Centraal Nautisch Beheer

Amsterdam

Gemeenschappelijke regeling

(bedragen x € 1.000)

Openbaar belang

Toezichtsregime

Gemiddelde

Het Centraal Nautisch Beheer (CNB) heeft als doel het verkrijgen van eenheid in het beleid en de uitvoering van taken van gemeenten en het rijk die betrekking hebben op het scheepvaartverkeer binnen het Noordzeekanaalgebied. De regeling is ook bedoeld om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van infrastructurele voorzieningen en de toegankelijkheid van de vaarweg.

Bestuurlijk belang

Financieel belang

2 van de 13 bestuurszetels in het AB en 1 van de 5 bestuurszetels in het DB. Wethouder Vissers-Koopman is lid van het AB en DB, wethouder Straat is lid van het AB.

Aandelenkapitaal

€ 0

Leningen/garantstellingen

€ 0

Impuls

€ 0

Exploitatie

€ 0

Stemverhouding: 15%

(Markt) ontwikkelingen

In 2015 is gewerkt aan het actualiseren van de Gemeenschappelijke Regeling. Aanpassing van de gemeenschappelijk regeling is noodzakelijk en gewenst vanwege:
- Wijzigingen in de Wet op de gemeenschappelijke regelingen die onder meer andere eisen stelt aan de bestuurssamenstelling.
- Gewenste verduidelijking die nodig is ten aanzien van de verantwoordelijkheden die aan het CNB zij toebedeeld.
- Uitbreiding van bevoegdheden ten aanzien van Havenafvalplan, Havenveiligheid en Regionale Havenverordening.

Verwacht wordt dat een voorstel tot aanpassing van de gemeenschappelijke regeling door het algemeen bestuur van het CNB 2016 zal worden vastgesteld en dat dit daarna als voorstel aan de deelnemende gemeenten ter vaststelling wordt voorgelegd.

Financiële positie

01-01-2015

31-12-2015

Ontwikkelingen

Eigen vermogen

€ 0

€ 0

Vreemd vermogen

€ 0

€ 0

Resultaat

€ 0

Risico's

zie risicoanalyse