Bank Nederlandse Gemeenten

Den Haag

Naamloze vennootschap

(bedragen x € 1.000)

Openbaar belang

Toezichtsregime

Gemiddelde

De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is de bank van en voor overheden en instellingen met een maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak.

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Wethouder Emmer vertegenwoordigt de gemeente in de AvA, plaatsvervanging wethouder Straat Zaanstad is niet vertegenwoordigd in de RvC

Aandelenkapitaal

€ 944

Leningen/garantstellingen

€ 0

Impuls

€ 0

Exploitatie

€ 0

Stemverhouding: 0.07%

(Markt) ontwikkelingen

De Raad van Bestuur van BNG Bank kijkt tevreden terug op het jaar 2015. Hoewel kernklanten terughoudend zijn met nieuwe investeringen, nam de kredietverlening toe. De strategische doelstellingen op gebied van rendement en marktaandeel zijn gerealiseerd en mede dankzij een toename van de nettowinst en de plaatsing van hybride kapitaal verstevigde de bank haar eigen vermogen en balans. BNG Bank handhaaft haar missie om te allen tijde te voorzien in goedkope financiering voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. In het persbericht wordt nader ingegaan op:

  • Nieuwe langlopende kredietverlening stijgt 22%  Scherpere tarieven voor klanten  
  • Nettowinst hoger dan in 2014 ondanks bijzondere afwaardering  
  • Dividendvoorstel: 25% (EUR 57 miljoen)  
  • Leverage ratio neemt toe, mede dankzij plaatsing hybride kapitaal  
  • Toenemende lastendruk door Europees toezicht  

Financiële positie

01-01-2015

31-12-2015

Ontwikkelingen

Eigen vermogen

€ 3.582.000

€ 4.163.000

Vreemd vermogen

€ 149.923.000

€ 145.348.000

Resultaat

€ 226.000

Risico's

zie risicoanalyse