Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland(VrZW)

Risicoprofiel
In 2013 zijn de brandweertaken overgedragen aan de VrZW. De bijdrage van de gemeente Zaanstad aan de verbonden partij is voor 2017 begroot op 11,4 miljoen euro. Dit betreft 50% van het totaal aan de gemeentelijke bijdragen voor 2016. De totale begroting van de VrZW voor 2017 bedraagt 32,4 miljoen. Bij stemming in het AB vertegenwoordigt Zaanstad 31% van de stemmen.
De Burgemeester van Zaanstad is voorzitter van zowel het DB als AB. De rolverdeling tussen de deelnemende partijen is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling. Deze gemeenschappelijke regeling wordt nageleefd.
Risicoanalyse

Ontwikkelingen

(Markt) ontwikkelingen

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland is de uitvoeringsorganisatie van de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad op het gebied van de coördinatie (van de voorbereiding) op rampen en crises, de brandweerzorg, de geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen en de meldkamer.

Momenteel werkt de Veiligheidsregio samen met haar veiligheidspartners aan het nieuwe beleidsplan 2017-2020. Het jaar 2017 staat in het teken van de implementatie van het dekkingsplan. Dit plan beschrijft de inrichting van de brandweerorganisatie op regionale schaal. Tevens vindt de komende jaren een omslag plaats van het voorkomen van onveiligheid naar het bevorderen van veiligheid als een gezamenlijke opgave van de overheid en de burgers.

Meldkamer
De huidige tweeëntwintig regionale meldkamers moeten in 2018 één landelijke organisatie zijn met meldkamers op tien locaties. Die tien meldkamers gaan op dezelfde manier en met een nieuw nationaal meldkamersysteem (NMS) werken. In de aanloop naar de nieuwe landelijke meldkamerorganisatie, zet Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, samen met de GHOR Zaanstreek-Waterland, de Eenheid Noord Holland (politie), de Veiligheidsregio Kennemerland, Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en de KMAR de eerste stappen. De overgang naar één landelijke meldkamerorganisatie betekent dat de meldkamers in Zaanstreek-Waterland samengaan met de meldkamers van de regio’s Noord-Holland Noord en Kennemerland. De nieuwe locatie voor deze gezamenlijke meldkamer wordt Haarlem. De ruimte van de huidige meldkamer van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland komt dan leeg te staan. De financiële effecten hiervan worden in 2017 in kaart worden gebracht.

Financiële positie

1-1-2015 31-12-2015

Eigen vermogen € 4,304 miljoen € 1,998 miljoen
Vreemd vermogen € 27,1 miljoen € 26,2 miljoen
Resultaat 2015 € 722.000

De solvabiliteit neemt af. De liquiditeit is voldoende. De afgelopen jaren was sprake van een overschot op de jaarrekening.

Risico's

  • De dubbele rol van Gemeente Zaanstad in het Algemeen Bestuur in de rol van voorzitterschap en de rol van vertegenwoordiging van Gemeente Zaanstad kan leiden tot conflicterende belangen
  • Onvoldoende sturing op de exploitatie van de restcapaciteit van het oefencentrum voor commerciële activiteiten. De Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland is verantwoordelijk voor de uitvoering van de exploitatie van het oefencentrum, Gemeente Zaanstad kan hier beperkt op sturen.
  • Leegstand meldkamer pand Prins Bernhardplein 1 vanaf 2018, wat leidt tot verminderde huurinkomsten.

Beheersing

Maatregelen

  • In samenwerking met de andere gemeenten in Zaanstreek-Waterland wordt het proces om te komen tot een integraal (ambtelijk) advies aan de burgemeesters in het veiligheidsbestuur op belangrijke financiële / beleidsvraagstukken gemonitord.
  • De diensten die Zaanstad levert aan de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland zijn vastgelegd in een getekende Service Level Agreement (SLA).
  • Er is een uitvoeringsovereenkomst tussen Gemeente Zaanstad en de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland ten behoeve de exploitatie van het oefencentrum.
  • De gemeenteraad wordt jaarlijks de mogelijkheid gegeven haar zienswijze te geven inzake de (meerjaren)programmabegroting van de VrZW. Daarnaast is de VrZW transparant met haar P&C cyclus producten als bestuursrapportages en jaarrekening.