Aandeel in het totaal

Doelenboom

Portefeuillehouder: D. Straat
Verantwoordelijk directeur: S. Tax

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

Zaanstad is een economisch dynamische stad. De gemeente wil dat alle Zaankanters werken en participeren naar vermogen en zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Dat kan alleen in een gezond economisch klimaat. Ondernemers en onderwijsinstellingen zijn hierin onmisbaar. Werken en leren zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zaanstad investeert daarom met partners in regionaal verband in ruimte voor werk, ondernemen en in een goede verbinding tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt.

 

De economische bedrijvigheid van Zaanstad zit in de lift. De economie trekt verder aan en dit is terug te zien in de ontwikkelingen in de stad. Veel verschillende organisaties zijn aan zet om de werkgelegenheid in Zaanstad te laten groeien, zoals ondernemers, werknemers, onderwijs- en kennisinstellingen en overheidsorganisaties in de regio. De gemeente zorgt vooral voor het verbinden van deze partners, het faciliteren van goede initiatieven en het doen van gerichte investeringen.

 

Het aantrekken van de economie heeft gevolgen voor de organisatie. Het biedt kansen voor Zaanstad maar het vraagt wel keuzes van onze organisatie over financiën en capaciteit. Een belangrijke opgave van de gemeentelijke organisatie is het scheppen van de juiste voorwaarden voor het stimuleren en faciliteren van economische activiteiten. De Omgevingswet behelst belangrijke instrumenten, zoals het omgevingsplan om regels voor de fysieke leefomgeving te stellen.  Door de Omgevingswet verkrijgen gemeenten meer bestuurlijke afwegingsruimte om regels te stellen die economische activiteiten beter faciliteren.

 

Iedere inwoner is zelf verantwoordelijk voor het vinden van werk. Lukt dat niet, dan stimuleert de gemeente hem of haar om zo snel mogelijk passend werk te vinden. Mensen die langdurig niet kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt, vragen wij een bijdrage aan de stad te leveren. Zo nodig is er een vangnet.

 

De gemeente regisseert en faciliteert als het gaat om de relatie tussen economie en onderwijs te versterken om zo de gewenste ontwikkelingen te stimuleren en aan te jagen. Als uitvoerder zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van uitkeringen en handhaving. Bij de bemiddeling van werklozen door een uitzendbureau is de gemeente opdrachtgever.

 

In de Strategische Agenda Werkgelegenheid zijn deze zeven ambities gebundeld. Ze komen in dit programma aan de orde:

1. Versterken van de economische structuur door passende vestigingsruimte aan te bieden

2. Behoud van bestaande bedrijven en aantrekken van nieuwe bedrijven

3. Het midden- en kleinbedrijf tot motor van de lokale economie maken

4. Stimuleren van sociale innovatie door ondernemers

5. Bevorderen van de aansluiting tussen onderwijs en lokale arbeidsmarkt

6. Bemiddeling verzorgen naar werk voor werknemers die extra begeleiding nodig hebben

7. Verbeteren van het beleid door meer kennis en inzicht

 

1 Aantrekkelijke stad

Zaanstad is een stad met ruimte voor ondernemers, aantrekkingskracht op bezoekers en voldoende werkgelegenheid. In vergelijking met andere gemeenten binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA), heeft Zaanstad relatief minder banen ten opzichte van de beroepsbevolking. Groei van het aantal banen draagt eraan bij dat inwoners van Zaanstad in staat zijn om zelfstandig inkomen te verwerven en hun talenten te ontplooien. In de Strategische Agenda Werkgelegenheid komen we tot 4100 banen extra in 2020.

De gemeente wil samen met het bedrijfsleven en onderwijsorganisaties voorwaarden scheppen om (banen)groei te stimuleren. Bij een goed ondernemingsklimaat past een goed verblijfsklimaat: daarmee komt Zaanstad ook in beeld bij een groeiend aantal bezoekers en toeristen.

In 2017 treedt de wetswijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) in werking. De doelstelling van deze wetswijziging is om gemeenten meer onderling vergelijkbaar te maken. Om deze vergelijkingen mogelijk te maken, rapporteren wij in de huidige begroting nieuwe landelijke indicatoren. Vooralsnog worden geen streefwaarden benoemd.

