingen en haalbaarheidsonderzoeken

Intensiveren van de restauratiebegeleiding

Aanwijzen van nieuwe monumenten in samenwerking met de Vereniging Zaans Erfgoed

Bijdragen aan projecten zoals het Hembrugterrein. Rol als intermediair om financiële bijdragen en subsidies voor restauraties te verkrijgen

Uitvoeren van taken door de stadsarcheoloog

5 Grond en vastgoed

We streven naar een duurzame en compacte grond- en vastgoedportefeuille, die zowel de kerntaken van de gemeente faciliteert als ook de gebiedsontwikkeling uit MAAK.Zaanstad ondersteunt. Daarbij maken we constant de transparante afweging tussen een optimale bijdrage aan het verdienvermogen van de gemeente en de realisatie van de gewenste gebiedsontwikkelingen.

De gemeente gaat door met de verkoop van vastgoed en grond die niet nodig is voor het faciliteren van de kerntaken van de gemeente. Verkoop gaat via lokale makelaars, de website van de gemeente en contacten met ontwikkelaars en belangstellenden, en tegen marktconforme prijzen. De grond- en vastgoedportefeuille is een dynamisch geheel. Door fusies, maatschappelijke ontwikkelingen en veranderende functies komen telkens gebouwen en gronden beschikbaar. Daarvan beoordelen wij of ze afgestoten of beschikbaar moeten blijven voor gemeentelijke beleidsdoelstellingen. We schenken aandacht aan de communicatie met erfpachters over de mogelijkheid tot omzetting van erfpachtgrond naar vol eigendom. De gemeente zal erfpachters via huis-aan-huisbladen en de gemeentelijke website regelmatig blijven informeren over de mogelijkheden tot omzetting.

Van elk object maken wij een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Op basis daarvan beschrijven we welke budgetten nodig zijn om de technische kwaliteit te behouden, zoals is afgesproken in het portefeuilleplan. Daarnaast beoordeelt de gemeente de objecten die in permanent beheer zijn op hun ‘energieprestatie’. Als verbeteringen wenselijk of noodzakelijk zijn, moeten we hiervoor dekking zoeken.

Om deze doelstelling te bereiken leveren we de volgende prestaties

5.1 Beheer grond en vastgoedportefeuille

We zetten in op het afstoten of verhuren van grond en vastgoed tegen marktconforme koop- en huurprijzen. De gemeente streeft naar een duurzame wijze van beheer van het maatschappelijk vastgoed, zodat we voldoen aan de eisen van deze tijd (zie programma 5). Vastgoed en grond die niet noodzakelijk is voor de realisatie van beleidsdoelstellingen stoten we af of verhuren we tegen marktconforme koop- en huurprijzen. Mogelijk leidt de uitvoering van de strategie MAAK.Zaanstad tot aanpassing van dit beleid in 2017. Voor erfpachters blijft de keuzemogelijkheid om het recht van erfpacht om te zetten naar vol eigendom.

Activiteiten:

Grond en vastgoed te koop aanbieden

Contractenbeheer

Regelmatige communicatie met erfpachters over de mogelijkheid tot omzetting van erfpachtgrond naar vol eigendom

Personele capaciteit toevoegen aan vastgoedbeheer om financiele concequenties van duurzaamheidsmaatregelen voor maatschappelijk vastgoed te onderzoeken

Beheer van ca. 800 huurcontracten en circa 10.000 erfpachtpercelen

Risico’s en beheersmaatregelen

Risico

Toelichting

Beheersmaatregel

Tempo en opbrengst verkoop gemeentelijk vastgoed

Vastgoed- en grondtransacties zijn afhankelijk van de vraag uit de markt

Naast het monitoren van de markt ook beheershandelingen als het bij elkaar brengen van vraag en aanbod, huren/verhuren, beheren en onderhouden

6 Gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling gaat over de toekomst van de stad. Van visie en strategie tot daadwerkelijke realisatie. Kenmerken van gebiedsontwikkelingen zijn: integraliteit, complexiteit en de samenwerking met uiteenlopende partijen van grondeigenaren, tot bewoners en initiatiefnemers. Gebiedsontwikkeling is de afgelopen periode veranderd en ook in de huidige markt aan grote veranderingen onderhevig. Het is de rol van de overheid om hierop adequaat en snel in te spelen zonder de ambities van de stad uit het oog te verliezen.

