Aandeel in het totaal

Doelenboom

Portefeuillehouder: G. Faber, L. Vissers-Koopman
Verantwoordelijk directeur: A. Roggeveen

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

Iedereen wil wonen, werken, naar school gaan, winkelen en uitgaan in een veilige en schone omgeving. De gemeente zet zich daarom met partners in voor de algemene veiligheid en werkt nauw samen op het gebied van veiligheid, handhaving en toezicht. Daarbij maken wij zoveel mogelijk gebruik van de kennis en betrokkenheid van buurtbewoners en ondernemers. De rol van bewoners en ondernemers ten aanzien van veiligheid in huis, bedrijf en buurt groeit. Zo hebben inwoners meer input geleverd voor het vaststellen van de prioriteiten in het Integraal VeiligheidsprogrammaHandhavingsprogramma (IVP) en het (HHP). Dit zijn de twee leidende beleidsstukken binnen dit programma. Juist de betrokkenheid van bewoners en ondernemers bij hun leef- en werkomgeving draagt bij aan de sociale kwaliteit van de stad. Men kent elkaar, weet wat er speelt in de buurt en wanneer sprake is van onwenselijk- of verdacht gedrag.

 

De intensieve inzet op overlast door jeugdgroepen en overlast en onveiligheid in horecagebieden zetten wij voort. De Czarinastraat en de Zilverpadsteeg in Zaandam zijn kwetsbare gebieden qua leefbaarheid en krijgen extra aandacht op alle terreinen van overlast en onveiligheid.

 

Een speciale vorm van handhaving en toezicht is het nautisch beheer op de  Zaan en de Nauernasche Vaart. Door gericht toezicht, het aanspreken van schippers op (snelheids)overtredingen en een alerte bediening van bruggen en sluizen zorgen we voor een vlotte en veilige doorvaart.

 

1 Sociale veiligheid

Inwoners van Zaanstad moeten veilig kunnen wonen, werken, recreëren en leren in de gemeente. Elke vier jaar vindt een analyse plaats over de gehele veiligheidsproblematiek. Op basis daarvan stelt de gemeente een beleidsplan en jaarlijks een uitvoeringsprogramma vast. Op basis van de Veiligheidsanalyse 2014 is het Integraal Veiligheidsplan 2015-2018 vastgesteld. De prioriteiten hierin zijn: sociale veiligheid, fysieke veiligheid, jeugdoverlast en georganiseerde misdaad. De gemeente draagt als regisseur zorg voor een goede uitvoering van het IVP in samenwerking met de partners.

Sociale veiligheid is nauw verbonden met sociale vraagstukken en het tegengaan van (jeugd)overlast. Deze onderwerpen krijgen een plek in de nieuwe infrastructuur van Sociale Wijkteams, Jeugdteams en de begeleiding van huishoudens via het Vangnet, de structuur voor multiprobleemgezinnen en het Veiligheidshuis (zie programma 1).

Voor het realiseren van de kerntaken uit de nota Antidiscriminatiebeleid Zaanstad verstrekt de gemeente een subsidie aan het Bureau Discriminatiezaken.

Om deze doelstelling te bereiken leveren we de volgende prestaties

1.1 Uitvoering en regie Integraal Veiligheidsplan

De gemeente werkt samen met de ketenpartners aan de uitvoering van het IVP en monitort de resultaten. We experimenteren met het versterken van de gemeentelijke informatiepositie en daarmee het verstevigen van de regierol op veiligheidsgebied.

Ter vergroting van de objectieve veiligheid zetten wij in op het verminderen van veelvoorkomende vormen van criminaliteit, zoals woninginbraak, overvallen, straatroof en geweld waaronder huiselijk geweld en kindermishandeling

Samen met politie, justitie en de Belastingdienst zetten we bestuurlijke maatregelen in als barrière tegen vormen van georganiseerde criminaliteit (verwevenheid onder- en bovenwereld).

In 2017 treedt de wetswijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) in werking. De doelstelling van deze wetswijziging is om gemeenten meer onderling vergelijkbaar te maken. Om deze vergelijkingen mogelijk te maken, rapporteren wij in de huidige begroting nieuwe landelijke indicatoren. Vooralsnog worden geen streefwaarden benoemd.