EffectindicatorNulmetingRealisatie 2015Begroting 2016Begroting 2017Streef- waardeBron
Werkgelegenheid51.34350.57351.29352.00056.343Vestigingregister
Leegstand winkelvloeroppervlakte10,2%10,5%9%9%<6%Locatus (cijfer wijzigt per kwartaal)
Leegstand bruto vloeroppervlakte kantoren15,5%14,9%15,6%15,6%<10%Kantorenmonitor (cijfer wijzigt per kwartaal)
Aantal toeristische bezoekers aan Zaanstad excl. Zaanse Schans440.000415.000465.000465.000520.000NBTC-NIPO research
Winkelpassanten Zaandam centrum166.200183.300178.500178.500180.000Locatus
Aantal overnachtingenn.v.t.n.v.t.240.000292.000Hotelmonitor
Bruto Gemeentelijk ProductNb nieuwe BBV indicator--Atlas voor Gemeenten
Aantal vestigingen (van bedrijven)Nb nieuwe BBV indicator--LISA
Aantal banenNb nieuwe BBV indicator--LISA

Om deze doelstelling te bereiken leveren we de volgende prestaties

1.1 Vestigingsklimaat bedrijven

De gemeente heeft de ambitie om de werkgelegenheid in Zaanstad te vergroten. Dit doen wij door het versterken van de (economische) positie van het bestaande bedrijfsleven, in het bijzonder het mkb, in regionaal en internationaal verband en door het aantrekken van nieuwe bedrijven en investeerders in de stad.

Met MAAK.Zaanstad investeren we in de aantrekkelijkheid van de stad, voor kleine en grote ondernemers. Een aantrekkelijke stad om in te ondernemen, omdat er voor iedere ondernemer een plek te vinden is om aan de slag te gaan. Een aantrekkelijke stad om te wonen, zodat werknemers een goede reden hebben om voor hun werk te verhuizen, of juist te blijven. Een aantrekkelijke stad om te zijn, zodat toeristen (en hun bestedingen) nog meer hun weg naar Zaanstad weten te vinden. Een aantrekkelijke stad om te blijven leren, zodat Zaankanters aantrekkelijke werknemers zijn en blijven.

Het in 2016 vastgestelde Acquisitieplan stuurt aan op een actieve en meer samenhangende acquisitie van (internationale) bedrijven en investeerders voor de komende drie jaar. Het vestigingsklimaat is een belangrijke troef om succesvol acquisitie te plegen. Voor ondernemers zijn ruimte en bereikbaarheid de belangrijkste vestigingsvoorwaarden. Fysieke ruimte wordt onder meer geboden in het Noordzeekanaalgebied. Op het Hembrug terrein en op HoogTij wordt veel energie gestoken in het aantrekken van nieuwe bedrijven en in het bieden van ruimte aan verplaatsende bedrijven. In 2017 verwachten we een aantal nieuwe bedrijven aan te trekken.

Het Acquisitieplan voeren wij via twee sporen uit. Via spoor 1 rollen wij voor ondernemers in de regio de rode loper uit door hen te begeleiden bij hun uitbreidings- of verplaatsingsvraag. De ervaring leert dat een groot deel van bedrijfsverplaatsingen en -uitbreidingen juist binnen de regio plaatsvindt. Als tweede spoor zetten wij in op regionale acquisitie van nieuwe (inter)nationale ondernemingen, bijvoorbeeld via deelname aan handelsmissies en/of acquisitieactiviteiten die aansluiten bij de krachtige sectoren van de stad: food, toerisme en maakindustrie. Hierbij zoeken wij de kracht van samenwerking met partners in de Metropoolregio Amsterdam, zoals Amsterdam Trade, Amsterdam in Business, Havenbedrijf Amsterdam en Amsterdam Airport Area.

De voorgenomen groei van de werkgelegenheid kan niet zonder een florerend midden- en kleinbedrijf (mkb). De trend op langere termijn is dat de omvang van de werkgelegenheid in het grootbedrijf afneemt en de omvang van de werkgelegenheid in het mkb toeneemt. Met het in 2016 vastgestelde mkb-plan wil de gemeente duidelijk maken dat het voor mkb-ondernemers goed toeven is in Zaanstad, dat de gemeente een optimaal vestigingsklimaat nastreeft en dat belemmeringen – binnen de wettelijke verplichtingen – zoveel mogelijk worden weggenomen. Door een reeks van maatregelen en een slimme profilering- en communicatiestrategie kan het mkb zich beter ontwikkelen en een grotere bijdrage leveren aan de groei van de werkgelegenheid. Het mkb-plan legt het Zaanse beleid langs de meetlat, bestaande uit zeven punten die voor het midden- en kleinbedrijf van belang zijn, zoals gemeentelijke dienstverlening en financieringsmogelijkheden.

