Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Zaandam

Gemeenschappelijke regeling

(bedragen x € 1.000)

Openbaar belang

Toezichtsregime

Hoog

De regeling wordt getroffen ter ondersteuning van de colleges bij de uitvoering van hun taken op het gebied van het omgevingsrecht in het algemeen en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in het bijzonder, alsmede de taken op het terrein van vergunningverlening, handhaving en toezicht op grond van de in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten. Voorts wordt de regeling getroffen ter behartiging van de taken voortvloeiend uit het Besluit risico's zware ongevallen 1999

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Wethouder Emmer is lid van het Dagelijks- en Algemeen Bestuur, inclusief vice-voorzitterschap. Plaatsvervanging door wethouder Straat

Aandelenkapitaal

€ 0

Leningen/garantstellingen

€ 0

Impuls

€ 0

Exploitatie

€ 2.039

Stemverhouding: 8%

(Markt) ontwikkelingen

zie risicoanalyse

Financiële positie

01-01-2015

31-12-2015

Ontwikkelingen

Eigen vermogen

€ 1.199

€3.391

Vreemd vermogen

€ 840

€ 630

Resultaat

€ 1.891

Risico's

zie risicoanalyse