Prestatie-indicator

Nulmeting

Realisatie
2015

Begroting 2016

Begroting
2017

Streef-
waarde

Bron

Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

5,4 (2015)

5,4

NB nieuwe BBV indicator

-

-

CBS

Diefstallen uit woningen per 1000 inwoners

2,7 (2015)

n.v.t.

N.B. nieuwe BBV indicator

-

-

CBS

Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners

4,0 (2015)

n.v.t.

N.B. nieuwe BBV indicator

-

-

CBS

Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners

7,5 (2015)

7,5

NB nieuw BBV indicator

-

-

CBS

Verminderen aantal incidenten sociale kwaliteit

3.883 (2013)

3.772

4.000

3.750

3.700

Driehoeksmonitor

Activiteiten:

Adequate behandeling van woonoverlast, burenruzies, overlast ten gevolge van drugs- en alcoholgebruik van gestoorde personen

Experimenteren met ketenpartners om te zorgen dat hulpverleningsinstanties eerder zicht hebben op verwarde personen, zodat zij eerder kunnen interveniëren

In het kader van Donkere Dagen Offensief en Keurmerk Veilig Ondernemen organiseren we overvaltrainingen voor ondernemers, campagnes tegen woninginbraken en voorlichting op scholen tegen straatroof

Versterken van de verbinding met het Veiligheidshuis door met de ketenpartners gebruik te maken van een nieuwe methodische groepsaanpak

Samen met makelaarsverenigingen en politie vastgoedfraude, drugshandel en witwassen aanpakken

Met de ketenpartners onderzoeken hoe we de aanpak van ondermijning kunnen verbeteren en barrières kunnen verhogen voor de georganiseerde misdaad

2 Fysieke veiligheid

Bij fysieke veiligheid zijn de thema’s onder meer brandveiligheid, gevaarlijke stoffen, ad hoc incidenten in de openbare orde, brandweerzorg, (natuur)rampen, evenementveiligheid en ongelukken of calamiteiten in gebouwen of op straat.

EffectindicatorNulmetingRealisatie 2015Begroting 2016Begroting 2017Streef- waardeBron
Crisisbeheersing is kwalitatief op orden.v.t.n.v.t.Kwalificatie ‘voldoende’Kwalificatie 'goed'Kwalificatie ‘goed’ (2017)Eigen evaluatie op daadwerkelijke calamiteiten in Zaanstad en jaarlijkse systeemtest door landelijk bureau.

Om deze doelstelling te bereiken leveren we de volgende prestaties

2.1 Ramp- en crisisbestrijding

Een kwalitatief goede brandweerzorg en een professioneel voorbereide crisisorganisatie zijn van groot belang om snel en adequaat te reageren op crises, branden, calamiteiten en andere (natuur)rampen. De Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW) voert op basis van de wet en de gemeenschappelijke regeling taken uit op het gebied van brandweer, meldkamer, multidisciplinaire taken, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), bevolkingszorg en bedrijfsvoering. De gemeente Zaanstad levert een financiële bijdrage aan de VrZW. Daarnaast leveren wij personeel voor de uitvoering van taken op het gebied van bevolkingszorg. De gemeenten in de VrZW zijn samen verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van bevolkingszorg (communicatie, opvang, informeren verwanten en nafase) tijdens een crisis of calamiteit. Het werkgebied van de VrZW omvat de gemeenten Zaanstad, Waterland, Edam-Volendam, Beemster, Purmerend, Wormerland, Oostzaan en Landsmeer, en een deel van het Noordzeekanaal. De burgemeester van Zaanstad is voorzitter van de veiligheidsregio.

In 2016 is de piketorganisatie van Bevolkingszorg effectiever en kleiner gemaakt. In 2017 zal hiervoor extra aandacht zijn bij oefeningen en het opleidingsprogramma.

Prestatie-indicator

Nulmeting

Realisatie
2015

Begroting 2016

Begroting
2017

Streef-
waarde

Bron

Percentage medewerkers gemeentelijke kolom met een rol in de crisisorganisatie dat deelneemt aan opleidings- en trainingsprogramma van de VrZW

n.v.t.

n.v.t.

100%

100%

100%

VrZW-overzichten

Evalueren van GRIP-situaties en oefeningen

n.v.t.

n.v.t.