Prestatie-indicator

Nulmeting

Realisatie
2015

Begroting 2016

Begroting
2017

Streef-
waarde

Bron

Functiemenging

Nb nieuwe BBV indicator

-

-

LISA

Acquisitie nieuwe bedrijven

6

12

10

12

10 per jaar

Gemeentelijke registratie

Vestigingsbegeleiding

30

60

70

60

70 per jaar

Gemeentelijke registratie

Haalbaarheidsonderzoek herontwikkeling bestaande bedrijventerreinen

0

4

3

4

3

Gemeentelijke registratie

Verlengen bestaande Keurmerken veilig ondernemen

4

4

6

6

6

Gemeentelijke registratie

Activiteiten:

Uitvoeren van de Strategische Agenda Werkgelegenheid

Ondersteunen en faciliteren van ondernemers in de regio die hun bedrijf willen verplaatsen of uitbreiden

Uitvoeren van de transformatiestrategie bedrijventerreinen

Implementeren van de nieuwe detailhandelsvisie

Uitvoeren van het acquisitieplan en het Actieplan Midden- en Kleinbedrijf

Bedrijfscontacten over vestiging of uitbreiding benutten om mogelijkheden voor toeleiding van mensen naar werk aan te kaarten. Via bezoeken/presentaties op beurzen in contact komen met nieuwe bedrijven

1.2 Toerisme bevorderen

Zaanstad kan profiteren van de aantrekkelijkheid van Amsterdam als bestemming op de (internationale) toeristische markt. De stad groeit uit haar jasje en is daarom actief op zoek naar mogelijkheden om toeristen beter te kunnen spreiden over de regio. Deze ontwikkelingen zijn voor Zaanstad hét moment om aan te haken.
Toerisme levert extra banen en dynamiek in de gemeente op. De keuze voor vestiging in een stad heeft ook te maken met beelden en gevoelens voor de omgeving. Toerisme, citymarketing en evenementen spelen hierbij een belangrijke rol. Daarom zal de gemeente de marketingactiviteiten verder professionaliseren en promoten. Eind 2016 wordt gestart met een Europese aanbestedingsprocedure. De nieuwe marktpartij krijgt de opdracht om het verhaal van Zaanstad te vertellen en te promoten vanuit de Zaanse kernkwaliteiten.

De Zaanse Schans is onze lokale toeristische magneet. Het is zaak om de groeiende stroom bezoekers langer aan onze stad/streek te binden. Met de Zaanse Schans onderzoeken wij hoe we de toenemende stroom bezoekers beter kunnen begeleiden en hoe we het gebied toekomstbestendig kunnen maken.

Met het centrum van Zaanstad, het Hembrugterrein, de Zaan als historische verbinding en de Hotspot Wormerveer hebben wij belangrijke toeristische troeven in handen. Willen wij die ten volle benutten, dan vergt dat een inspirerend verhaal met daaraan gekoppeld een kwalitatief goed toeristisch product. Het vaststellen en uitvoeren van Uitvoeringsagenda Toerisme is hierbij de basis. Er is nog veel te verbeteren op het gebied van verbindingen, verblijfsaccommodaties, kwalitatief goede horeca, arrangementen, musea en evenementen (zie programma 3). Daarmee stimuleren we niet alleen het toerisme, maar maken we onze stad ook aantrekkelijker voor onze eigen inwoners. De recent geopende VVV draagt hier zichtbaar aan bij.

Activiteiten:

Uitvoeren van de lokale Uitvoeringsagenda Toerisme Zaanstad en medewerking geven aan de uitvoering van de regionale Strategische Agenda Toerisme (MRA) tot 2020

Acquisitie van hotels, verblijfsaccommodaties en arrangementen

Implementeren van de nieuwe strategie/aanpak rond de marketing van de Zaanstreek

Uitvoeren van het regionale programma "Amsterdam Bezoeken Holland Zien", waaronder stimuleren van hotelvestiging en extra promotieactiviteiten

Verdubbelen van de frequentie van de bootverbinding tussen Zaandam, Zaanse Schans en Wormerveer

We investeren in de Bodecentrumkade om de aantrekkelijkheid voor riviercruises te bevorderen

Risico’s en beheersmaatregelen

Risico

Toelichting

Beheersmaatregel

Marktpartijen haken niet voldoende aan bij de Uitvoeringsagenda Toerisme Zaanstad

Private partijen doen niet mee, ondanks gemeentelijke investeringen

Met zo veel mogelijk partijen/potentiële exploitanten in gesprek gaan.

