Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied (RON)

Risicoprofiel
Het risicoprofiel van de RON is hoog. Naast de grote financiële belangen ligt in de uiteindelijke realisatie van bedrijvenpark HoogTij ook een groot maatschappelijke belang en ruimtelijk-economisch belang. Voor een nadere toelichting hierop zie de risicoanalyse hieronder

Risicoanalyse

Ontwikkelingen

(Markt) ontwikkelingen

Gemeente Zaanstad is aandeelhouder in de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied (RON). Eén van de belangrijkste projecten van de RON is het project HoogTij. Bij de geprognosticeerde gronduitgifte voor het project HoogTij is in de afgelopen jaren uitgegaan van spoedige uitgifte van natte terreinen. Binnen de huidige samenwerking was dit bewust de professionele verantwoordelijkheid van Haven Amsterdam. Het wegblijven van klanten heeft dit proces vertraagd. Ondanks potentiële leads is in de loop van 2013 duidelijk geworden dat het ontbreekt aan een concreet zicht op gronduitgifte. Eind 2013 hebben de aandeelhouders besloten tot een herziening/ heroriëntatie op het project HoogTij. Met het verder uitblijven van gronduitgifte (op korte termijn) komt een negatief resultaat van de grondexploitatie in beeld.
Gemeente Zaanstad heeft in het najaar van 2015 ingestemd met een vaststellingsovereenkomst terzake het uittreden van de BNG-Go uit HoogTij. Hierdoor wordt de RON 100% aandeelhouder met een financiering door BNG en garantiestelling van de aandeelhouders van de RON. De BNG heeft als gevolg van deze exit € 6,7 miljoen verlies voor haar rekening genomen, de drie aandeelhouders van de RON hebben in totaal een kapitaalstorting van € 6 miljoen gedaan, waarvan Gemeente Zaanstad € 2 miljoen.
Met dit besluit is er duidelijkheid gekomen over de portefeuille van de RON. De projecten HoogTij, Bruynzeel, PolanenPark en Houtcentrum zijn bestuurlijk, beleidsmatig en financieel van belang en worden afgemaakt. In 2016 zal de governance over deze onderdelen verder uitgewerkt worden.
De markt lijkt zich wat te herstellen, het aantal leads is beduidend hoger dan afgelopen jaren.

Financiële positie

De jaarcijfers 2014 van RON wachten op goedkeuring door de accountant van de jaarcijfers betreffende OHW. De jaarcijfers 2015 zijn daardoor ook nog niet beschikbaar, deze komen in het 4e kwartaal 2016.

Risico's

  • De markt herstelt zich te traag of onvoldoende waardoor grondverkopen uitblijven
  • Het goedgekeurde ondernemingsplan RON valt in de uitwerking negatiever uit waardoor de lening aan Gemeente Zaanstad niet of deels kan worden afgelost

Beheersing

Maatregelen

  1. Voorstel tot aanpassing governance RON wordt in 2016 voorbereid
  2. Vooraf bespreken van belangrijke stukken in het college voordat er besluitvorming plaatsvindt in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
  3. Periodiek overleg over voortgang projecten, zowel ambtelijk als bestuurlijk