Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Risicoprofiel
Het risicoprofiel van de gemeenschappelijke regeling is gemiddeld. Gemeente Zaanstad heeft 12,5% van de stemmen. De mogelijkheden tot uittreding uit de gemeenschappelijke regeling of beëindiging van de gemeenschappelijke zijn beperkt. Naar verhouding betaalt gemeente Zaanstad relatief een hoge financiële bijdrage in de regeling (€ 264.000).

Risicoanalyse

Ontwikkelingen

(Markt) ontwikkelingen

In de metropoolregio Amsterdam is sprake van verdere verstedelijking. Daarmee verandert ook de vraag en behoefte aan regionale recreatievoorzieningen. Het aanbod in de huidige recreatiegebieden verdient dus blijvende aandacht. Om de recreatiegebieden op termijn goed te laten functioneren wordt de bestuurlijke organisatie tegen het licht gehouden. De provincie heeft het initiatief genomen voor een proces om te komen tot een bestuurlijke vernieuwing van de recreatieschappen. Aan dit proces nemen alle deelnemende participanten deel en worden ook de andere actoren betrokken die een rol hebben bij het beheer van het landschap.

Financiële positie

Het streven is om op termijn de begroting in evenwicht te krijgen, waarbij het achterstallig onderhoud is weggewerkt, reserveringen worden opgebouwd om op termijn de vervangingsinvesteringen te kunnen doen en ondernemers een bijdrage leveren aan het recreatief aanbod van het gebied en de inkomsten van het schap. Voor de uitvoering van dit beleid is in 2016 het ontwikkelingskader vastgesteld ‘naar een duurzame instandhouding van het Alkmaarder- en Uitgeestermeer’.
In 2015 is veel aandacht besteed aan inkomstenwerving, goedkoper en anders beheren en het afstoten van beheertaken. Dit is onderdeel van het beleid om het tekort voor de vervangingsinvesteringen op de langere termijn (jaarlijks ruim € 250.000,-) op te vangen. Het relatief snel realiseren van inkomsten is lastig. Dat is gebleken bij de gewenste ontwikkeling van Erfgoedpark De Hoop waarvoor geen draagvlak is in de gemeenteraad van Uitgeest. Bovendien zijn de ontwikkelingsmogelijkheden in het RAUM beperkt door de hoge natuurwaarden in het gebied.
In 2017 wordt een positief resultaat begroot van € 71.936,-. Het structurele tekort in de begroting voor de vervangingsinvesteringen blijft. Het berekend weerstandsvermogen is voldoende.

Risico's

  1. Financiële positie wordt niet verbeterd en er zijn geen reserveringen voor de langere termijn vervangingsinvesteringen
  2. Nadelige effecten nieuwe wet Vennootschapsbelastingen

Onzekerheid over mogelijke nieuwe structuur van de recreatieschappen

Beheersing

Maatregelen

Investeren in verdienvermogen en duurzaam beheer.