In het Meerjaren Perspectief Grondzaken (MPG) rapporteert de gemeente over de voortgang in de verschillende programmagebieden. We laten de projecten in uitvoering (6.1) en in voorbereiding (6.2) hier kort de revue passeren.

Om deze doelstelling te bereiken leveren we de volgende prestaties

6.1 Samenwerken in gebiedsontwikkeling

Inverdan
In 2017 gaan de meeste ontwikkellocaties in West in uitvoering. De Houtveldweg wordt gereconstrueerd, er komt een hotel aan het Stationsplein en er worden woningen gemaakt in de leegstaande kantoren aan het Ebbehout. De oplevering van het laatste blok van de Zaanse Strip en de laatste fase van Zaans Goed zal ook plaatsvinden.

De gemeente start met de aanbesteding en de bouwvoorbereiding van de spooroverbouwing. De beoogde start voor de overbouwing is in 2018. Daarnaast start de gemeente met de bouw van het Cultuurcluster.

Noordzeekanaalgebied We werken in samenwerking met de regio verder aan de ontwikkeling van het Zaanse deel van het Noordzeekanaalgebied. Door het voor bedrijven aantrekkelijk te maken zich in het gebied te vestigen, kunnen we meer werkgelegenheid creëren. We gaan voor duurzaam, wat wil zeggen: verminderen van milieuoverlast en zorgvuldig omgaan met de schaarse ruimte.

De gemeente ontwikkelt het bedrijvenpark HoogTij samen met het Ontwikkelingsbedrijf Haventerrein Westzaan (OHW). Met regelmaat melden zich geïnteresseerden voor mogelijke grondaankoop en er vinden met meerdere partijen onderhandelingen plaats over bedrijfsvestiging op HoogTij.

Zie voor meer informatie over de uitvoering van programma’s het MPG.

6.2 Gebiedsontwikkeling beleid

De gemeente heeft gekozen voor binnenstedelijke ontwikkeling en dus voor groei in de bestaande stad en voor transformatie van bedrijventerreinen. Zonder sturing van de overheid en waar nodig een actieve rol in de gebiedsontwikkeling komt dit niet tot stand. Strategische verwerving van grond kan daar deel van uitmaken.

Omdat Zaanstad niet beschikt over voldoende middelen (capaciteit en geld) om alle initiatieven te faciliteren, kiest de gemeente voor focus. Binnen MAAK.Zaanstad is een viertal gebieden benoemd die samen met de huidige programma’s Inverdan, ZaanIJ en Noordzeekanaalgebied de prioriteit hebben. De kaart uit de Nota Prioritering is geactualiseerd met de MAAK.Zaanstad-gebieden. Deze kaart geeft aan waar de gemeentelijk focus ligt.

Voor gebiedsontwikkeling is de gemeente voor een groot deel afhankelijk van de markt en andere overheden. MAAK.Zaanstad en de Omgevingswet zijn instrumenten om aan de nieuwe rol van de gemeente uitvoering te geven. Het is daarom nodig nieuwe vormen van samenwerken te verkennen en te bepalen welke van de instrumenten die we als gemeente hebben om gebiedsontwikkeling te sturen het meest bijdragen aan de samenwerking en de gebiedsontwikkeling. Het is daarbij van belang dat langdurige samenwerkingen tot stand komen. De gemeente kan met het inzetten van de huidige en mogelijk nieuw te ontwikkelen financiële instrumenten een bijdrage leveren om gebiedsontwikkelingen mogelijk te maken of te versnellen. Om te sturen op ontwikkelingen is het nodig de juiste ontwikkelende partij op de juiste plek te hebben. Daarvoor is het nodig gericht acquisitie te verrichten en verleidingsstrategieën te ontwikkelen.
We werken met het Zaans Portaal, het loket waar ruimtelijke projecten bij de gemeente binnenkomen. In het Zaans Portaal worden projecten gescand op hun bijdrage aan de doelen van de stad. Daarnaast kan het externe partijen snel uitsluitsel geven of we als gemeente medewerking verlenen en het project al dan niet ondersteunen.

