Gemeenschappelijke regeling Werkvoorziening Baanstede

Risicoprofiel
Baanstede heeft bij de risico-inventarisatie een hoog risicoprofiel gekregen vanwege de politieke gevoeligheid en het feit dat de gemeentelijke bijdrage hoog is, ook doordat er geen eigen vermogen meer is bij het werkvoorzieningsschap. Bestuurlijk gezien heeft Zaanstad 1 van de 8 stemmen in het bestuur, gerelateerd aan het aantal gemeenten dat deelneemt aan deze gemeenschappelijke regeling.

Risicoanalyse

Ontwikkelingen

(Markt) ontwikkelingen

In de regio Zaansteek- Waterland is het eerste half jaar van 2016 veel overleg geweest over de uitvoering van de Participatiewet. Hieruit is de afspraak ontstaan dat de gemeenten Purmerend en Zaanstad zich in gaan zetten voor het opzetten van een regionaal participatiebedrijf. Dit wordt een integrale voorziening waarin het werkgeversservicepunt, de leerwerkvoorziening en de voorziening voor beschut werk zijn samengevoegd. De benodigde elementen van de Baanstede worden in deze voorziening opgenomen. Regionaal is de intentie uitgesproken dat het regionale participatiebedrijf eigendom wordt van Purmerend en Zaanstad en dat er een inkooprelatie ontstaat tussen de overige gemeenten en het nieuwe participatiebedrijf. Om dit realiseren verwachten wij dat we de huidige GR Baanstede moeten opheffen met het bijbehorende proces van liquidatie met de 8 gemeenten van Zaansteek waterland. Anderzijds werken we op dit moment met Purmerend en Baanstede met het opzetten van het nieuwe participatiebedrijf.

Financiële positie

Baanstede heeft geen reserve. Tekorten bij de werkvoorziening ontstaan voornamelijk doordat de ontvangen gelden van het Rijk niet voldoende zijn om de medewerkers loon te betalen. Met de verwachte jaarlijkse kosten die Zaanstad moet bijdragen in het exploitatietekort, is rekening gehouden in de meerjarenbegroting. Omdat de herstructurering van Baanstede is stopgezet, wordt de reserve die hiervoor was bestemd gebruikt voor de kosten van de afbouw van Baanstede en de opbouw van het nieuwe participatiebedrijf

Risico's

Baanstede heeft geen reserves meer om eventuele tegenvallers mee op te vangen. Hierdoor komen eventuele tegenvallers bovenop de begrote exploitatietekorten direct voor rekening van de acht deelnemende gemeenten. Dit risico (R469) is opgenomen in de gemeentebrede risico’s en weerstandsvermogen van gemeente Zaanstad.
De stemverhouding is onevenredig, iedere gemeente heeft één stem in het AB, terwijl Zaanstad rond de 48% bijdraagt in het tekort (verdeelsleutel is gebaseerd op aantal inwoners en aantal SW-medewerkers).
Andere risico’s in dit traject zitten op twee punten. 1. Hoe loopt het traject van gezamenlijke opheffing van de huidige GR Baanstede en 2. Kunnen de gemeente Zaanstad en Purmerend tot overeenstemming komen omtrent de uitvoering van het nieuwe participatiebedrijf. Deze twee zaken zullen de tweede helft van 2016 worden besproken, waarbij door alle gemeenten de intentie is uitgesproken hier samen uit te komen.

Beheersing

Maatregelen

  • Met de deelnemende gemeenten is periodiek ambtelijk overleg over beleid.
  • Belangrijke onderwerpen die in het Algemeen Bestuur worden besproken, worden zo mogelijk vooraf geagendeerd in het college van B&W van Gemeente Zaanstad.
  • Er is een ambtelijke financiële klankbordgroep, waar Baanstede gebruik van maakt bij het samenstellen van de begroting en bij het verbeteren van de informatievoorziening. Zaanstad neemt hier ook aan deel.
  • Herstructureringsreserve gebruiken voor de kosten van de ontvlechting en opstartkosten voor nieuw participatiebedrijf.
  • Om met draagvlak tot een afgewogen opheffing van de GR Baanstede te komen wordt een regionaal procesbegeleider aangetrokken