Algemene Reserve Sociaal

Doel

Instelling

De Algemene Reserve Sociaal (ARS) is bij Raadsbesluit 19-12-2013 ingesteld met als doel te voorzien in een semi-gesloten systeem tussen de risico’s en / of resultaten binnen het Sociaal Domein en de ARS die een bufferrol zal vervullen. Semi-gesloten wil in dit geval zeggen de dempende werking van de ARS impliceert dat er stortingen in de ARS vanuit de algemene middelen plaatsvinden als de ARS te laag is en onttrekkingen uit de ARS als deze te hoog is.

Raadsbesluit

Voeding

De Algemene Reserve Sociaal bedraagt naar verwachting ultimo 2016 € 4,835 miljoen en heeft zich de afgelopen jaren als volgt ontwikkeld:

  • Bij de resultaatbestemming 2012 is besloten een bedrag ad € 2,1 miljoen te doteren;
  • Daarnaast is in 2014 een toevoeging vanuit de reserve WMO ad € 8,1 miljoen - als gevolg van overheveling van het saldo van de reserve WMO ultimo 2014 - aan de algemene reserve sociaal (ARS) gedaan waarmee uitvoering is gegeven aan raadsbesluit 2013 / 115;
  • In 2015 is het incidentele voordeel ad € 2,5 miljoen van de uitvoering van de decentralisaties Jeugd en Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) toegevoegd aan de Algemene Reserve Sociaal;
  • Bij de Kadernota 2016-2019 is besloten ter dekking van het voorstel beschermd wonen, taakstelling maatschappelijk domein, transformatiebudget en verhogen uitvoeringskosten sociaal domein in 2016 € 3,7 miljoen te onttrekken aan de reserve;
  • Bij de begroting 2016-2019 is besloten als gevolg van de stijgende kosten voor het opvangen van asielzoekers en vluchtelingen in 2016 en 2017 een bedrag van € 250.000 uit de reserve te onttrekken;
  • In de Kadernota is gemeld dat uit de jaarrekening 2015 blijkt dat de ‘Algemene Reserve Sociaal’ (ARS) fors hoger uitkomt dan was begroot en dat het risicoprofiel afneemt met als resultaat dat in totaal een bedrag ad € 4,7 miljoen uit de reserve kan vrijvallen.

Bestedingsplan

Toelichting