In de kadernota is ruimte gemaakt voor de realisatie van MAAK.Zaanstad. In de investerings- en uitvoeringsagenda is aangegeven welke investeringen nodig zijn voor de realisatie van onze ambities. Naast investeringen moet er ook veel werk in de voorbereiding verzet worden:

 • Samen met de stad worden gebiedsplannen gemaakt maken voor de vier MAAK.gebieden. Ook worden ter ondersteuning van de lobby, plannen gemaakt voor de twee grote infrastructurele/verbindingsprojecten (Spoor onder de Grond en (OV) verbinding met Amsterdam) en worden studies naar Thorbeckeweg en Prins Bernhardweg uitgevoerd.  In 2017 en 2018 gaat met name hier de aandacht naar uit.
 • Kosten worden gemaakt voor communicatie, inhuren externe kennis en expertise, coördinatie op het programma en overkoepelende sturing op de in MAAK.Zaanstad geformuleerde ambities.
 • Ophogen van het RAP budget ter ondersteuning van aan de realisatie van MAAK.Zaanstad bijdragende initiatieven,

MAAK.Zaanstad
MAAK.Zaanstad richt zich in de komende jaren op vier gebieden:

Centrum Zaandam
Om de kracht van het centrum optimaal te gebruiken en verder te laten groeien, wordt ingezet op verdere versterking en verbreding van het centrum. Daar is een kwaliteitsimpuls voor nodig in de gebieden die direct tegen het centrum aanliggen. Het gebied rond de oostelijke oever van de Wilhelminasluis (inclusief de Burcht en Peperstraat) is daarvan een goed voorbeeld. In 2016 starten we met het maken van een perspectief – in samenspraak met alle betrokken partijen -voor het gebied rondom Inverdan, het centrum van Zaandam.

Krommenie/Wormerveer
In Krommenie/Wormerveer zet de gemeente allereerst in op het faciliteren en versnellen van de lopende initiatieven.

Zaanstad-Midden
Zaanstad-Midden is grofweg op te delen in twee delen: het deel rond station Koog/Zaandijk en het deel rond station Kogerveld. Voor beide stations werkt de gemeente samen met de provincie aan ontwikkeling van de knooppunten. Omdat de ontwikkeling van het gebied rond station Koog/Zaandijk sterk gekoppeld is aan het ondergronds brengen van het spoor wordt allereerst ingezet op het gebied rond station Kogerveld. Het mogelijk maken van ontwikkeling door de milieu-/geurcontouren terug te brengen en het versnellen van ontwikkeling door onrendabele onderdelen weg te nemen, heeft in dat gebied de prioriteit. In 2017 wordt samen met de stad een uitvoeringsplan van het oostelijk deel van Zaanstad-Midden opgesteld.

Poelenburg/Achtersluispolder
De transformatie van dit bedrijventerrein is een complexe operatie en er is lange adem voor nodig. Het gaat in dit gebied om economische belangen en daarmee over werkgelegenheid. Met belangen van de huidige gebruikers van het gebied dient prudent te worden omgegaan. De gemeente kiest ervoor om te starten met het leggen van contacten en in te zetten op bescheiden ontwikkeling, vooruitlopend op de toekomst.

ZaanIJ
Het Programma ZaanIJ werkt met succes aan de transformatie van leegstaande gebouwen en braakliggende terreinen langs de Zaan. Steeds meer locaties blijken kansrijk, het aantal projecten neemt toe, de contacten met eigenaren en private ontwikkelaars worden intensiever. In het ontwikkelingsplan worden 24 locaties genoemd die op korte of langere termijn kunnen worden getransformeerd.
Vier locaties kregen prioriteit in de eerste fase van het programma: Hembrugterrein, Wilhelminasluis e.o., de Hemmes en de Noordzaan/Brokking. De Wilhelminasluis is ernstig vertraagd en bij de andere drie projecten zijn grote stappen gezet in de richting van een daadwerkelijke transformatie naar woningbouw en nieuwe bedrijvigheid.
De afgelopen periode komen in versneld tempo nieuwe locaties in beeld en wordt vooruitgang geboekt in de planvorming en zelfs realisatie. Voorbeelden hiervan zijn verschillende kleine locaties aan de Westzijde (Helen van de Stad), de Zaandijkerkerk e.o., Kan Palen, het voormalige gasfabriekterrein aan de Westzijde en locaties in de Slachthuisbuurt.