Samenwerking tussen gemeente Zaanstad en de Zaanse Schans verloopt moeizaam

Doelstellingen worden niet behaald omdat er met de Zaanse Schans verschil van inzicht is in de werkwijze en samenwerking

Met elkaar nieuwe afspraken maken over het samenwerkingsproces

2 Iedereen aan het werk

Alle Zaankanters doen mee naar vermogen. Mensen zoeken in eerste instantie zelf een baan. Waar dat niet lukt, biedt de gemeente ondersteuning door actief vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Dat geldt voor mensen in een uitkeringssituatie, voor jongeren die een leerwerkplek, werkervaringsplaats of stage zoeken en voor de nieuwe doelgroepen van mensen met verminderde loonwaarde die in het kader van de Participatiewet onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen.

Ondanks betere resultaten in de uitstroom naar werk, neemt het aantal uitkeringen toe. Dit is een landelijke trend. We zien de groei wel afvlakken maar in Zaanstad groeit het aantal uitkeringen meer dan het landelijk gemiddelde. Dit komt onder andere door de economische structuur van onze stad. Zaanstad kent een minder sterke aanwezigheid van groeisectoren, zoals ICT en adviesdiensten. Sectoren waar wij van oudsher sterk in zijn - industrie en bouw - groeien minder snel. Met name de voedingsmiddelenindustrie reageert minder sterk op conjuncturele schommelingen en kent een hoge mate van automatisering. De bouwsector laat weliswaar tekenen van herstel zien, maar de aantrekkende vraag wordt vooral ingevuld door ZZP’ers, die meer uren gaan werken, dan dat er banen bij bouwbedrijven bijkomen.
Het feit dat Zaanstad relatief veel lager opgeleiden kent speelt ook een rol in hogere groei van het aantal uitkeringen. Lager opgeleiden zijn vaker werkloos. Bovendien speelt het verdringingseffect een rol. Banen die in principe geschikt zijn voor lager opgeleiden worden ingevuld door hoger opgeleiden. Dit komt bijvoorbeeld vaak voor in de horeca, een sector die in Zaanstad een sterke werkgelegenheidsgroei kende. Het verdringingseffect bedraagt ongeveer 60%. Dat betekent dat van de tien banen die voor lager opgeleiden geschikt zijn, er zo’n zes door mensen wordt vervuld die daarvoor overgekwalificeerd zijn. In Zaanstad, met een relatief groot aandeel laagopgeleiden in de beroepsbevolking, ondervindt in sterke mate de negatieve gevolgen van dit verdringingseffect.

De groei van het aantal uitkeringen blijft onwenselijk gezien de economische en motiverende kracht die van werk uitgaat. Met de Strategische Agenda Werkgelegenheid stimuleert de gemeente daarom economische groei en maatschappelijk rendement. Rendement zit in het aan het werk krijgen of houden van zo veel mogelijk mensen, met name diegenen die daar ondersteuning bij nodig hebben. Dit vereist van Zaanstad dat de match tussen het aanbod van en de vraag naar werk verbetert. Via gerichte werkgeversbenadering en doorontwikkeling van het regionale instrumentarium werkt de gemeente aan dit vraagstuk. Daarnaast investeren we gericht op het creëren van participatiemogelijkheden, in betaald werk of in werkzaamheden die de kwaliteit van Zaanstad verhogen.

Dit jaar benadert Zaanstad het landelijk gemiddelde percentage netto arbeidsparticipatie, terwijl dit in 2014 iets achterbleef. In 2015 heeft Zaanstad herstel getoond.

Verdeelmodel
Voor 2017 geldt een verbeterde versie van het Verdeelmodel. Dit Verdeelmodel gaat uit van integrale data in plaats van enquêtegegevens. In 2015 was Zaanstad voordeelgemeente, door de aanpassingen in 2016 werd Zaanstad nadeelgemeente. De consequenties van de aanpassingen in 2017 zijn nog onbekend. Dit schept onzekerheid voor het financiële beeld en vormt een risico. Vanwege deze onzekerheid is de bijstand kostenneutraal in de begroting opgenomen. In oktober 2016 worden de voorlopige budgetten van 2017 bekend gemaakt. Een kleine wijziging van 1% van de BUIG leidt tot een aanpassing van 0,6 miljoen euro in de Zaanse begroting. Dat vraagt om behoedzaamheid en extra maatregelen om de uitstroom te vergroten en de instroom te beperken.

In 2017 treedt de wetswijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) in werking. De doelstelling van deze wetswijziging is om gemeenten meer onderling vergelijkbaar te maken. Om deze vergelijkingen mogelijk te maken, rapporteren wij in de huidige begroting nieuwe landelijke indicatoren. Vooralsnog worden geen streefwaarden benoemd.

