Rekenkamer Metropool Amsterdam

Amsterdam

Gemeenschappelijke regeling

(bedragen x € 1.000)

Openbaar belang

Toezichtsregime

laag

Deze regeling is aangegaan om gezamenlijk een rekenkamer in te stellen. Het instellen van een rekenkamer is wettelijk verplicht.

Bestuurlijk belang

Financieel belang

De rekenkamer heeft één lid, dit lid is tevens directeur. De raden benoemen het lid van de rekenkamer op voordracht van een afvaardiging van de raden door een gelijkluidend besluit. Geen afvaardiging van een collegelid in deze regeling.

Aandelenkapitaal

€ 0

Leningen/garantstellingen

€ 0

Impuls

€ 0

Exploitatie

€ 179

Stemverhouding: %

(Markt) ontwikkelingen

  • Zie voor ontwikkelingen het jaarverslag 2015
  • Toelichting toename Eigen Vermogen:
    De huisvestingsituatie van de rekenkamer was op het Frederiksplein niet optimaal. Om die reden is gezocht naar een nieuwe huisvestingslocatie. Per 4 januari 2016 is de nieuwe locatie Weesperstraat 105A, 6e verdieping, in gebruik genomen. Om de (her-)inrichtings-, verbouwings- en overige daarmee samenhangende kosten met eigen middelen te kunnen realiseren is een specifieke bestemmingsreserve gevormd. Bij de 3e begrotingswijziging 2015 is besloten om € 97.770 aan de reeds gevormde reserve toe te voegen, waardoor er een eindstand ontstaat van € 250.000.
  • Toelichting toename Vreemd Vermogen:
    De crediteuren gemeentelijke diensten hebben geheel betrekking op de personeelskosten 2015 en de afrekening personeelskosten 2014. Vanwege dat deze kosten zo laat in het jaar zijn gefactureerd, waren ze aan het eind van 2015 nog niet betaald. De privaatrechtelijke crediteuren zijn zo hoog vanwege nog te betalen verbouwings- en inrichtingskosten.

Financiële positie

01-01-2014

31-12-2014

Ontwikkelingen

Eigen vermogen

€ 439

€ 493

Vreemd vermogen

€ 51

€ 1.468

Resultaat

€ 3