Activiteiten:

Prioritering tussen ruimtelijk/fysieke projecten door het Zaans Portaal op grond van de nota Prioritering en MAAK.Zaanstad

Inverdan (Cultuurcluster zie programma 3, synagoge, Zaan/IJ (Zaans Proeflokaal) en Noordzeekanaalgebied

Verkennen van nieuwe vormen van samenwerking met woningcorporaties, andere overheden, ontwikkelaars, bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden in de wijken

Acquisitie in samenwerkingsverbanden

Verkenning van inzet financiële instrumenten

Zaandam Centrum: opstellen Uitvoeringsplan (2017) op basis van Gesprek in de stad

Achtersluispolder/Poelenburg: kwartiermaker / placemaking Achtersluispolder

Gebied Kogerveld opstellen Uitvoeringsplan (2018) en ondersteunen project-/gebiedsontwikkeling

Wormerveer/Krommenie opstellen Uitvoeringsplan (2019) en ondersteunen project-/gebiedsontwikkeling

7 Bereikbare stad

Bereikbaarheid is een belangrijke voorwaarde voor de aantrekkelijkheid van Zaanstad, of het nu gaat om wonen, werken, ondernemen of bezoeken. Alle modaliteiten leveren daarin hun deel: fiets, auto, openbaar vervoer en scheepvaart. Daarbij gaat het niet alleen om toegang tot Zaanstad vanuit de regio, maar ook om comfortabel en veilig verkeer binnen de gemeentegrenzen. Goede parkeervoorzieningen dragen bij aan een positief oordeel over de bereikbaarheid en gastvrijheid van de gemeente.

EffectindicatorNulmetingRealisatie 2015Begroting 2016Begroting 2017Streef- waardeBron

Om deze doelstelling te bereiken leveren we de volgende prestaties

7.1 Bevorderen doorstroming

Met de binnenstedelijke ontwikkeling van de stad (MAAK.ZaanstadZaanIJtangent) zal ook moeten worden geïnvesteerd in de bereikbaarheid. Het gaat om verbindingen met het openbaar vervoer, de auto en de fiets. De infrastructuur werpt ook barrières op. Investeren in infrastructuur dient dan ook twee doelen: niet alleen het verbeteren van de bereikbaarheid van de stad, een doel is ook het leveren van een bijdrage aan het leefbaarder en beter toegankelijk maken van gebieden. De gemeente wil de doorstroming verbeteren op het rijkswegennet rond en door de stad en op de twee grote invalswegen (Thorbeckeweg en Prins Bernhardplein). Met de vernieuwing van de Wilhelminasluis en de vervanging van de Zaanbrug wordt ook de doorstroming van het vaarwegennet verbeterd. Daarnaast werken we aan een betere doorstroming, snelheid en comfort van het openbaar vervoer (). Het verbeteren van de verbindingen voor het langzaam verkeer (met name de oost-westverbindingen) en het bevorderen van de verkeersveiligheid maken het een stuk aangenamer om voor ritten in de stad de fiets te gebruiken.

 

We richten ons op het bereikbaar houden van locaties die van essentieel belang zijn voor de economische ontwikkeling en de vitaliteit van Zaanstad voor zowel personen- als vrachtvervoer. We willen zorgen voor een goede doorstroming van het verkeer binnen de gemeente, ook vanwege de verkeersrelatie met de MRA.

 

We vinden het belangrijk dat de Zaanse toeristische trekpleisters goed herkenbaar en bereikbaar zijn voor bezoekers en toeristen uit de regio met het openbaar vervoer en over het water (zie programma 2).

 

In 2017 treedt de wetswijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) in werking. De doelstelling van deze wetswijziging is om gemeenten meer onderling vergelijkbaar te maken. Om deze vergelijkingen mogelijk te maken, rapporteren wij in de huidige begroting nieuwe landelijke  indicatoren.  Vooralsnog worden geen streefwaarden benoemd.

Prestatie-indicatorNulmetingRealisatie 2015Begroting 2016Begroting 2017Streef- waardeBron
Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuigNb. nieuwe BBV indicator--Veiligheid NL
Overige vervoersongevallen met een gewonde fietserNb nieuwe BBV indicator--Veiligheid NL
Tevredenheid van bewoners over bereikbaarheid van de buurt per auto69% (2012)>74%75%>75%Zaanpeiling
Tevredenheid over openbaar vervoer7,7 (2013)>7,97,98Klantenbarometer KPVV concessiegebied Zaanstreek
Percentage inwoners dat andere vervoermiddelen dan auto gebruikt voor woon-werkverkeer45% (2012)>47%48%>50%Zaanpeiling
Tevredenheid van bewoners over de bereikbaarheid van de buurt per fiets87% (2012)89%89%>89%Zaanpeiling
Tevredenheid verkeersveiligheid in de gemeente42% (2012)>42%45%>45%Zaanpeiling

