Afvalschap IJmond Zaanstreek

Zaanstad

Gemeenschappelijke regeling

(bedragen x € 1.000)

Openbaar belang

Toezichtsregime

Laag

Afvalschap IJmond Zaanstreek (AIJZ) is houder van aandelen van de Huisvuil Centrale (HVC). De taken van het AIJZ beperken zich tot de taken die behoren bij het aandeelhouderschap van HVC, te weten het via het bestuur van het AIJZ adviseren van de voorzitter van het AIJZ om een standpunt te bepalen namens het AIJZ in de Algemene vergadering van Aandeelhouders van HVC.

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Wethouder Emmer is lid van het DB en AB, plaatsvervanging door wethouder Straat

Aandelenkapitaal

€ 0

Leningen/garantstellingen

€ 0

Impuls

€ 0

Exploitatie

€ 4

Stemverhouding: 50%

(Markt) ontwikkelingen

Afvalschap IJmond Zaanstreek (AIJZ) is houder van aandelen van de Huisvuil Centrale (HVC). De taken van het AIJZ beperken zich tot de taken die behoren bij het aandeelhouderschap van HVC, te weten het via het bestuur van het AIJZ adviseren van de voorzitter van het AIJZ om een standpunt te bepalen namens het AIJZ in de Algemene vergadering van Aandeelhouders van HVC.
De aanpassing van de gemeenschappelijke regeling AIJZ aan de nieuwe Wet Gemeenschappelijk Regelingen is vertraagd. Dit heeft geen gevolgen voor het uitbrengen van een stem in de AVA van HVC. Analoog naar de gewijzigde Wgr is het DB bevoegd tot het nemen van besluiten die in AVA-verband worden voorgelegd. Daar de stemverhouding in het DB nu en in de toekomst niet zal wijzigen kan het DB de besluiten tot het innemen van bepaalde standpunten in de AVA – met inachtneming van de gemeenschappelijke regeling- zonder problemen nemen. Op het moment dat er in het AB een besluit moet worden genomen over voorgenomen besluiten bij de AVA van HVC, zoals bijvoorbeeld over de oprichting van en deelneming aan privaatrechtelijke rechtspersonen, dient er tevens bestuurlijke besluitvorming plaats te vinden. Bij het stemmen in de AVA dient hierover een voorbehoud te worden gemaakt indien dit aan de orde zou zijn

Financiële positie

01-01-2015

31-12-2015

Ontwikkelingen

Eigen vermogen

€ 36

€ 36

Vreemd vermogen

€ 6

€ 5

Resultaat

€ 0,5