Gezamenlijke ombudsman metropool Amsterdam

Amsterdam

Gemeenschappelijke regeling

(bedragen x € 1.000)

Openbaar belang

Toezichtsregime

Gemiddelde

Deze regeling is aangegaan om op een effectieve en efficiënte wijze vorm en inhoud te geven aan de door de Gemeentewet aan de raad gegeven mogelijkheid om voor de behandeling van verzoekschriften een gezamenlijke ombudsman in te stellen

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Aan de raad van de gemeente Amsterdam wordt mandaat verleend om jaarlijks de begroting en jaarrekening van de ombudsman voor het volgende kalenderjaar vast te stellen. De ombudsman voert ten minste jaarlijks overleg met een vertegenwoordiging van de raden.

Aandelenkapitaal

€ 0

Leningen/garantstellingen

€ 0

Impuls

€ 0

Exploitatie

€ 43

Stemverhouding: %

(Markt) ontwikkelingen

Zie risicoanalyse

Financiële positie

01-01-2015

31-12-2015

Ontwikkelingen

Eigen vermogen

€ 54

€ 93

Vreemd vermogen

€ 0

€ 0

Resultaat

€ 40