AMPORTS

Amsterdam

Vereniging

(bedragen x € 1.000)

Openbaar belang

Toezichtsregime

Laag

De promotie van het Amsterdam Noordzee Kanaalgebied, dit alles in de ruimste zin van het woord. Dit doel wordt nagestreefd door coördinerend, ondersteunend, initiërend en uitvoerend op te treden bij promotionele en imago-verbeterende activiteiten van het bedrijfsleven en overheden, met name op het gebied van het transport, distributie, logistiek in relatie tot weg-, rail-, lucht- en watervervoer.

Bestuurlijk belang

Financieel belang

er is sprake van ambtelijke vertegenwoordiging in het bestuur van de vereniging

Aandelenkapitaal

€ 0

Leningen/garantstellingen

€ 0

Impuls

€ 0

Exploitatie

€ 20

Stemverhouding: 0,4%

(Markt) ontwikkelingen

Er vindt op dit moment op heroriëntatie plaats Eind dit jaar zal hier meer over bekend zijn

Financiële positie

01-01-2015

31-12-2015

Ontwikkelingen

Eigen vermogen

1.287

1.075

Vreemd vermogen

0

0

Resultaat