Gemeenschappelijke regeling Gezamenlijke Ombudsman Metropool Amsterdam


Risicoprofiel
Er is geen sprake van een bestuur. De commissie van de raadsorganen van de gemeente Amsterdam is het eerste aanspreekpunt voor de ombudsman voor aangelegenheden die het bureau treffen, Amsterdam heeft mandaat. Het betreft een wettelijke taak voor een kwetsbare groep. De afhandeling van klachten kan politiek gevoelig zijn.
Risicoanalyse

Ontwikkelingen

(Markt) ontwikkelingen

Belangrijkste beleidsmatige ontwikkelingen 2015 en 2016
De ombudsman verhuist in de tweede half jaar 2016 naar een pand dat toegankelijker is voor het publiek en een laagdrempeliger en minder statige uitstraling heeft dan het huidige pand. Daarnaast is de meterprijs van het huidige pand fors en ondersteunen de beperkte ontvangstruimte en de inflexibele indeling van het pand het werk van de ombudsman onvoldoende.

Een terugblik op de activiteiten van de ombudsman in 2015 is te vinden in het Jaarverslag 2015 en een vooruitblik is te vinden in de begroting 2016

Financiële positie

Momenteel heeft de ombudsman een bedrag van € 53.500 gereserveerd om de eventuele WW lasten te kunnen dragen bij uitdiensttreding van personeel. Omdat de Ombudsman per 1 januari 2014 is overgegaan naar een Gemeenschappelijke Regeling die een algemene reserve kent waar een positief exploitatieresultaat aan wordt toegevoegd en waarmee eventuele tegenvallers kunnen worden opgevangen én omdat er nieuwe uitgangspunten zijn bepaald met de gemeente Amsterdam ten aanzien van personeelsrisico’s, is het doel van deze specifieke reserve komen te vervallen. Daarom doet de ombudsman het voorstel om de vrijgevallen WW reserve van € 53.500,- te doteren aan de algemene reserve.

Risico's

  • Veel negatieve (media) aandacht naar aanleiding van afhandeling van een klacht
  • Invloed van gemeente Zaanstad is beperkt door bij gemeente Amsterdam het mandaat neer te leggen

Beheersing

Maatregelen

  • Regelmatig contact vanuit gemeente Zaanstad met de ombudsman
  • Ombudsman geeft toelichting in de raad naar aanleiding van rapportages,  ontwikkelingen en incidenten