100%

100%

100%

VrZW-overzichten

Activiteiten:

Zie ook onderdeel Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland in de paragraaf Verbonden Partijen

Deelnemen in de coördinatie van crises, zoals het leveren van personeel voor piketfuncties en deelnemen aan oefeningen

2.2 Openbare orde

De gemeente Zaanstad monitort en bewaakt de openbare orde in allerlei situaties die zich gedurende het jaar voordoen. Daarnaast zet de gemeente zich in voor de veiligheid bij (grote) evenementen.
Evenementen zijn belangrijk voor de marketing en economie van Zaanstad en dragen bij aan het realiseren van verschillende Zaanse beleidsdoelen. Daarbij is veiligheid een integraal onderdeel van een evenement zoals bijvoorbeeld de Dam-tot-Damloop.

Prestatie-indicator

Nulmeting

Realisatie
2015

Begroting 2016

Begroting
2017

Streef-
waarde

Bron

Percentage evenementen op de evenementenkalender met risicoklasse C t/m E, waarbij openbare orde en veiligheid een integraal onderdeel is bij vergunningsverlening

n.v.t.

n.v.t.

100%

100%

100%

Gemeentelijke registratie

Activiteiten:

Coördineren van veiligheid bij grote evenementen

3 Toezicht en handhaving

Handhaven is het opheffen van overtredingen van wet- en regelgeving, gericht op het vergroten van veiligheid en verminderen van overlast. Toezichthouders constateren overtredingen zelf ter plaatse, of doordat bewoners een melding doen. Bij constatering van een overtreding moeten wij handhavend optreden, afhankelijk van de aard van de overtreding. Uitgangspunt is dat wij zoeken naar een passende oplossing in overleg met alle betrokkenen, binnen de kaders die wet- en regelgeving biedt. Op deze wijze voorkomen wij onnodige juridische procedures.

Bewoners hebben een belangrijke rol bij handhaving en toezicht, doordat zij via meldingen allerlei misstanden kenbaar maken. Daarnaast kunnen bewoners in hun buurt een rol spelen bij het voorkomen of tegengaan van (lichtere vormen van) overlast. In buurten waar bewoners elkaar kennen en aandacht hebben voor elkaar en de leefomgeving, is de kans kleiner dat conflicten ontstaan en lossen mensen eerder de conflicten op zonder tussenkomst van de gemeente.

Dit programma heeft raakvlakken met maatschappelijke voorzieningen (programma 3) en het tegengaan van overlast en verloedering (programma 6). Jaarlijks stelt de gemeente een Handhavingsprogramma vast met de prioriteiten.

Om deze doelstelling te bereiken leveren we de volgende prestaties

3.1 Het uitvoeren van het handhavingsprogramma

Het Handhavingsprogramma geeft jaarlijks een overzicht van de inzet op alle toezichts- en handhavingstaken op het gebied van kinderopvang, horeca, milieu, ruimtelijke ordening, (bestaande) bouw, monumenten, brandveiligheid, openbare ruimte en openbaar water. Door handhaving moet het aantal overtredingen door burgers en bedrijven verminderen.

De gemeente monitort een groeiend aantal woningen met een kwetsbare fundering. Dat aantal groeit onder meer als gevolg van rioleringswerk in oudere wijken. Wanneer we meer woningen in monitoring hebben kan dat leiden tot meer bestuursdwang om herstel af te dwingen. (zie programma 6).

De aandacht voor horeca en voor naleving van de Drank- en Horecawet blijft onverminderd hoog.
De handhaving op kinderopvang is in overleg met de Inspectie geïntensiveerd, met name bij locaties die niet alert reageren op geconstateerde overtredingen.

Prestatie-indicator

Nulmeting

Realisatie
2015

Begroting 2016

Begroting
2017

Streef-
waarde

Bron

Aantal controles supermarkten/slijterijen op naleving Drank- en Horecawet

120 (2014)

160

120

120

120

Gemeentelijke registratie

Aantal meldingen bouwen en RO, horeca, APV, openbare ruimte (handhaving) en parkeren

669

n.v.t.

650

550

n.v.t.