Activiteiten:

 • Uitwerken kansen voor het spoor onder de grond
 • Actualisatie uitvoeringsagenda Zaans verkeer en vervoersplan
 • Langzaam verkeerplan ( in samenhang met maatregelen openbare ruimte)
 • Studies invalswegen Bernhardplein en Thorbeckeweg/Wibautstraat
 • Verdere planvorming A8-A9
 • Uitvoering ZaanIJtangent
 • Uitvoering fietsenplan
 • Locatieonderzoek fietsenstalling Inverdan
 • Vernieuwen Wilhelminasluis
 • Vervanging Zaanbrug, Onderzoek openstelling Busbrug
 • Structureel maken van de bootverbinding binnen Zaanstad en tussen Zaanstad-Amsterdam
 • Uitvoeren verkeersveiligheidsplan

Risico’s en beheersmaatregelen

Risico

Toelichting

Beheersmaatregel

Uitkeren planschade en/of nadeelcompensatie Vaart in de Zaan (Zaanbrug en Wilhelminasluis).

Het realiseren van zowel Wilhelminasluis als Zaanbrug heeft fikse ingrepen in de openbare ruimte tot gevolg. De bereikbaarheid van winkels en woningen zal onder druk komen te staan

Het treffen van maatregelen door de provincie en gemeente om dit zo beperkt mogelijk te houden.

Mogelijke overschrijding > 10% op investering Zaanbrug.

Indien de kostenoverschrijding van de aanbesteding Zaanbrug meer dan 10% bedraagt, is Zaanstad contractueel aansprakelijk voor 25% van deze kostenoverschrijding

Sturen op de voortgang van het project en kostenbeheersing door de provincie. Dit reduceert de noodzaak van het betaling van een opslag op de investering voor alle partijen (provincie, Wormerland en Zaanstad).

Terugbetalen deel subsidie Spoorse doorsnijding (onderdeel Guisweg).

Mogelijk wordt het project Guiswerg, niet geheel uitgevoerd volgens eerdere afspraken met het rijk

Dekking van deze terugbetaling staat op een overlopend passief voor het volledige bedrag. Maximale schade bedraagt het geïnvesteerde kredietbedrag.

Vertraging studie A8-A9

Het kan zijn dat er meer studie nodig is

Goede samenwerking tussen provincie en gemeente

7.2 Parkeermogelijkheden

De Evaluatie Parkeren heeft duidelijk gemaakt dat de parkeerregulering over het algemeen voldoet, maar dat het parkeerbeleid onvoldoende houvast biedt voor de gemeentelijke regie op de openbare ruimte. In de geactualiseerde parkeernota Ruime voor Parkeren zijn verbeterpunten ten aanzien van bouwplantoetsing aangebracht, waarbij we meer ruimte willen geven aan binnenstedelijke ontwikkelingen. Daarnaast is de parkeerregulering op een aantal punten aangepast.

Prestatie-indicator

Nulmeting

Realisatie
2015

Begroting 2016

Begroting
2017

Streef-
waarde

Bron

inwoners dat parkeren als grootste probleem in de buurt ziet

10 (2012)

12

<14

10

Zaanpeiling

Activiteiten:

uitvoeren van het geactualiseerde parkeerbeleid

Lasten incl. toevoegingen2017201820192020
Originele Begroting51.77336.63343.43540.899
Structurele effecten Burap-120-120-120-120
Kadernota1.3031.718612777
Beginstand begroting 2017-202052.95638.23143.92741.556
Autonome ontwikkelingen204-862-577143
Nieuw beleid-162-162-162-162
Beleidsbijstellingen4.3194.289-1.429-9.859
Dotaties reserves960-3281-277
Totale lasten begroting 2017-202058.27841.49442.04031.401
Baten incl. onttrekkingen2017201820192020
Originele begroting 2016-2019-42.952-28.630-35.583-33.245
Structurele effecten Burap0000
Kadernota100100100100
Beginstand begroting 2017-2020-42.852-28.530-35.483-33.145
Autonome ontwikkelingen-591.136906-56
Beleidsbijstellingen309-5.792-5.6882.706
Aanwendingen reserves-5.2321.7827.0727.650
Totale baten begroting 2017-2020-47.835-31.404-33.192-22.845