EffectindicatorNulmetingRealisatie 2015Begroting 2016Begroting 2017Streef- waardeBron
Percentage netto arbeidsparticipatieNb nieuwe BBV indicator--CBS

Om deze doelstelling te bereiken leveren we de volgende prestaties

2.1 Intensiveren en versterken relatie werkgevers

Een goede relatie met werkgevers is van groot belang, omdat zij werkgelegenheid creëren waarmee burgers zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Wij zoeken werkgevers actief op en vragen hen naar vacatures, ook voor leerwerkbanen en werkervaringsplaatsen. Daarnaast hebben wij in samenwerking met regionale werkgevers het Regionaal Werkbedrijf Zaanstreek-Waterland opgericht. De gemeente neemt als werkgever zelf ook haar verantwoordelijkheid door 5% van haar personeelsbestand beschikbaar te stellen voor mensen met grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt.

 

Het recent opgestelde Koersbesluit Uitvoeringsorganisatie Brede Participatieopgave ZaanstadSociale Wijkteams geeft nadere invulling aan de verbrede Participatieopgave. Hier ligt de prioriteit bij betaald werk. Maatschappelijke participatie wordt gewaardeerd als opmaat naar een betaalde baan. Zaanstad belegt de uitvoering van de Participatieopgave en de oude WSW-taken primair bij de en het nieuw te ontwikkelen Participatiebedrijf. Vanaf 2017 ligt de toegang ook bij de Sociale Wijkteams.

 

In het kader van Social Return On Investment (SROI) zoekt Zaanstad actief contact met werkgevers door gebruik te maken van het integrale acquisitienetwerk binnen het stedelijke- en maatschappelijke domein. Wij nemen de werkgever werk uit handen, denken mee en adviseren hen, nemen mogelijke risico’s en andere belemmeringen weg en bieden waar nodig financiële ondersteuning op maat. Wanneer vraag en aanbod niet met elkaar in lijn zijn, blijven wij actief onderzoeken hoe dit beter kan. Bij inkoop wordt een SROI-criterium toegepast, variërend van 2% tot 5% over de opdrachtwaarde of de gerealiseerde omzet. Deze waarde dient de opdrachtnemer te besteden aan het plaatsen van werkzoekenden op een arbeids-, uitzend- of detacheringscontract, leerwerkbaan, stage- of werkervaringsplaats.

 

Prestatie-indicatorNulmetingRealisatie 2015Begroting 2016Begroting 2017Streef- waardeBron
Aantal beëindigde uitkeringen wegens werkaanvaarding337 (2012)357650700650 jaarlijksGemeentelijke registratie
Aantal bezochte werkgeversn.v.t.320250250250 jaarlijksGemeentelijke registratie
Aantal gerealiseerde werkplekken en garantiebanen voor mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt in Zaanstadn.v.t.UWV203050Gemeentelijke registratie
Omvang van de SROI verplichting en het realisatievermogen van Zaanstadn.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.Gemeentelijke registratie
Aantal uitkeringen met parttime inkomstenn.v.t.n.v.t.500600500Gemeentelijke registratie

Activiteiten:

 • Uitvoeren van contractuele afspraken met opdrachtnemers van de gemeente in het kader van SROI
 • Investeren in persoonlijke ontwikkeling en zelfsturing van werkzoekenden
 • Bevorderen van de flexibele inzet naar werk
 • Werkgevers actief benaderen, relaties onderhouden en dienstverlening verbeteren, waarbij werkgevers worden ontzorgd door werving, selectie en matching uit handen te nemen
 • Bevorderen van de flexibele inzet naar werk
 • Inzetten op meer uitstroom van mensen uit de bijstand met parttime inkomsten
 • Inzetten van plaatsingsbevorderende instrumenten, zoals de proefplaatsing, stimulering subsidies, scholings-begeleidingsvouchers en omscholing
 • Benutten van contacten met werkgevers, maatschappelijke organisaties, onderwijs en MKB om mogelijkheden te verkennen om te komen tot een Lokaal Sociaal Akkoord
 • Implementatie van integrale diagnosestelling samen met de Sociale Wijkteams
 • Activeren van werkzoekenden aan de voorkant én vóór instroom in de uitkering

Risico’s en beheersmaatregelen

Risico

Toelichting

Beheersmaatregel

Een verder oplopend tekort van BaanStede

Als het tekort verder oploopt en ten laste komt van het participatiebudget, dan gaat dit ten koste van andere maatregelen om mensen aan het werk te helpen. In de begroting is een oplopend bedrag (ruim €0,7 miljoen tot 2018) opgenomen als gevolg van het tekort bij BaanStede

Besloten is om BaanStede stop te zetten. Participatiebedrijf wordt opgericht

In dienst nemen arbeidsbeperkten verloopt niet volgens plan

In het Sociaal Akkoord 2013 is een afspraak gemaakt om 125.000 mensen met een beperking bij reguliere werkgevers aan het werk te krijgen. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de werkgevers zelf

