Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Twiske-Waterland


Risicoprofiel
Het risicoprofiel van deelname aan de gemeenschappelijke regeling is gemiddeld. Het Twiske maakt ook de komende jaren stappen om een begrotingsevenwicht te realiseren. Daarvoor moeten de investeringen die zijn gedaan in duurzaam beheer en om het verdienvermogen te verhogen gaan renderen. Voorlopig is het berekende weerstandsvermogen voldoende. De prognose is dat in 2018 een begrotingsevenwicht is bereikt.
Zaanstad heeft voor onderdeel Twiske 16,7 % van de stemmen, voor onderdeel Waterland 8,3% van de stemmen. De GR zal in 2016 gewijzigd worden in verband met wettelijke verplichtingen en de fusie van enkele gemeenten in Waterland. Tot 2017 blijven de financiën van recreatieschap Twiske en recreatieschap Waterland gescheiden. De mogelijkheden tot uittreding uit de gemeenschappelijke regeling of beëindiging van de gemeenschappelijke zijn voor alle deelnemers beperkt.

Risicoanalyse

Ontwikkelingen

(Markt) ontwikkelingen

In de metropoolregio Amsterdam is sprake van verdere verstedelijking. Daarmee verandert ook de vraag en behoefte aan regionale recreatievoorzieningen. Het aanbod in de huidige recreatiegebieden verdient dus blijvende aandacht. Om de recreatiegebieden op termijn goed te laten functioneren wordt de bestuurlijke organisatie tegen het licht gehouden. De provincie heeft het initiatief genomen voor een proces om te komen tot een bestuurlijke vernieuwing van de recreatieschappen. Aan dit proces nemen alle deelnemende participanten deel en worden ook de andere actoren betrokken die een rol hebben bij het beheer van het landschap.

Financiële positie

Het streven is om in 2018 de begroting in evenwicht te krijgen, waarbij het achterstallig onderhoud is weggewerkt en ondernemers een bijdrage leveren aan het recreatief aanbod van het gebied en de inkomsten van het schap.
Het resultaat over 2015 onderdeel Twiske laat nu nog een negatief resultaat zien van € 87.000. Het tekort is in 2017 begroot op een negatief resultaat van € 117.000,-. Er is dan nog een structureel tekort van € 50.000,- voor vervangingsinvesteringen op de langere termijn. Het berekend weerstandsvermogen is voldoende. Het streven is om de begroting van het Twiske in 2018 in evenwicht te hebben.
De bijdrage van Zaanstad aan onderdeel Waterland is rond de € 2000,-.

Risico's

  • Financiële positie wordt niet verbeterd en er zijn geen reserveringen voor de langere termijn vervangingsinvesteringen
  • Nadelige effecten nieuwe wet Vennootschapsbelastingen
  • Onzekerheid over mogelijke nieuwe structuur van de recreatieschappen
  • Onzekerheid over de verlenging en voorwaarden erfpacht Staatsbosbeheer

Beheersing

Maatregelen

Investeren in verdienvermogen en duurzaam beheer.