Risicoanalyse Masterplan NZKG

Risicoprofiel
Risicoprofiel van stichting Masterplan NZKG is gemiddeld. Financiële bijdrage vanuit de Gemeente Zaanstad is laag (€ 28.000). Publieke betrokkenheid is relatief hoog. Als gevolg van groei van de zeehaven is er een toename van de economische activiteiten. Daardoor toename van de werkgelegenheid. Daarmee samenhangend is een nieuwe geluidscontour opgesteld voor de industrieterreinen Westpoort en HoogTij. Hieraan gekoppeld heeft Zaanstad bestuurlijk afspraken gemaakt om overlast voor Zaanstad zo veel mogelijk te beperken. Deze afspraken zijn inmiddels door de gemeente Amsterdam en het Havenbedrijf Amsterdam schriftelijk bevestigd. Er is intensief contact met het Havenbedrijf Amsterdam om in beeld te houden hoe zij vorderen met het terugdringen van de overlast. Concrete aanwijzingen dat het gaat lukken zijn er nog niet.

Gemeente Zaanstad heeft 1 van de 6 stemmen in het bestuur (17%).

Ontwikkelingen

(Markt) ontwikkelingen

De visie Noordzeekanaalgebied 2040 en de bijbehorende uitvoeringsagenda bepaalt het activiteitenprogramma van de stichting Masterplan Noordzeekanaalgebied. Een deel van de uitvoeringsagenda-activiteiten wordt uitgevoerd door het samenwerkingsverband, een deel in afspraken tussen afzonderlijke deelnemende partijen. De uitwerking van de wijziging geluidscontouren zal in de uitwerking voor Zaanstad ook in 2016 en 2017 veel aandacht vragen.
Hoe intensief wordt de ruimte langs het Noordzeekanaal gebruikt en hoe ontwikkelt de ruimte intensivering zich in de tijd? De Monitor Ruimte Intensivering (RI) beantwoordt deze vragen en wordt gebruikt bij de discussie over een eventuele uitbreiding van de NZKG havens (in Houtrakpolder). De basis voor de Monitor is de Kadernotitie Ruimte Intensivering waarin de criteria staan die de intensivering toetsen. Deze notitie is vastgesteld door het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied. De monitor RI is een belangrijk middel om de doelstellingen van de Visie NZKG 2040 te kunnen realiseren en met de vaststelling van de basis hiervoor, de Kadernotitie, gaat een uniek ruimtelijk project in Nederland van start. Daarnaast wordt momenteel gewerkt aan een leefbaarheidsanalyse en aan de analyse van projecten voor de duurzame havenontwikkeling.

Financiële positie

De Jaarrekening 2015 is in april 2016 door het Stichtingsbestuur vastgesteld. Er wordt ingeteerd (64.000) op de relatief hoge reserve van de Stichting (319.000 per 31 december 2015)

Risico's

  1. Er zijn geen financiële risico’s, de meeste projecten die naar aanleiding van de visie Noordzeekanaalgebied worden uitgevoerd kennen eigen financieringsstructuren.
  2. Toename van geluid voor Zaanse inwoners door activiteiten in de industriegebieden.

Beheersing

Maatregelen

Zorgdragen voor naleving van het afsprakenkader dat is gemaakt met Havenbedrijf Amsterdam en met gemeente Amsterdam