Marktbewerkingsplan in het Regionaal Werkbedrijf uitvoeren en ons vermogen om werkgevers te betrekken bij de maatschappelijke opgave

2.2 Organiseren van beschut werk

Met de komst van de Participatiewet als onderdeel van de drie decentralisaties zijn de zorgtaken van de gemeente uitgebreid. Hiermee is de gemeente onder meer verantwoordelijk geworden voor de arbeidsmarkt toeleiding van mensen met een arbeidshandicap. Uit eerder opgedane ervaring blijkt dat arbeidsgehandicapten niet zomaar op een vacature te plaatsen zijn. De expertise van BaanStede kan bijdragen aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van Zaankanters met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

 

In het licht van de reeds opgedane ervaringen met BaanStede, is in de regio Zaanstreek-Waterland geïnvesteerd in een regionale samenwerking met de gemeente Purmerend. De samenwerking vanuit het programma Participatie en het Koersbesluit leidt tot oprichting van een nieuw Participatiebedrijf als vervolg op BaanStede. Het streven is om per 1 januari 2018 operationeel te zijn. Hiervoor treffen wij de nodige voorbereidingen.

 

De gezamenlijke inzet is het realiseren van een voorziening die één aanpak biedt voor het verbeteren van de arbeidsparticipatie van die mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Deze voorziening moet enerzijds een beschutte werkplek bieden voor die mensen die dat nodig hebben. Anderzijds moet het een leerwerkomgeving bieden voor die mensen die door omstandigheden lange tijd niet in staat zijn geweest om te werken en weer arbeidsritme willen opdoen. Tenslotte streven we ernaar dat deze voorziening ook in staat is om de match van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te verzorgen. Zo kunnen we blijven inzetten op een inclusieve arbeidsmarkt waarbij zo veel mogelijk Zaankanters op reguliere banen kunnen participeren.

 

Samen met de arbeidsmarktregio Zaanstreek-Waterland werkt Zaanstad aan de realisatie van participatieplekken voor mensen die zijn aangewezen op een beschutte werkomgeving. Dit is een omgeving waar mensen een betekenisvolle dagbesteding hebben of waar mogelijk werken onder specifieke omstandigheden. Bij deze uitvoering leggen wij prioriteit bij het realiseren van loonvormende arbeid.

 

Prestatie-indicatorNulmetingRealisatie 2015Begroting 2016Begroting 2017Streef- waardeBron
Transitie van WSW-organisatie BaanStede heeft een integrale voorziening voor de onderkant van de arbeidsmarkt als resultaatn.v.t.0Transitie loopt volgens planningVoorbereidingen treffen voor oprichting van het ParticipatiebedrijfTransitie loopt volgens planningRapportage BaanStede
Realiseren van participatieplekken voor mensen die zijn aangewezen op een beschutte omgevingn.v.t.242415 jaarlijksGemeentelijke registratie

Activiteiten:

 • Gecoördineerde Werkgeversbenadering verbinden met de wijkgerichte benadering Sociale Wijkteams
 • In samenwerking met gemeente Purmerend voorbereidingen treffen voor het oprichten van het Participatiebedrijf
 • Kennis en ervaring BaanStede integreren in eigen dienstverlening en het nieuw op te richten Participatiebedrijf
 • Medewerkers groenbedrijf BaanStede binnen de gemeente overnemen

Risico’s en beheersmaatregelen

Risico

Toelichting

Beheersmaatregel

Samenwerking met de gemeente Purmerend in voorbereiding op het oprichten van het participatiebedrijf verloopt niet zoals gepland

Arbeidsmarktbeleid op het gebied van beschut werken heeft belang bij een regionale aanpak

Plannen van aanpak en implementatieplannen opstellen

Hogere uitvoerings- en transitiekosten met de overgang van BaanStede naar Participatiebedrijf

Zaanstad en Purmerend willen het huidige SW-bedrijf BaanStede omvormen voor de brede doelgroep van de Participatiewet. Dit leidt tot meer taken en omvormingskosten

Het opstellen van een gedegen bedrijfsplan inclusief begroting en implementatieplan

2.3 Iets terug doen voor een uitkering

Zaanstad vraagt iedereen met een uitkering daarvoor naar vermogen iets terug te doen. Voor mensen met arbeidsvermogen betekent dit, dat zij zich inzetten voor de terugkeer naar de reguliere arbeidsmarkt of dat zij de loonwaarde inzetten die ze wél hebben.