Gemeentelijke registratie

Aantal keren dat bestuursdwang is opgelegd bij funderingsherstel

5 (2014)

3

5

5

5

Gemeentelijke registratie

Aantal gemonitorde bouwblokken m.b.t. zakkingsgedrag fundering

1.762 (2013)

3061

3.300

4.400

4.000

Gemeentelijke registratie

Activiteiten:

Het Handhavingsprogramma geeft jaarlijks een overzicht van de inzet op alle toezicht- en handhavingstaken op het gebied van kinderopvang, horeca, milieu, ruimtelijke ordening, (bestaande) bouw, monumenten, brandveiligheid en openbare ruimte

Toezicht en handhaving van de Drank- en Horecawet

Handhaven van de kwaliteitseisen m.b.t. peuterspeelzalen, kinderopvang en gastouders

Toezicht op veiligheid en overlast bij evenementen

Toezicht op kwetsbare funderingen en in samenwerking met het Gemeentelijk Adviesbureau Funderingsherstel bewoners stimuleren tot herstel over te gaan en daarmee een handhavingstraject te voorkomen

Handhaven van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Handhaven van parkeeroverlast om de verkeersveiligheid te vergroten

Zorgen voor (brand)veilig gebruik van bouwwerken en percelen

Alert afhandelen van meldingen door burgers en adequaat optreden bij incidenten

3.2 Toezicht op vaarwegen

Op het water gelden, net als op de weg, verkeersregels en maximumsnelheden. Er is sprake van schaalvergroting bij de beroepsvaart. Grotere schepen - langer en breder - brengen hun goederen naar de bedrijven gelegen aan de Zaan en het achterland. De cruise en recreatievaart nemen toe. Het overtreden van de snelheidslimiet is een belangrijke factor om risico’s van aanvaringen te voorkomen. Het informeren over en controleren op de aanwezigheid van reddingsmaterialen aan boord van recreatieschepen vermindert het risico op grote incidenten. Om het havengebied veilig te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk toezicht te houden op schepen en hun ligplaats.

Prestatie-indicator

Nulmeting

Realisatie
2015

Begroting 2016

Begroting
2017

Streef-
waarde

Bron

Aantal boten dat wordt gecontroleerd en aangesproken op snelheid

n.v.t.

277

250

275

300

Gemeentelijke registratie

Aantal gecontroleerde schepen op aanwezigheid reddingsmateriaal

n.v.t.

n.v.t.

75

75

75

Gemeentelijke registratie

Activiteiten:

Toezicht houden en handhaven op de doorgaande vaarwegen

4 Afwikkeling scheepvaartverkeer

Bij de bediening van bruggen en sluizen zorgen wij voor een vlotte doorstroming van het scheepvaartverkeer, zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid. Het bewustmaken van weggebruikers van hun gedrag bij brugopeningen is een aandachtspunt.

Om deze doelstelling te bereiken leveren we de volgende prestaties

4.1 Bediening bruggen en sluizen

Prestatie-indicator

Nulmeting

Realisatie
2015

Begroting 2016

Begroting
2017

Streef-
waarde

Bron

Beroepsvaart wordt binnen twee uur door de corridor Noordzeekanaal-Tapsloot begeleid

n.v.t.

93%

90%

96%

100%

Gemeentelijke registratie

Activiteiten:

De bruggen en sluizen zodanig bedienen, dat het scheepvaartverkeer vlot, veilig en duurzaam kan doorvaren over de Zaan en de Nauernasche Vaart. Hierbij is zo min mogelijk oponthoud voor het wegverkeer

Lasten incl. toevoegingen2017201820192020
Originele Begroting19.07319.00018.97218.972
Structurele effecten Burap-27-27-27-27
Kadernota218178179178
Beginstand begroting 2017-202019.26519.15019.12519.123
Autonome ontwikkelingen33313131
Beleidsbijstellingen-177-253-367-344
Totale lasten begroting 2017-202019.12118.92818.78818.810
Baten incl. onttrekkingen2017201820192020
Originele begroting 2016-2019-1.267-1.267-1.267-1.267
Structurele effecten Burap0000
Kadernota0180180180
Beginstand begroting 2017-2020-1.267-1.087-1.087-1.087
Autonome ontwikkelingen-2-2-2-2
Beleidsbijstellingen-7-7-7-7
Totale baten begroting 2017-2020-1.276-1.096-1.096-1.096