Bank Nederlandse Gemeenten NV

Risicoprofiel
Gemeente Zaanstad heeft beperkt zeggenschap 416.268 aandelen op 55.690.720, 0,07%
Risicoanalyse

Ontwikkelingen

(Markt) ontwikkelingen

BNG Bank heeft over het verslagjaar 2015 een nettowinst behaald van EUR 226 miljoen, een toename van EUR 100 miljoen ten opzichte van 2014. De nettowinst is ook in 2015 sterk beïnvloed door de volatiliteit op de financiële markten, mede veroorzaakt door het opkoopprogramma van de ECB.

Het renteresultaat over 2015 is ten opzichte van het vorige verslagjaar met EUR 6 miljoen toegenomen tot EUR 450 miljoen. Het renteresultaat is positief beïnvloed door de historisch lage opslagen die de bank in 2015 moest betalen voor haar langlopende funding en de relatief lange looptijden van nieuw verstrekte leningen. De aanhoudend lage lange rentetarieven en de terughoudende rentepositie hadden echter ook in 2015 een negatief effect op de renteopbrengst van het eigen vermogen.
De Tier 1-ratio en de leverage ratio namen in het verslagjaar toe tot respectievelijk 27% en 2,6%(2014: respectievelijk 24% en 2,0%).

In 2014 verstrekte BNG Bank € 11,2 mrd aan nieuwe langlopende kredieten. Een stijging van € 1,2 mrd.

BNG Bank heeft over 2015 een nettowinst behaald van EUR 226 miljoen (2014: EUR 126 miljoen).
De omvang van de nieuw verstrekte langlopende leningen steeg met 22% ten opzichte van 2014 tot EUR 11,2 miljard. Het marktaandeel van BNG Bank bij decentrale overheden, woningcorporaties en zorginstellingen, de kernklanten van de bank, was in 2015 onverminderd hoog.
Gezien de aanhoudende onzekerheden acht de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de verwachte nettowinst 2016.

Financiële positie

BNG Bank behoort door de impliciete garantie van de Nederlandse Staat tot de meest kredietwaardige banken ter wereld. ( kredietstatus AA+ van kredietbeoordelaar Standard & Poor's (S&P), Aaa van Moody's en AAA van Fitch)

Risico's

  • Concurrentie van andere marktpartijen: In 2015 verstrekte BNG Bank nog €11,2 mrd aan nieuwe langlopende kredieten, een stijging van € 1,2 mrd
  • Krediet-, markt-, liquiditeits- en operationeel risico;  Zonder het accepteren van een bepaalde mate van krediet-, markt-, liquiditeits- en operationeel risico is het voeren van een bankbedrijf niet mogelijk

Beheersing

Maatregelen

  • De BNG Bank hanteert een risicobeheersysteem wat zorgt dat de totale hoeveelheid risico en soorten risico die de bank bereid te accepteren om haar doelstellingen te realiseren binnen het maximale risiconiveau valt dat de bank aankan. Dit wordt jaarlijks geëvalueerd en eventueel bijgesteld.