Ook mensen die (nog) niet op de reguliere arbeidsmarkt aan de slag kunnen, doen iets terug voor hun uitkering. Zij kunnen op diverse manieren maatschappelijk participeren, bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk, een participatieplaats, mantelzorg, dagbesteding of op de nieuwe beschutte participatieplekken. Zaanstad vindt het belangrijk om ondersteuning te bieden voor iedereen om naar eigen vermogen mee te doen in de samenleving. Hierbij wordt gezamenlijk gekeken naar hoe zij die bijdrage kunnen leveren. Er is dit jaar gewerkt om zoveel mogelijk mensen uit het bestand te spreken. Ook komend jaar zet de gemeente zich actief in om een beter zicht te hebben op de maatschappelijke participatie van mensen met een uitkering.

 

Omdat wij de prioriteit leggen bij re-integratie naar de reguliere arbeidsmarkt en omdat we uitgaan van de eigen verantwoordelijkheid van iedereen, zetten we het wettelijke instrument ‘tegenprestatie’ in Zaanstad alleen in als een sluitstuk. Wij beginnen met afspraken over re-integratie met de mensen die naar de arbeidsmarkt kunnen terugkeren, of met afspraken over maatschappelijke participatie met mensen voor wie dat (nog) niet aan de orde is. Vaardigheden leren, werkervaring opdoen, scholing en sociale activering zijn onderdeel van deze afspraken. De nadruk ligt op het vrijwillig leveren van een bijdrage aan de samenleving. Het wettelijke instrument ‘tegenprestatie’ zetten wij pas in als mensen niet uit zichzelf, naar vermogen, op een of andere wijze participeren en daarmee iets terugdoen voor hun uitkering.

 

In 2017 treedt de wetswijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) in werking. De doelstelling van deze wetswijziging is om gemeenten meer onderling vergelijkbaar te maken. Om deze vergelijkingen mogelijk te maken, rapporteren wij in de huidige begroting nieuwe landelijke  indicatoren.  Vooralsnog worden geen streefwaarden benoemd.

Prestatie-indicatorNulmetingRealisatie 2015Begroting 2016Begroting 2017Streef- waardeBron
Aantal lopende re-integratievoorzieningenNb. nieuwe BBV indicator--CBS
Het percentage mensen waarmee afspraken zijn gemaakt over wat zij aan maatschappelijke participatie doen voor hun uitkeringn.v.t.72%90%90%90%Gemeentelijke registratie
Aantal personen met een bijstandsuitkering en een afstand tot de arbeidsmarkt dat een zinvolle maatschappelijke participatieplaats heeftn.v.t.n.v.t.300350750 jaarlijksGemeentelijke registratie

Activiteiten:

 • Uitvoeren van aanpak Sociale Wijkteams rondom de inzet van ondersteuning bij maatschappelijke participatie voor uitkeringsgerechtigden
 • Inzetten van ondersteuning, activering en begeleiding bij het plaatsen (vinden en behouden) van uitkeringsgerechtigden op onder andere vrijwilligerswerk, participatieplaatsen en dagbesteding
 • De wettelijke tegenprestatie opleggen als sluitstuk van participatie- en re-integratie-uitvoering

Risico’s en beheersmaatregelen

Risico

Toelichting

Beheersmaatregel

Verdringing van betaald werk.

De wettelijke tegenprestatie en participatieplaatsen mogen alleen onbetaald en additioneel werk betreffen

Hiertoe voorwaarden stellen bij te sluiten overeenkomsten.

2.4 Aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs

De jeugdwerkloosheid is hoog. Jongeren die voortijdig zonder diploma van school gaan, komen vaak niet of heel moeilijk aan het werk. Zaanstad vindt het belangrijk om starters op de arbeidsmarkt een goede start te bieden (Ambitie 5 van de Strategische agenda werkgelegenheid). Zaanstad heeft daarom extra aandacht voor de doorstroom van kwetsbare jongeren vanuit praktijkonderwijs naar werk. De dienstverlening vanuit het Jongerenloket is hierin succesvol gebleken en wordt gecontinueerd. Daarnaast kijken wij samen met scholen en werkgevers naar de arbeidsmarktrelevantie van het huidige onderwijsaanbod en het voorkomen van voortijdig schooluitval.

