Gemeenschappelijke regeling Stadsregio Amsterdam

Risicoprofiel
Risicoprofiel van de gemeenschappelijke regeling Stadsregio Amsterdam is gemiddeld. Financieel gaat er veel geld om in deze regeling, met rijksbijdragen Verkeer en Vervoer van enkele honderden miljoenen euro’s. Tot en met 2016 is er een gemeentelijke bijdrage per inwoner (voor Zaanstad in totaal ongeveer 300.000 euro), per 2017 vervalt die bijdrage.
Gemeente Zaanstad heeft 11% van de stemmen in het Algemeen Bestuur (Regioraad). Raadsleden en wethouder participeren in het Algemeen Bestuur, wethouder in Dagelijks Bestuur.

Risicoanalyse

Ontwikkelingen

(Markt) ontwikkelingen

De Stadsregio Amsterdam verkeert in een overgangsfase van de ‘oude’ WGR-Plus met diverse wettelijke taken naar de Vervoerregio. Per 1-1-2017 zal de SRA zich alleen nog met Verkeer & Vervoertaken bezighouden. Dit worden geheel bekostigd uit de middelen van de Brede Doeltuitkering van het Rijk hiervoor. De bijdragen van de gemeenten aan de Stadsregio zijn daarom vervallen vanaf de begroting van 2017.
Bij de ontwikkeling richting Vervoerregio hoort ook dat de Stadsregio zich verder professionaliseert op Verkeer en Vervoertaken en mogelijk een grotere rol gaat spelen in de uitvoering. Ook gaat de organisatie doen aan actief treasury-beleid om aan rijksbezuinigingen het hoofd te bieden. De Stadsregio zal mede in dat kader in de toekomst vaste activa in bezit krijgen.

Financiële positie

De jaarrekening laat een positief resultaat zien van € 229.372. De Regioraad heeft besloten dit resultaat toe te voegen aan de algemene reserves van de Stadsregio.
De gemeentelijke bijdrage voor 2017 is nul. De begroting kent alleen nog een Verkeer en Vervoer-deel.
Gemeente Zaanstad heeft een positieve zienswijze gegeven op de begroting 2017

Risico's

  • Doorontwikkeling naar Vervoerregio verloopt niet goed en leidt tot druk op organisatie.
  • Stadsregio/Vervoerregio krijgt vaste activa in bezit, gemeenten zijn bij problemen uiteindelijk hiervoor aansprakelijk

Beheersing

Maatregelen

Intensieve betrokkenheid, bestuurlijk en ambtelijk, bij zowel de Stadsregio in algemene zin als bij de vormgeving van specifiek de Vervoerregio. Intensivering van de afstemming op dit vlak met de Stadsregio en de gemeente Amsterdam.