Prestatie-indicatorNulmetingRealisatie 2015Begroting 2016Begroting 2017Streef- waardeBron
Pertentage werkloze jongerenNb nieuwe indicator--Verwey-Jonker instituut
Aantal geplaatste jongeren op werk, leerwerkbanen (BBL), overige scholing en werkervaringsplaatsn.v.t.n.v.t.120120120 jaarlijksGemeentelijke registratie

Activiteiten:

 • Uitvoeren van het MBO, primair en voorgezet speciaal onderwijs (Pro VSO) om de vroegtijdige uitval door de entreeopleiding te beperken
 • Opzetten en onderhouden van een netwerk om scholen en bedrijven bij elkaar te brengen; zowel aan de onderkant van het onderwijs als op hbo/wo-niveau en hoger
 • Onderhouden van het netwerk Arbeidsintegratie (Pro/VSO, gemeente, UWV) om aansluiting school en arbeidsmarkt te versterken
 • Monitoren van de aanvragen van scholingsbelemmeringen en aanmeldingen voor doelgroep-register, om gebruik te kunnen maken van de No-risk polis UWV en garantiebanen
 • Onderzoeken leerwerkvoorziening Zaanstad
 • Inzetten van de Leerwerkstraat op maat

Risico’s en beheersmaatregelen

Risico

Toelichting

Beheersmaatregel

Onvoldoende medewerking van werkgevers en scholen.

Voor het realiseren van leerwerkbanen en stages is samenwerking met werkgevers en scholen noodzakelijk

Intensiveren relatie met werkgevers en scholen, goede voorlichting en ontzorgen scholen en werkgevers.

3 Een financieel vangnet voor wie dat nodig heeft

Voor wie niet zelfstandig in zijn levensonderhoud kan voorzien, is er ondersteuning op weg naar werk, participatie en inkomen. Draagvlak voor het vangnet realiseren wij door naleving te bevorderen en fraude aan te pakken.

EffectindicatorNulmetingRealisatie 2015Begroting 2016Begroting 2017Streef- waardeBron
Aantal uitkeringen december2.820 (eind 2012)4.0464.1464.3003.800Gemeentelijke registratie

Om deze doelstelling te bereiken leveren we de volgende prestaties

3.1 Rechtmatige inkomensverstrekking

De gemeente verstrekt een uitkering aan wie dat nodig heeft. Dat doen wij tijdig, efficiënt en met een dienstverlening die gericht is op maatwerk. Een rechtmatige inkomensverstrekking is gebaseerd op drie pijlers: een duidelijke vraagverheldering, het bevorderen van naleving bij de inwoner die een uitkering nodig heeft en een snelle signalering van onrechtmatige uitkeringssituaties. Wij investeren in het kennen van onze klanten en in informatieoverdracht. Dat doen we mede vanuit de gedachte dat iemand die zich gekend voelt, eerder geneigd is de regels na te leven. Daarom is het van belang dat deze regels vooraf helder en duidelijk zijn voor de persoon voor wie die regels gelden. Een snelle signalering van onrechtmatige uitkeringssituaties de sluitpost van ons handhavingsbeleid. Ons streven is om onrechtmatige situaties in beeld te hebben binnen zes maanden nadat ze zijn ontstaan. Hierdoor blijven de gevolgen van de onrechtmatige situatie voor alle betrokkenen zo klein mogelijk.

Prestatie-indicator

Nulmeting

Realisatie
2015

Begroting 2016

Begroting
2017

Streef-
waarde

Bron

Fraude wordt binnen zes maanden gesignaleerd

n.v.t.

n.v.t.

100%

50%

100%

Eigen registratie

Preventiequotum (verschil tussen aanvragen en toekenningen)

8,1% (2012)

6%

8%

8%

8% jaarlijks

Eigen registratie

Percentage van de uitkeringsaanvragen dat wordt afgehandeld binnen de wettelijke termijn

99% (2013)

81%

99%

83%

99% jaarlijks

Eigen registratie

Activiteiten:

Verstrekken uitkeringen

Vergroten nalevingsbereidheid door gericht te handhaven

Inzetten op preventieve handhaving door informeren en communicatie

Verbeteren lik-op-stukbeleid door afhandeling van signalen te versnellen

Lasten incl. toevoegingen2017201820192020
Originele Begroting84.00585.49886.86184.811
Structurele effecten Burap-102-102-102-102
Kadernota-4.173-4.093-4.390-3.190
Beginstand begroting 2017-202079.73081.30282.36981.518
Autonome ontwikkelingen3.7634.0324.4195.281
Beleidsbijstellingen746537310786
Totale lasten begroting 2017-202084.23985.87287.09887.585
Baten incl. onttrekkingen2017201820192020
Originele begroting 2016-2019-62.415-64.016-65.519-65.066
Structurele effecten Burap0000
Kadernota4.9104.8305.0903.890
Beginstand begroting 2017-2020-57.505-59.186-60.429-61.176
Autonome ontwikkelingen-2.684-2.894-3.494-3.244
Aanwendingen reserves352193380-25
Totale baten begroting 2017-2020-59.837-61.887-63.543-64.445